Lønnsomme valg for din videre karriere

Hvis du ønsker større faglig trygghet, høyere timepris og bedre lønn, bør du få med deg dette. Samtidig kan arbeidsgiveren din få et bedre omdømme og du får verktøy for en mer behagelig dialog med både kunder, kolleger og alle rundt deg.

Del
Klar for en mer interessant – og kanskje mer lønnsom – arbeidshverdag? Da bør du sjekke ut Regnskap Norges sertifiseringsprogrammer! (Illustrasjon laget med Midjourney)

Verden utvikler seg fortere enn før. En artikkel i Harvard Business Review kunne i fjor høst fortelle at det for en generasjon siden tok rundt 26 år før verdien av kunnskap var halvert. I enkelte fagområder tar det nå under fem år.

Selv om utviklingen i regnskapsbransjen kanskje ikke er fullt så dramatisk – lover og regler har tross alt en viss varighet, og det er sjelden at ting forandrer seg over natten sånn uten videre – viser det likevel at autorisasjonsordningen har sin funksjon: Den bidrar til å opprettholde kompetansenivået til statsautoriserte, norske regnskapsførere, og dermed til å trygge bransjens gode rykte.

Karriereforsikring

En annen artikkel, også den fra HBR, slår fast at det å bygge ekspertise er en av de beste formene for «karriereforsikring» som finnes. Dette gjelder både internt i selskapet hvor du jobber og i bransjen generelt. Men hvordan kan du som regnskapsfører skille deg ut i en så sterk gruppe? I denne sammenhengen er Regnskap Norges sertifiseringsprogrammer av stor relevans.

– I disse programmene får deltakerne dykke veldig dypt ned i sentrale områder av regnskapsfaget. Denne kursformen bygger faglig trygghet på en metodisk måte over tid, og det har vist seg å være en vinn-vinn-vinn-situasjon – for den enkelte regnskapsføreren, for arbeidsgiverne og ikke minst for kundene, sier Guro Trønnes Duberg, Programansvarlig Akademi i Regnskap Norge.

Stadig flere områder innen regnskap krever spesialistkompetanse, og mange foretak er ikke store nok til å bygge sterke miljøer på alt. Derfor er det viktig at de ulike sertifiseringsprogrammene ikke bare legger opp til å lære deltakerne nok til at de blir ressurspersoner i egen bedrift, men at de også får et nettverk av likesinnede som de kan diskutere problemstillinger med. Utover de uformelle nettverkene som har oppstått mellom deltakerne, er det etablert årlige alumnitreff for de som har deltatt på Lønn- og HR-sertifiseringene. På sikt er målet å etablere tilsvarende årlige treff for de andre gruppene.

– Vi legger også stor vekt på å undervise i kommunikasjonsverktøy som hjelper deltakerne med å utvikle hvordan de kommuniserer, det elementet i opplæringen er felles for alle programmene. Kvalitative undersøkelser viser nemlig at kundene er mer fornøyd med regnskapsførere som er dyktige til å formidle og forklare faget sitt. Dette er forresten læring som flere av deltakerne har uttrykt at de har hatt stor glede av ikke bare på jobb, men faktisk også i privatlivet, sier hun.

Dypdykk i Lønn- og HR-kompetanse

Lønn & HR-administrasjon var det første sertifiseringsprogrammet som ble startet, helt tilbake i 2019. Gjennom de ni kullene som siden er fullført er mer enn 200 allerede sertifisert, og det tiende kullet drar i gang i september. Det er kun 25 plasser tilgjengelig per kull og alle de fysiske samlingene er lagt til Lily Country Club utenfor Oslo, ikke langt fra Oslo Lufthavn. Årets program består av tre todagerssamlinger med fysisk oppmøte, etterfulgt av en digital heldagssamling i desember, og avrundet med ytterligere en fysisk todagerssamling i februar 2025.

Programmet avsluttes med en skriftlig gruppebasert eksamensinnlevering, og deltakere som består denne eksamenen etter å ha gjennomført hele programmet, får tildelt et sertifiseringsbevis. Sertifiseringen opprettholdes gjennom årlige regeloppdateringskurs i regi av Regnskap Norge.

– Fordi disse samlingene foregår over tid, og delvis med fysisk oppmøte hvor en del av opplegget er at problemstillinger skal diskuteres i grupper, er dette en anledning til å jobbe mer inngående enn i mange andre kurs. Det krever også visse forhåndskunnskaper, sier Duberg.

For å delta på programmet må du ha gjennomført utdanning innenfor økonomi, HR eller tilsvarende Bachelorgradsnivå, samt at du må ha minst ett års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon (fem år med slik yrkeserfaring kan eventuelt kompensere hvis du har en annen type utdannelse). Hvis du lurer på om dette er noe for deg, kan du sjekke Regnskap Norges informasjonsside om programmet eller møte fagansvarlig Hilde Elvestuen på vårt digitale informasjonsmøte om programmet 7. mai.

