Forslag om avvikling av krav om skattetrekkskonto

Til erstatning for skattetrekkskonto foreslås det at forskuddstrekket skal betales samtidig med lønnsutbetalingen.

Del

Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 5. juni.

Innledning og oppsummering av forslaget

Forskuddstrekk og skattetrekk etter kildeskatteordningen forfaller i dag den 15. i måneden etter hver tomånedlig termin. Samme forfall gjelder for lønnstrekk til Svalbard og utleggstrekk nedlagt for skattekrav mm.

Fra lønnsutbetaling og frem til forfall, skal trukket beløp settes inn på en skattetrekkskonto med mindre det stilles garanti for beløpet, eller beløpet på skattetrekkskontoen til enhver tid er så høyt at det dekker det løpende trekkansvaret.

I høringen foreslår departementet at trekkmidlene i stedet skal overføres til Skatteetaten samtidig med lønnsutbetalingen. Dersom arbeidsgiver har flere lønnskjøringer i løpet av måneden, må det betales inn forskuddstrekk ved hver lønnskjøring. Fordi selve overføringen til Skatteetaten kan ta noe tid, blir forfallsdatoen satt til første virkedag etter lønnsutbetalingen.

Det kan være behov for særlige forfallsfrister for enkelte grupper trekkpliktige. Departementet foreslår derfor at det i forskrift skal kunne fastsettes avvikende innbetalingstidspunkt for trekkbeløpet.

Forslaget vil med andre ord erstatte dagens ordning med betaling til skattetrekkskonto, og samlet overføring til Skatteetaten annenhver måned. Det legges videre opp til at arbeidsgiver skal rapportere datoene for lønnsutbetalinger og andre skattepliktige ytelser.

Etter forslaget vil unnlatt eller for sen betaling av forskuddstrekk og skattetrekk fortsatt være straffbart.

Formålet med endringene er å legge til rette for digitale løsninger og å forenkle prosessen med betaling av forskuddstrekk mv. for arbeidsgivere og andre parter.

Plikt vs frivillighet

Skattetrekkskontoen er for alle praktiske formål et unødvendig mellomledd. Av den grunn har Regnskap Norge gjennom flere år hatt på sin forenklingsliste at det bør tilrettelegges for å kunne betale skattetrekket fortløpende samtidig med utlønningen (hendelsesbasert).

Dette vil gjøre arbeidsprosessen mer effektiv, og man slipper for eksempel ekstraarbeidet med avstemminger o.a. Det er positivt at dette nå blir fulgt opp av departementet.

En forskjell fra vårt forslag er imidlertid at det legges opp til at ordningen med fortløpende betaling av skattetrekket blir pliktig. Det er lagt til grunn at (høringsnotatet punkt 3.1 tredje avsnitt):

«Midlene på skattetrekkskontoen kan ikke disponeres av arbeidsgiver på annen måte enn å overføre midlene til Skatteetaten. For arbeidsgiver innebærer det derfor ingen fordeler, ut over en ubetydelig renteinntekt, å ha pengene på skattetrekkskontoen fremfor å overføre pengene direkte til Skatteetaten.»

Dette samsvarer med oppfatningen vi har hatt, også understøttet av søk på rentebetingelser i et utvalg banker. Når det er sagt har vi imidlertid nettopp hørt om et eksempel der skattetrekkskontoen ga en ikke ubetydelig renteinntekt. Hvis dette er utbredt er det verdt å ha med i betraktningen når vi skal avgi Regnskap Norges høringssvar. Vi hører derfor gjerne beskjed om det er flere som har eksempler på det samme (se kontaktopplysninger nedenfor).

Har du innspill til høringen?

Høringssaken vil bli behandlet av Regnskap Norges fagutvalg. En viktig del vil være å vurdere de praktiske implikasjonene, og om rammene er lagt opp på en hensiktsmessig måte.

Har du synspunkter og innspill som du ønsker å dele med fagutvalget, send epost til post@regnskapnorge.no så vil vi ta det med i saksbehandlingen. Merk gjerne eposten med «Høring om skattetrekkskonto» i emnefeltet.

Se lenke til forslaget oppe til høyre.