Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten

Når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Dette uttaler Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse av 29.08.22.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bokføringsforskriften regulerer plikt til å utstede salgsdokumentasjon for delbetalinger, uten å nevne forskudd eksplisitt. Skattedirektoratet uttaler at bestemmelsen i bokføringsforskriften § 8-1-2a om behandling av delbetalinger også kommer til anvendelse for forskudd. Det er imidlertid på det senere tidspunkt bygge- eller anleggsarbeidet starter at forskuddet blir å anse som delbetaling for bygge- eller anleggsarbeidet.

Plikten til å utstede salgsdokument gjelder bare den delen av betalingen som tilsvarer verdien av de arbeidene som er utført i perioden. Dersom det mottas delbetalinger som samsvarer med arbeidets framdrift, skal faktura for delbetalingen/forskuddet utstedes innen en måned etter utløpet av mva-terminen.

Omtvistede krav og utsatt fakturering

Fra 01.01.2021 er det mulig å utsette fakturering av omtvistede krav. Det innebærer at entreprenøren kan utsette betaling av merverdiavgiften tilknyttet det omtvistede beløp til partene er blitt enige, eller senest til arbeidet er sluttført. Entreprenøren kan derved unnlate å fakturere et omtvistet krav underveis i prosjektet, selv om partene i utgangspunktet har avtalt løpende fakturering i takt med fremdriften. Før arbeidet er fullført, vil entreprenøren følgelig ha en rett, men ikke en plikt, til å fakturere i samsvar med fremdriften.

Unntak fra dette gjelder når entreprenøren faktisk mottar en delbetaling i samsvar med fremdriften. Skattedirektoratet presiserer i ovennevnte uttalelse at dette også gjelder for forskudd som er mottatt. Det er nettopp i slike tilfeller at entreprenøren må utstede salgsdokument for det mottatte beløpet, men bare for den delen av betalingen som tilsvarer verdien av arbeidene som er utført i perioden.

Delbetaling med påfølgende delfakturering innebærer likevel ikke at prosjektet fra det tidspunktet må gå over til løpende fakturering.

Vurdering av ordningen

I praksis vil omtvistede saker ofte vare lengre enn prosjektperioden, noe som betyr at entreprenøren fortsatt må innbetale merverdiavgift for arbeid selv om betaling fra kunden uteblir. Likviditetsbelastningen i forbindelse med tvistesaker har lenge vært en stor utfordring for entreprenørene. Det har kommet flere innspill om at denne endringen, som kom i 2021, bare delvis vil imøtekomme behovet for bransjen, fordi fakturering uansett må foretas ved fullføring. Problemstillingen ble derfor drøftet på nytt i statsbudsjettet for 2022. Departementet frarådet i sin drøfting en ytterligere utvidelse. Dette begrunnes delvis med at dette ville reise kompliserte problemstillinger i forbindelse med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.

Det offentlige er byggherre for mange store entrepriser, og en rekke av disse prosjektene ender med tvister hvor fakturaer ikke nødvendigvis blir løpende betalt. Det er da et aldri så lite paradoks at entreprenøren må betale mva til staten på et krav staten som byggherre nekter å betale.