Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Anbefaling av desember 2012, oppdatert juni 2014, utarbeidet av Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening

1. Formål

Brukere av årsregnskapet vil ha nytte av å få bekreftet at regnskapsfører har fulgt lov, forskrifter og god regnskapsføringsskikk ved utarbeidelsen av regnskapet. Uttalelsen bekrefter dette. For leseren av uttalelsen innebærer dette trygghet for kvalitet i utarbeidelsen.

2. Ansvar 

Det som bekreftes i uttalelsen er at regnskapsførervirksomheten har fulgt regnskapsførerloven, regnskapsførerforskriften og god regnskapsføringsskikk ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Ansvaret for regnskapsfører skal derfor i utgangspunktet ikke være større enn hva som allerede følger som konsekvens av regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk. Likevel blir ansvaret mer synlig ved at regnskapsfører gjennom uttalelsen bekrefter at vesentlige forhold i god regnskapsføringsskikk er fulgt. I praksis vil dette alene kunne medføre økt ansvar for regnskapsfører. 

Siste setning i uttalelsene, om at disse ikke kan benyttes i forbindelse med krav mot regnskapsfører utover det ansvaret som følger av det alminnelige profesjonsansvaret, har til hensikt å begrense regnskapsførers ansvar til det som uansett følger av det alminnelige profesjonsansvaret. Avsnittet er frivillig, og kan slettes dersom dette er ønskelig (jf. punkt 3). Profesjonsansvaret innebærer at regnskapsførers aktsomhet og eventuelle klanderverdige forhold vurderes i forhold til hva en gjennomsnittlig kompetent og dyktig regnskapsfører ville ha gjort. Det understrekes for ordens skyld at profesjonsansvaret er et strengt uaktsomhetsansvar som i takt med regnskapsførernes økende kompetanse også stiller stadig større krav til regnskapsfører som tjenesteleverandør.

3. Endringer i tekst

Teksten i uttalelsene skal ikke endres ved bruk. Det er kun de felter som er markert for endring som kan og skal endres (navn, beløp, årstall mv.).  Siste setning i uttalelsene, om at disse ikke kan benyttes i forbindelse med krav mot regnskapsfører utover det ansvaret som følger av det alminnelige profesjonsansvaret, kan dog slettes dersom dette er ønskelig. 

Det er ikke anledning til å innta egne forbehold og andre kommentarer i uttalelsene. Se for øvrig punkt 9 om feil, usikkerhet og mangler i tilknytning til regnskapet.

4. Hvem kan avgi regnskapsføreruttalelse?

Det er autoriserte regnskapsførere og autoriserte regnskapsførerselskap som kan avgi uttalelse, på de oppdrag som omfatter bistand med utarbeidelsen av årsregnskapet. Når et autorisert regnskapsførerselskap avgir uttalelsen, skal oppdragsansvarlig regnskapsfører undertegne uttalelsen. 

Det er den regnskapsførervirksomhet som har bistått med utarbeidelse av oppdragsgivers årsregnskap som kan avgi en uttalelse. En regnskapsførervirksomhet kan ikke avgi en uttalelse i tilfeller hvor en annen regnskapsførervirksomhet har bistått med utarbeidelsen av årsregnskapet for oppdragsgiver. 

Der autorisert regnskapsfører har egeninteresse knyttet til oppdragsgiver, bør slik uttalelse ikke avgis. Egeninteresse kan for eksempel skyldes eierandeler, styremedlemskap, familietilknytning eller låneforhold.

En autorisert regnskapsfører som er ansatt i det foretaket årsregnskapet gjelder kan ikke avgi slik uttalelse. 

5. Hvem kan regnskapsføreruttalelse avgis til?

Alle foretak som har plikt til å utarbeide årsregnskap etter reglene i regnskapsloven, eller som gjør dette frivillig, kan anmode sin eksterne regnskapsfører om å få utarbeidet en uttalelse. Dette gjelder både enkeltpersonforetak, aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, NUF og andre foretaksformer. Uttalelsen kan avgis uavhengig av om årsregnskapet er underlagt revisjon eller ikke

Regnskapsførervirksomheten kan ikke utlevere uttalelsen til andre enn oppdragsgiver (det foretaket årsregnskapet gjelder), så fremt ikke oppdragsgiver skriftlig har løst regnskapsfører fra taushetsplikten.

