Arbeidstaker eller oppdragstaker?

Nå blir skillet tydeligere! Fra og med 2024 kan flere få arbeidstakerstatus, og derved flere rettigheter etter bl.a. arbeidsmiljøloven, ferieloven, OTP loven og en rekke andre lover.

Del
Nå bli definisjonen av arbeidstaker tydeligere. Foto: Getty Images

Å skille mellom arbeidstaker og oppdragstaker har ofte vært komplisert, og mange har vært i «gråsonen». Nå endres lovteksten slik at det blir lettere å definere hva en arbeidstaker er.

Arbeidsmiljøloven §1-8 (1) endres 1. januar 2024 fra:

Gammel lovtekst Ny lovtekst
«Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid i annens tjeneste.» «Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.»

Med denne endringen blir grensen mellom arbeidstaker og oppdragstaker tydeligere. Det presiseres at arbeidstaker skal være underordnet arbeidsgiver gjennom styring, ledelse og kontroll, og at vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon.

Under punkt 5.1.4 i Prop. 14L (2022-2023) er det en utdyping i momentene som vektlegges ved vurderingen. Det presiseres her at arbeidstakerstatus skal fortsatt avgjøres etter en helhetsvurdering, «der flere momenter enn de som fremgår av lovteksten vil kunne ha betydning. Hvilke momenter som vil ha relevans og hvordan momentene skal vektes mot hverandre, vil alltid måtte vurderes konkret ut fra forholdene i den enkelte sak. Arbeidstakerbegrepet skal gis en vid tolkning, og graden av behov for vern er sentral i vurderingen»

Arbeidstakerstatus med mindre oppdragsgiver kan bevise noe annet

Det innføres også en ny presumpsjonsregel om at den som utfører arbeid i annens tjeneste skal i utgangspunktet anses som arbeidstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.

Hvordan kan du som regnskapsfører bistå kunden med dette?

  • Gjør kunden klar over denne lovendringen.
  • Vurder om eksisterende oppdragsforhold er i henhold til nye krav eller om de må endres til arbeidstakerforhold.
  • Rådgi kunden om plikter som arbeidsgiver som f.eks. feriepenger, OTP osv.

Kilde: Lovvedtak 41 (2022-2023)