Aksjonærregisteroppgaven 2023 – brevmal og sjekkliste

Leveringsfristen er onsdag 31. januar 2024.

Del
Få tilgang til Regnskap Norges brevmal og sjekkliste her! Foto: Getty Images

Tiden for levering av Aksjonærregisteroppgaven 2023 (RF-1086) nærmer seg. Leveringsfristen er onsdag 31. januar 2024.

En regnskapsfører som påtar seg oppdrag med å sende inn aksjonærregisteroppgaver for sine kunder, er helt avhengig av å ha full oversikt over alle forhold som forutsettes innrapportert i disse oppgavene. Dette fordrer tett dialog med kunden.

Vi anbefaler sterkt at du sørger for å innhente skriftlig bekreftelse fra selskapet på alle forhold som er relevant for utfylling av oppgaven. Dersom det eksempelvis er opprettet låneavtaler mellom selskap og aksjonær eller aksjonærers nærstående, bør du sørge for å få en kopi av avtalen.

Dersom selskapet gir korrekte opplysninger i Aksjonærregisteroppgaven, vil Skatteetatens aksjonærregister på grunnlag av selskapets opplysninger beregne blant annet eventuelle skattepliktige utbytter, realisasjonsgevinster/-tap mv. Beregnede skattepliktige beløp etter fradrag for eventuell skjerming vil da komme frem i de forhåndsutfylte skattemeldingene de personlige aksjonærene mottar.

Innrapporterer selskapet derimot feil, vil det kunne få store konsekvenser for aksjonærene om de ikke fanger opp feilene ved innsending av sine skattemeldinger. Resultatet blir da gjerne også tilleggsskatt når Skatteetaten oppdager feilen hos aksjonæren.

Brevmal & sjekkliste

Regnskap Norge har utarbeidet en brevmal og sjekkliste som du kan bruke til utsending til selskapene ved innhenting av opplysninger som eventuelt er nødvendige for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven på vegne av selskapet:

Praktiske eksempler på utfylling av oppgaven

På Skatteetatens hjemmesider er det publisert veiledning til utfylling av Aksjonærregisteroppgaven. Her ligger det også praktiske eksempler på utfylling av oppgaven ved ulike typer transaksjoner, selskapshendelser, aksjonærlån, mv.

Skattereglene for utbyttebeskatning av aksjonærlån er grundig behandlet i Skatte-ABC kapittelet «Lån til aksjonær/deltaker» se: Lån til aksjonær/deltaker - Skatteetaten

Utbytte som ikke er utbetalt

Husk at utbytte vedtatt i 2023 er skattepliktig i inntektsåret 2023 selv om ingen utdeling har funnet sted innen årsskiftet. For utbytte som ikke er blitt utbetalt på grunn av betalingsvanskeligheter hos selskapet gjelder et unntak der betalingsvanskelighetene medfører at selskapet omgjør beslutningen før utbetalingen, og senest innen utgangen av det året utbyttet ble vedtatt, se punkt A-6-3.7 i Skatte-ABC kapittelet «Aksjer – utbytte».

Andre aktuelle nettkurs fra Regnskap Norge

Aksjonærlån er fortsatt et område der det erfaringsmessig fortsatt gjøres en del feil. Regnskap Norge har derfor laget et nettkurs som tar seg den skattemessige behandlingen av slike lån.

Er du usikker på dette regelverket kan vi anbefale deg å ta dette kurset: Lån mellom aksjeselskap og aksjonær