Husk å planlegge restferien

Det lønner seg å starte planlegging av restferien tidlig på høsten – både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Del

De fleste ansatte har restferie som skal avvikles før årsslutt. Å starte planlegging av restferien tidlig på høsten lønner seg både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

FORDELER FOR ARBEIDSGIVER

Ledere må sikre nødvendig bemanning for å utføre arbeidsoppgaver gjennom hele året. Ofte ønsker mange ta ut restferie samtidig i høstferien eller rundt jul. Dette kan skape utfordringer for arbeidsgiveren.

Med tidlig ferieplanlegging vil arbeidsgiver kunne oppdage evt. behov for å leie inn vikarer eller fordele arbeidsoppgavene internt for å sikre at planlagt arbeid kan utføres.

Arbeidsgiver må påse at arbeidstakere tar ut ferien som de har rett til jf. ferieloven §5-1. Når vi nærmer oss slutten av året, er det få måneder igjen for å ta ut restferien, og enda viktigere med god planlegging. Ved å sette opp ferielister for restferie tidlig på høsten, vil arbeidsgivere lettere kunne oppfylle dette lovkravet.

FORDELER FOR ARBEIDSTAKER

Å få godkjent restferien så tidlig som mulig vil gi forutsigbarhet for arbeidstaker. Det vil gi mulighet til å ha nok tid til planlegging av restferien, som ofte involverer samkjøring med familie og venner. For de som skal reise er det i mange tilfeller mye å spare ved å bestille reisen tidlig.

Arbeidstakere er også pliktet til å ta ferie jf. ferieloven §5-1. Det er spesielle regler for arbeidstaker uten full opptjening jf. ferieloven §5-5. Ved å planlegge restferien tidlig, vil også arbeidstaker kunne oppfylle sin plikt til å ta ferie i løpet av året.

Forskning viser at ferie er bra for helsen, både fysisk og mentalt. God helse og mindre sykefravær er en fordel for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

HVILKE KRAV STILLER FERIELOVEN?

Ifølge ferieloven §6-1 er det slik at: «Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9.»

Arbeidstaker kan kreve å bli informert om ferietidspunkt senest 2 måneder før ferien «såfremt særlige grunner ikke er til hinder for dette» jf. ferieloven §6-2 1. ledd.

OVERFØRE FERIEDAGER TIL NESTE ÅR?

Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 2 uker (12 virkedager) lovfestet ferie til påfølgende år. Se vår artikkel om overføring av ferie

HVEM BESTEMMER FERIETIDSPUNKT?

Arbeidsgiver har styringsrett dersom det ikke blir enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker/arbeidstakers tillitsvalgte. Styringsretten kan begrenses av eventuelle individuelle eller kollektive avtaler. Det er allikevel noen unntak til dette i ferieloven, og arbeidstaker har rett til å kreve restferien (syv virkedager) samlet innenfor ferieåret jf. ferieloven §7-2.

Arbeidstakere som er 60 år eller eldre kan selv bestemme tidspunkt for den ekstra ferieuken, men må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

Slik kan regnskapsfører hjelpe kunden

 • Gjør kunden klar over behovet for og fordelene ved å planlegge restferien tidlig
 • Anbefal kunden å:
  • sette opp ferielister tidlig på høsten og gi ansatte en frist for å legge inn ferieønsker. Mange ansatte har i tillegg opparbeidet seg avspaseringstimer. Planlegg uttak av avspasering samtidig ved å be ansatte også legge inn ønsker om avspasering
  • informere ansatte om når de kan forvente å få tilbakemelding om ferieønsker og avspasering
  • vurdere behovet for evt. ekstra bemanning i ferieperioden
 • Bistå kunden i planleggingen av restferien. Som rådgiver kan du for eksempel hjelpe med:
  • å lage et enkelt søknadsskjema for overføring av ferie
  • å sette opp en enkel rutinebeskrivelse eller tegne opp et årshjul for håndtering av feriedager/utbetaling av feriepenger

Ved avtale om tilleggsoppgaver er det viktig å sørge for klar kommunikasjon om priser og at oppdragsavtalene osv. er oppdatert.