Har du kontroll på reglene for overføring av feriedager?

Her er en oversikt over reglene som gjelder ved overføring av feriedager.

Del

Mange arbeidstakere har feriedager igjen som de ikke rekker å avvikle før utgangen av året.  

Som både arbeidsgiver og arbeidstaker har du plikt til å sørge for at den lovfestede ferien blir gjennomført i løpet av året. Om alle lovfestede feriedager likevel ikke er avviklet i løpet av året, kan det søkes om å overføre feriedager til året etter. 

Regler for overføring av ferie  

Ferieloven åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker skriftlig kan avtale overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) av lovfestet ferie til påfølgende ferieår. Bestemmelser om dette finnes i ferieloven § 7 (3). Ansatte over 60 år kan ikke avtale å overføre den ekstra ferieuken i tillegg.  

Hvis arbeidstakeren har krav på en femte ferieuke i henhold til tariffavtale eller individuell avtale, vil det være avhengig av innholdet i disse avtalene om denne delen av ferien kan avtales overført til påfølgende ferieår. De fleste tariffavtalene gir arbeidsgiver og arbeidstaker adgang til å skriftlig avtale overføring av de tariffestede virkedager til påfølgende ferieår.  

Disse reglene gjelder også for ansatte som har feriedager til gode på grunn av permittering, siden ferie skal avvikles som normalt under permittering. 

Hva med feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykefravær eller foreldrepermisjon? 

Feriedager som ikke er avviklet på grunn av 100 % sykefravær eller foreldrepermisjon overføres automatisk til neste år. 

Kan du utbetale feriepenger for utestående ferie? 

Det er ikke anledning for arbeidsgiver å utbetale feriepenger for utestående lovfestet ferie, se ferieloven § 7 (3) annet avsnitt. Unntak fra denne regelen er ved opphør av arbeidsforholdet, med mindre tariffavtale eller annen avtale sier noe annet. 

Dersom det gjenstår lovfestet ferie som ikke er avviklet ved utløpet av ferieåret og som ikke er avtalt overført til følgende år, vil det være brudd på ferieloven. Arbeidstaker vil allikevel ikke miste disse feriedagene og de blir automatisk overført til neste år. 

Så lenge det ikke er gjort andre avtaler i tariff eller lokalt, kan den avtalefestede ferien enten overføres i tillegg til de lovfestede feriedagene, eller betales ut og strykes. 

Hva skiller lovfestet ferie og avtalefestet ferie?  

Lovfestet ferie er definert i Ferielovens §5 (1). Dette er 25 virkedager, det vil si 4 uker og 1 dag (virkedager = ukedager + lørdag). 

Det er mange som har avtalt ferie utover disse dagene, og ofte er den avtalte ferien 5 uker. Feriedagene som er avtalt utover den lovfestede ferien er avtalefestet feriedager.