Forbrukertilsynet: Én av fem mangler redegjørelse på sine nettsider

100 av 500 kontrollerte virksomheter bryter åpenhetsloven krav om offentliggjøring av redegjørelse på sine nettsider.

Del
Regnskapsførere har en unik mulighet til å veilede sine kunder gjennom kravene i åpenhetsloven. Foto: Christopher Burns på Unsplash

I tråd med åpenhetsloven skal større virksomheter offentliggjøre sin redegjørelse på sine nettsider. Forbrukertilsynet har nå kontrollert 500 tilfeldige virksomheter og avslører at én av fem virksomheter bryter kravet om å offentliggjøre redegjørelse.
– Dette er svært alvorlig sier Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen på forbrukertilsynet.no.

Det er tidligere anslått at rundt 9000 norske virksomheter er omfattet av åpenhetsloven, som pålegger større virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, sin leverandørkjede og forretningspartnere. Virksomhetene skal være åpne om sine aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre en redegjørelse på sine nettsider innen 30. juni hvert år.

Manglende åpenhet

Forbrukertilsynet har ført kontroll av 500 virksomheter, valgt tilfeldig uavhengig av bransje og størrelse. Resultatene er alvorlige, og både Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen, og barne- og familieminister Kjersti Toppe uttrykker bekymring for manglende etterlevelse av loven.

– Alle virksomheter som er omfattet av loven må sette seg inn i pliktene i loven og rapportere som de skal, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe på forbrukertilsynets nettsider.

Hva betyr dette for regnskapsførere?

Regnskapsførere har en unik mulighet til å veilede sine kunder gjennom kravene i åpenhetsloven og hjelpe dem med å sikre etterlevelse av kravene og formålet til loven.

Slik kan du bistå kunder som er omfattet av åpenhetsloven:

  • Informer kunden om åpenhetslovens krav som pålegger større virksomheter å gjøre aktsomhetsvurderinger og offentliggjøre redegjørelse på nettsidene.
  • Gi påminnelse om fristen for å offentliggjøre redegjørelsen innen 30. juni hvert år. Understrek viktigheten av å forberede seg i god tid.
  • Tilby veiledning om betydningen av å gjennomføre en god aktsomhetsvurdering. Oppmerksomheten bør rettes mot å identifisere og håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser av virksomheten.
  • Informer kundene om de vanlige fallgruvene, som manglende omtale av negative forhold, fravær av iverksatte tiltak, og uklarhet rundt redegjørelsens omfang, spesielt for konsernbaserte virksomheter.
  • Oppfordre kunden til å være proaktiv ved å følge opp arbeidet med aktsomhetsvurderinger og redegjørelser. Dette vil ikke bare sikre etterlevelse av loven, men også styrke virksomhetens omdømme.
  • Vær tydelig på hva som kan skje ved manglende etterlevelse.
  • Forbrukertilsynet kan gi vedtak om å følge loven (forbud- og påbudsvedtak), samt gi økonomiske sanksjoner i form av tvangsmulkt eler overtredelsesgebyr.

Fakta:

En virksomhet er omfattet av åpenhetsloven hvis den på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  • Salgsinntekt på 70 millioner
  • Balansesum på 35 millioner
  • Har i gjennomsnittet ansatt 50 årsverk i regnskapsåret.

Her finner du Forbrukertilsynets veiledningsmateriell.

Se også opptak av webinar som informerer om åpenhetsloven og kravene i redegjørelsen: