Utvalgets behandling

Alle kontrollrapportene behandles av Kvalitetskontrollutvalget i anonymisert form. Når utvalget fatter vedtak kan følgende alternative konklusjoner være aktuelle:
  • Godkjent – Forutsetter at det kun er noen få mindre mangler eller avvik som er avdekket.

  • Begrenset oppfølging – Det betyr at en del mangler/avvik er avdekket og medlemmet får en tidsfrist for når nærmere påpekte mangler må være opprettet og skriftlig bekreftet til utvalget. 

  • Etterkontroll – Når standarden generelt er for dårlig kan utvalget vedta ny kontroll. Det vanligste er da at ny kontroll gjennomføres året etter første gangs kontroll.

Kvalitetskontrollutvalget har vedtatt generelle retningslinjer for oppfølgingsrutiner vedrørende de aktuelle vedtaksformene. De som godkjennes vil det ikke være noen videre oppfølging av, men det forutsettes likevel at eventuelle påpekte mindre mangler blir korrigert.

Dersom det ikke innkommer tilfredsstillende tilbakemeldinger om at de gitte pålegg om utbedringer er gjennomført, vil utvalget vurdere om det skal gjennomføres ny kontroll hos vedkommende eller om saken skal oversendes til Disiplinærutvalget.

De som får vedtak om etterkontroll forutsettes å utarbeide en aktivitetsrapport som viser oppfølgingen av de tiltak som må iverksettes. Ved etterkontroll forutsettes det at standarden er hevet siden første kontroll. Dersom dette viser seg i liten grad å være tilfelle, vil saken normalt oversendes til Disiplinærutvalget for vurdering av om det er aktuelt å frata den kontrollerte medlemskap i foreningen. I særlige tilfeller vil det kunne være aktuelt med ny etterkontroll.