6. Har regnskapsfører plikt til å avgi regnskapsføreruttalelse?

Som for andre tjenester regnskapsfører tilbyr, er det i utgangspunktet oppdragsgiver som skal etterspørre uttalelsen, på frivillig basis. Regnskapsførervirksomheten har ikke plikt til å avgi en uttalelse på eget initiativ.

Tilsvarende er det ingen plikt for regnskapsfører til å avgi en slik uttalelse selv om oppdragsgiver etterspør dette.

7. Regnskapsføreruttalelse for oppdrag med og uten bokføringstjenester

Det er utarbeidet to ulike uttalelser, se punkt 11. Uttalelsen i punkt 11.1 gjelder der regnskapsførervirksomheten har utført løpende bokføringstjenester i tillegg til bistand med utarbeidelse av årsregnskapet. Uttalelsen i punkt 11.2 gjelder tilfeller hvor regnskapsførervirksomheten ikke har utført løpende bokføringstjenester for regnskapsåret, men kun har bistått med utarbeidelsen av årsregnskapet (rene rapporteringsoppdrag). I tilfeller hvor regnskapsførervirksomheten ikke har gjennomført det vesentligste av løpende bokføring for hele regnskapsåret, anbefales det i utgangspunktet at uttalelsen i punkt 11.2 benyttes.

Det at regnskapsførervirksomheten har utført andre tjenester for oppdragsgiver, for eksempel lønns-, fakturerings-, budsjetterings- eller konsulenttjenester, medfører ikke at regnskapsfører skal avgi uttalelse som omfatter løpende bokføringstjenester i tillegg til bistand med utarbeidelse av årsregnskapet. 

Begge uttalelsene knytter seg til oppdragsgivers selskapsregnskap. Det er ikke utarbeidet en uttalelse for konsernregnskap. Uttalelsene kan kun benyttes for årsregnskapet, og ikke for perioderegnskap.

8. Regnskapsføreruttalelsens innhold

Under oppsummeres noen sentrale forhold vedrørende innholdet i uttalelsen:

 • Uttalelsen er stillet til ledelsen i foretaket årsregnskapet gjelder (oppdragsgiver). I selskaper vil dette vanligvis være styret, samt eventuelt daglig leder. I ansvarlige selskaper uten styre eller daglig leder stiles uttalelsen til deltakerne i selskaper. I enkeltpersonforetak er innehaver rette mottaker.
 • Uttalelsen innledes med en bekreftelse på at regnskapsfører har bistått med utarbeidelsen av årsregnskapet. For å identifisere det årsregnskapet som omtales er det i tillegg til oppdragsgivers organisasjonsnummer, navn og regnskapsår gjentatt enkelte beløp fra årsregnskapet.
 • Det opplyses om regnskapsførervirksomheten har levert løpende bokføringstjenester eller ikke, og at det finnes en oppdragsavtale som regulerer avtaleforholdet nærmere.
 • Uttalelsene presiserer at det er styret og daglig leder, eventuelt innehaver eller deltakere, som har ansvaret for at bokføring og utarbeidelse av årsregnskapet skjer i samsvar med lov, forskrifter og god bokførings- og regnskapsskikk. Det presiseres videre at oppdraget er utført under forutsetning av at relevant, fullstendig og korrekt informasjon er mottatt fra oppdragsgiver.
 • Regnskapsføreruttalelsen er først og fremst en bekreftelse på at god regnskapsføringsskikk er fulgt. De mest sentrale av autorisert regnskapsførers oppgaver i henhold til god regnskapsføringsskikk er derfor omtalt eksplisitt i uttalelsen. Dersom regnskapsfører ikke kan stå inne for den kvalitet god regnskapsføringsskikk krever, skal det ikke avgis en uttalelse.
 • For å unngå forveksling mellom regnskapsføreruttalelsen og en uavhengig  revisors beretning, er det i uttalelsen presisert at regnskapsfører ikke har utført revisjon av årsregnskapet, og at uttalelsen ikke må forveksles med en uavhengig revisors beretning.
 • Det presiseres at uttalelsen ikke kan benyttes i forbindelse med krav mot regnskapsfører utover det ansvaret som følger av det alminnelige profesjonsansvaret. Setningen kan slettes dersom dette er ønskelig, jf. punkt 3.
 • Det er oppdragsansvarlig regnskapsfører som skal undertegne regnskapsføreruttalelsen.

9. Feil, usikkerhet og mangler i tilknytning til regnskapet

Årsregnskapet med noteopplysninger skal inneholde de opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat. Det er dermed ikke behov for eller tillatt å innta egne kommentarer, presiseringer, forbehold mv. til årsregnskapet i uttalelsen. 

Regnskapsfører plikter blant annet å følge opp eventuelle usikkerheter, vurderinger, estimater og andre vesentlige spørsmål knyttet til årsregnskapet, og vurdere dokumentasjonen av vesentlige beløp som fremstår som urimelige eller usannsynlige. Disse kravene må ses i sammenheng med regnskapsførers plikt til å trekke seg fra oppdraget dersom regnskapsfører ikke har mulighet til å produsere eller gi grunnlag for avtalt lovbestemt rapportering.

Dersom regnskapsfører etter dette mener at årsregnskapet med noteopplysninger ikke er i henhold til lov, forskrift og god regnskapsskikk, kan regnskapsfører ikke avgi uttalelse. I så fall skal regnskapsfører rapportere manglene skriftlig til oppdragsgiver.

10. Når kan regnskapsføreruttalelse avgis?

Uttalelsen skal ikke avgis før årsregnskapet er underskrevet av styret eller annet kompetent organ hos oppdragsgiver. Dersom oppdragsgiver har behov for uttalelsen i forbindelse med sin behandling av årsregnskapet, kan den avgis som et utkast uten signatur. 

11. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

11.1 Med bokføringstjenester

 

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet for 20XX 

Til ledelsen i "Regnskapskunden AS" , organisasjonsnummer "XXX YYY ZZZ" . 

Vi har bistått "Regnskapskunden AS" med utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapsloven. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger (eventuelt "kontantstrømoppstilling"). Som det fremgår av årsregnskapet er årsresultatet kr. XXX.XXX . Den regnskapsmessige egenkapitalen utgjør kr. XXX.XXX  av balansesummen på kr. XXX.XXX .  

Vi har for regnskapsåret i tillegg utført løpende bokføring etter bokføringsloven. Det foreligger en oppdragsavtale mellom foretaket og regnskapsfører som regulerer tjenesteomfang og arbeidsdeling nærmere. Oppdragsavtalen kan omfatte andre oppgaver enn løpende bokføring og bistand med utarbeidelse av årsregnskapet, for eksempel rådgivningstjenester, som ikke dekkes av denne uttalelsen. 

Det er styret og daglig leder i foretaket (eventuelt "Innehaver" hvis enkeltpersonforetak) som er ansvarlig for at bokføring og utarbeidelse av årsregnskapet skjer i samsvar med lov, forskrifter og god bokførings- og regnskapsskikk. Vårt oppdrag er utført under forutsetning av at relevant, fullstendig og korrekt informasjon er mottatt fra foretaket. 

