Kvalitetskontroll

Det er viktig at statsautoriserte regnskapsførere og regnskapsførervirksomheter leverer høy kvalitet i sitt arbeid. Gjennom kvalitetskontroll påses det at regnskapsførervirksomheter drives forsvarlig og kontrollen gir trygghet for riktig etterlevelse av lover og regler. Medlemmer i Regnskap Norge som er yrkesaktive i ekstern regnskapsføring er pålagt gjennom foreningens vedtekter å delta i kvalitetskontrollen.

Autorisasjonsordningen for regnskapsførere er underlagt offentlig tilsyn. Det er Finanstilsynet som har ansvaret for dette tilsynet. Finanstilsynet har inngått et samarbeid med Regnskap Norge om kontroll av statsautoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap som er medlem av Regnskap Norge. Formålet med dette samarbeidet er blant annet å utnytte ressursene best mulig. Finanstilsynet står imidlertid fritt til å gjennomføre kontroller i den utstrekning Finanstilsynet finner nødvendig.

Hvem blir kontrollert?

Regnskap Norge gjennomfører kontroll av statsautoriserte regnskapsførere som er yrkesaktive i ekstern regnskapsførervirksomhet. Alle statsautoriserte regnskapsførere i regnskapsforetak omfattes av kontrollen, også de som ikke er personmedlemmer av Regnskap Norge. Kontrollen gjennomføres minst hvert syvende år.

Hva blir kontrollert?

Kvalitetskontrollen gjennomføres hvert år i samsvar med plan godkjent av Finanstilsynet og består av en gjennomgang av regnskapsforetakets interne kvalitetsrutiner og kvaliteten i utførelsen av enkeltoppdrag.  

Kvalitetskontrollutvalget

Kvalitetskontrollutvalget utnevnes hvert år av styret i Regnskap Norge, og har ansvaret for forberedelse og gjennomføring av foreningens kvalitetskontroll. Se hvem utvalget består av her.