Norges første dom for lønnstyveri

For første gang i Norge har en arbeidsgiver blitt dømt til å betale erstatning og betinget fengsel for underbetaling av en ansatt.

Del
Hva sier loven om lønnstyveri?

Saken involverte en restauranteier som hadde underbetalt en av sine ansatte.

Dette førte til at arbeidsgiveren må betale nesten en kvart million kroner i erstatning.

Arbeidstilsynet avslørte lønnstyveriet

Saken gjelder en ansatt som ble betalt mye mindre enn det hun hadde krav på, til tross for bransjens allmenngjorte lønnssatser. Retten i Oslo tingrett fastslo at hun hadde blitt underbetalt med totalt kr 243 600 over en periode på 2 år. Av disse var kr 160 000 for lite timelønn og resten var feriepenger som ikke ble beregnet.

Arbeidsgiveren tilsto alle anklagene og ble dømt til 30 dagers betinget fengsel. Selv om staten mottar pengene først, vil de senere bli utbetalt til den underbetalte ansatte.

Hva sier loven om lønnstyveri?

Endringene i straffeloven som trådte i kraft 1. januar 2022 har som mål å beskytte ansattes lønnsrettigheter og straffe arbeidsgivere som underbetaler ansatte:

§ 395.Lønnstyveri
Den som utilbørlig og med forsett om en uberettiget vinning for seg selv eller andre misligholder plikt til å yte lønn, feriepenger eller annen godtgjøring som arbeidstaker har rett til etter avtale eller bestemmelse i lov eller forskrift, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

§ 396.Grovt lønnstyveri
Grovt lønnstyveri straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om tyveriet er grovt, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen gjelder en betydelig verdi, har et systematisk eller organisert preg eller av andre grunner er særlig krenkende eller samfunnsskadelig.

Sjekk at dine kunder kjenner til disse reglene

Det er flere lønnstyverisaker under etterforskning og vi anbefaler regnskapsførere å være oppmerksom på disse reglene for å sikre at kundene ikke underbetaler sine ansatte.

Les mer her