Vi har utført vårt oppdrag i samsvar med regnskapsførerloven med forskrifter og god regnskapsføringsskikk. Dette innebærer at vi innenfor alminnelige rammer har:

 • Utført bokføringen i samsvar med bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk, herunder påsett at dokumentasjon av bokførte opplysninger tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av lov og for øvrig viser de bokførte opplysningenes berettigelse, og sørget for kontrollspor mellom dokumentasjon, bokførte opplysninger og årsregnskap.
 • Tatt stilling til bruk av bokføringskontoer, balanseføring kontra resultatføring, samt skatte- og avgiftsmessig behandling ved bokføring av transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner.
 • Tatt opp med foretaket eventuelle svakheter ved foretakets interne rutiner vedrørende bokføring og utarbeidelse av årsregnskap, dersom vi har oppdaget slike i utførelsen av vårt oppdrag
 • Basert årsregnskapet på en avstemt og dokumentert saldobalanse.
 • Drøftet eventuelle usikkerheter, vurderinger, estimater og andre vesentlige spørsmål knyttet til årsregnskapet med oppdragsgiver.
 • Vurdert dokumentasjonen av eventuelle vesentlige beløp som har fremstått som urimelige eller usannsynlige.
 • Bistått med utarbeidelse av årsregnskapet i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk 

Vi presiserer at vi ikke har utført revisjon av årsregnskapet, og denne regnskapsføreruttalelsen må derfor ikke forveksles med en uavhengig revisors beretning. Regnskapsføreruttalelsen kan heller ikke benyttes i forbindelse med krav mot regnskapsfører utover det ansvaret som følger av det alminnelige profesjonsansvaret.  

                

"Sted og dato" 

"Regnskapsførerforetakets navn" 

 

"Ola Nordmann" 

Oppdragsansvarlig / autorisert regnskapsfører

 

11.2 Uten bokføringstjenester

 

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet for 20XX

Til ledelsen i "Regnskapskunden AS" , organisasjonsnummer "XXX YYY ZZZ" . 

Vi har bistått "Regnskapskunden AS" med utarbeidelse av årsregnskap etter regnskapsloven. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger (eventuelt "kontantstrømoppstilling"). Som det fremgår av årsregnskapet er årsresultatet kr. XXX.XXX . Den regnskapsmessige egenkapitalen utgjør kr. XXX.XXX  av balansesummen på kr. XXX.XXX .  

Vi har for regnskapsåret ikke utført løpende bokføring etter bokføringsloven. Det foreligger en oppdragsavtale mellom foretaket og regnskapsfører som regulerer tjenesteomfang og arbeidsdeling nærmere. Oppdragsavtalen kan omfatte andre oppgaver enn bistand med utarbeidelse av årsregnskapet, for eksempel rådgivningstjenester, som ikke dekkes av denne uttalelsen. 

Det er styret og daglig leder i foretaket (eventuelt "innehaver" hvis enkeltpersonforetak) som er ansvarlig for at utarbeidelse av årsregnskapet skjer i samsvar med lov, forskrifter og god regnskapsskikk. Vårt oppdrag er utført under forutsetning av at relevant, fullstendig og korrekt informasjon er mottatt fra foretaket. 

Vi har utført vårt oppdrag i samsvar med regnskapsførerloven med forskrifter og god regnskapsføringsskikk. Dette innebærer at vi innenfor alminnelige rammer har:

 • Tatt opp med foretaket eventuelle svakheter ved foretakets interne rutiner vedrørende bokføring og utarbeidelse av årsregnskap, dersom vi har oppdaget slike i utførelsen av vårt oppdrag.
 • Basert årsregnskapet på en avstemt og dokumentert saldobalanse.
 • Drøftet eventuelle usikkerheter, vurderinger, estimater og andre vesentlige spørsmål knyttet til årsregnskapet med oppdragsgiver.
 • Vurdert dokumentasjonen av eventuelle vesentlige beløp som har fremstått som urimelige eller usannsynlige.
 • Bistått med utarbeidelse av årsregnskapet i samsvar med lov, forskrift og god regnskapsskikk. 

Vi presiserer at vi ikke har utført revisjon av årsregnskapet, og denne regnskapsføreruttalelsen må derfor ikke forveksles med en uavhengig revisors beretning. Regnskapsføreruttalelsen kan heller ikke benyttes i forbindelse med krav mot regnskapsfører utover det ansvaret som følger av det alminnelige profesjonsansvaret.                

 

"Sted og dato" 

"Regnskapsførerforetakets navn"  

 

"Ola Nordmann" 

Oppdragsansvarlig / autorisert regnskapsfører