Hvem og hva blir kontrollert?

Lurer du på om du kan bli kontrollert og hva som blir kontrollert i en kontroll?

Hvem blir kontrollert?

I henhold til retningslinjer for samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører Regnskap Norge kontroll hos alle medlemmer som er yrkesaktive i ekstern regnskapsførervirksomhet.  

Det er ikke definert noen nedre grense for yrkesaktivitet i forbindelse med kvalitetskontroll. Hos medlemmer med svært liten grad av yrkesutøvelse vurderer Kvalitetskontrollutvalget på bakgrunn av en rapportbesvarelse om det skal gjennomføres stedlig eller kontorbasert kontroll hos medlemmet.

HVA BLIR KONTROLLERT

I henhold til reglementet for kvalitetskontrollutvalget skal kontrollene bestå av en gjennomgang av byråets interne kvalitetssikringssystem og kvaliteten i utførelsen av et antall utvalgte oppdrag. Målet er å forsikre seg om at regnskapsførerloven, regnskapsførerforskriften, bransjens egne bransjestandarder og eventuelle tilleggskrav fra kvalitetskontrollutvalget oppfylles og ivaretas.

 

Hensikten ved kontrollordningen

Kontrollere at arbeidet utføres på en ordentlig måte 
Dette gir bransjestandardene en veiledning på. En vesentlig del av kontrollen vil derfor bestå av å se til at de retningslinjer som her er gitt er etterkommet. 
Kontrollere at arbeidet er i tråd med oppdragsavtalen 
Dette innebærer at innholdet i oppdragsavtalen må følges opp. Dette gjelder både i forhold til at lovpålagt avtale er på plass, at avtalen er à jour og at oppdraget utføres i samsvar med avtalen.
Kontrollere at arbeidet er i henhold til gjeldende lover og forskrifter 
Kontrollen baserer seg på stikkprøver innenfor de utvalgte oppdrag. Det er særlig sentralt å se til at lovområder som er spesielt viktige for den aktuelle oppdragsgiver følges opp på en riktig måte, for eksempel dokumentasjon av kontantomsetning og vareuttak innenfor kioskdrift og krav til prosjektregnskap innenfor byggebransjen.

 

I tillegg til at kontrolløren har fokus på slike sentrale individuelle forhold, vil kvalitetskontrollutvalget ta opp aktuelle temaer som uansett - når de finnes - skal kontrolleres.

Kontrollordningen vil til en viss grad måtte bygge på at man må formode at innarbeidede gode rutiner følges i praksis og at tilfredsstillende formalkvalitet tilsier at faren for mangler og feil i oppdragsutførelsen reduseres.

Så langt det lar seg gjøre er det også en målsetning at kontrolløren skal kunne gi råd og veiledning under kontrollbesøket.