Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?

Skattedirektoratet har uttalt at kjøper både har rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.

Del
Er det riktig å bokføre inngående fakturaer med virkning for merverdiavgiften når kjøper er uenig i kravet som fremsettes?

Ved utførelse av oppdrag kan det oppstå uenighet mellom selger og kjøper. Tvisten kan blant annet bestå i at leveransen er mangelfull eller at prisingen er uriktig.

I en prinsipputtalelse av 19. august 2022 vurderte Skattedirektoratet spørsmålet om det er riktig å bokføre inngående fakturaer med virkning for merverdiavgiften når kjøper er uenig i kravet som fremsettes.

Fakturering av omtvistede krav

Selv om det oppstår uenighet mellom selger og kjøper i forbindelse med en leveranse, så må selger utstede et salgsdokument og oppkreve eventuell merverdiavgift innen gitte frister. Fakturering kan ikke unnlates ved å fremme kravet på andre måter. Den avgiftspliktige omsetningen skal bokføres og innberettes i den termin fakturaen er utstedt, også i de tilfeller kravet er omtvistet.

Innen bygge- og anleggsvirksomhet kan en entreprenør utsette betaling av merverdiavgiften tilknyttet det omtvistede beløp til partene er blitt enige, eller senest til arbeidet er sluttført. Entreprenøren kan derved unnlate å fakturere et omtvistet krav underveis i prosjektet, selv om partene i utgangspunktet har avtalt løpende fakturering i takt med fremdriften.

Se mer om dette i vår artikkel Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten.

Bokføring av omtvistet inngående faktura

Skattedirektoratet legger i prinsipputtalelsen til grunn at den mottatte fakturaen må være basert på en faktisk inntruffet hendelse, med henvisning til det grunnleggende bokføringsprinsippet om realitet i bokføringsloven § 4 nr. 3. Dette innebærer at selger sitt krav mot kjøper må ha grunnlag i en inngått avtale mellom partene, og at det har skjedd en levering av varer eller tjenester. Fiktive fakturaer som ikke er basert på faktisk leveranser, skal altså ikke bokføres av fakturamottaker.

Det er uten betydning for tidfestingen av merverdiavgift om eller når varen eller tjenesten blir betalt, eller om varen eller tjenesten som er levert viser seg å være mangelfull. Kjøpers fradragsrett for inngående avgift er løsrevet fra en eventuell betaling av fakturaen. Det er imidlertid en forutsetning for at kjøper skal kunne fradragsføre merverdiavgift at fakturaen er bokført. Dette tilsier at kjøper kan bokføre en omtvistet faktura. 

Symmetrihensynet mellom utgående og inngående merverdiavgift tilsier også at kjøper må bokføre en omtvistet faktura. Selger må som nevnt fakturere i tråd med det som er avtalt mellom partene, uavhengig av om kravet er omtvistet. Symmetrien i merverdiavgiftssystemet innebærer at også kjøper må bokføre en mottatt faktura selv om han bestrider hele eller deler av innholdet.   

Skattedirektoratet konkluderer i prinsipputtalelsen at både kjøper og selger skal bokføre en omtvistet faktura med virkning for merverdiavgiften.

Ny regel fra 1. januar 2023 om mva på omtvistede krav i tilvirkningskontrakter

Uttalelsen er basert på regelverket som var gjeldende før 1. januar 2023. Fra dette tidspunktet er det under gitte forutsetninger verken rett eller plikt til å oppgi beløp som er omtvistet knyttet til tilvirkningskontrakter i mva-meldingen, jf. fmva § 15-9-3

Regelendringen gjelder kun tidfesting av merverdiavgift og påvirker ikke plikten til å utstede salgsdokument.

Se også vår artikkel Ny regel om mva for omtvistede krav i tilvirkningskontrakter.