Gode rådgivere er lønnsomme

Et annet godt etablert sertifiseringsprogram er Rådgiverprogrammet, hvor over 100 deltakere allerede er sertifisert. Vi har tidligere skrevet om hvordan rådgivning som andel av regnskapsforetakenes omsetning har stått omtrent bom stille på rundt 8 prosent i årevis (i 2023-undersøkelsen falt det helt ned til 6,2 prosent), stikk i strid med alt bransjen har snakket om i perioden.

– Vi ser at mange foretak ønsker å styrke denne delen av virksomheten, og programmet er innrettet deretter. Målet er å sette deltakerne i stand til å bidra til økt verdiskapning for både bedriften og kundene, og til å hente ut mer av potensialet i kundeporteføljen. Da må vi gjøre den enkelte til en enda bedre partner for kundene, og her er det særlig viktig å utvikle relasjons- og kommunikasjonskompetanse for å skape økt trygghet i rådgiverrollen, forteller Duberg.

Programmet foregår gjennom tre digitale og to fysiske samlinger, på samme lokasjon som Lønn- og HR-programmet, også dette med oppstart i september. Opplegget egner seg både for ansatte i regnskapsbyrå og regnskapsmedarbeidere internt i virksomheter, og for at deltakerne skal kunne maksimalt utbytte av å delta, er det kun 20 plasser tilgjengelig. Ønsker du mer informasjon, kan du delta på det uforpliktende informasjonsmøtet 25. april, som fagansvarlig Guro Duberg vil lede.

– Enn så lenge er det de store regnskapsbedriftene, altså de som har over 50 ansatte, som leverer mest rådgivningstjenester. I fjor var andelen i det segmentet 9,4 prosent, altså 50 prosent høyere enn bransjesnittet, men i 2022 var den helt oppe i 15 prosent. Dette kan med andre ord være relevant kompetanse for foretak av enhver størrelse, sier Duberg videre.

IT-rådgiver: Sentral og strategisk

Det er allerede mer enn to år siden Regnskap Norge arrangerte første runde av IT-rådgiverprogrammet. Det er ikke en ren IT-utdanning, men deltakerne læres opp i en kombinasjon av rådgivning og generell IT-kompetanse – med særlig innretning mot behovene i regnskapsbransjen.

– Det er ikke uvanlig at regnskapsrådgivere bistår kunden med IT-relaterte spørsmål som går langt utover kjerneleveransen, uten at de nødvendigvis klarer å ta betalt for verdien de på den måten tilfører kundene. I dette programmet trenes deltakerne på salg av rådgivningstjenester og på IT-spørsmål – de kartlegger egne styrker og får lære hvordan relasjonskompetanse inngir økt tillit samtidig som det skaper større verdi for kundene, sier Duberg.

Et annet viktig poeng er at kompetansen som programmet tilfører deltakerne, også vil være svært nyttig internt i regnskapsforetaket. Gitt hvor stor betydning ulike IT-verktøy nå har fått for hvordan regnskapsbransjen utfører sitt håndverk, er dette en sterk kombinasjon.

– Tidligere kull har allerede vist at deltakerne lærer å heve kvaliteten på de strategiske valgene for IT-arbeidet i sin egen organisasjon, hvilket kan styrke IT-sikkerheten, effektivisere interne prosesser og kanskje styrke foretakets prosesser ut mot kundene. Samtidig er det flere som utvikler produkter og tjenester som selges til kundene, sier hun.

Dette IT-rådgiverprogrammet går i år over tre fysiske samlinger på Lily Country Club med oppstart 25. september 2024, og den siste samlingen tidlig i desember. Hvis du er interessert i å vite mer om dette programmet, kan du møte fagansvarlig Geir Sandvik hvis du deltar på det digitale informasjonsmøtet 8. mai.

Den krevende merverdiavgiften

Merverdiavgift er et faglig krevende område med mange regler, unntak, gråsoner og fallgruver, samtidig som det er et fagfelt hvor det kan være dyrt å tråkke feil. Regnskap Norge har derfor utviklet et mva-rådgiverprogram for regnskapsførere, revisorer, advokater og økonomimedarbeidere som jobber med mva og ønsker å forsterke egen rådgivningskompetanse.

I høst går tredje runde av dette programmet, som gir både solid opplæring i faget og mye nyttig kunnskap om det å være rådgiver. Ettersom merverdiavgift er et eget rettsområde, undervises det også i juridisk metode og bruk av rettskilder.

– Mva er et fagfelt hvor bedriftseiere og økonomiavdelinger gjerne vender seg til sin regnskapsfører, for regnskapsførere flest kan i hvert fall litt om det. Men her er altså en anledning til å dykke veldig mye dypere ned i reglene, og mva er jo et spennende område som kan ha svært mye å bety for kundenes lønnsomhet, sier Duberg.

Programmet vil sette deltakerne i stand til å kunne øke foretakets omsetning gjennom rådgivningstjenester på mva-området, og de vil kunne bidra til å redusere risikoen for at foretaket gjør feil i mva-håndteringen på løpende oppdrag. Dessuten vil de lettere kunne bidra til å finne oppsider i kundenes mva-håndtering og få større tillit i markedet gjennom å ha solid mva-faglig kompetanse. Samtidig hever programmet deltakernes kompetansenivå innen salgs- og markedsarbeid, og lære dem mer om å håndtere risiko.

Programmet består av fire samlinger, hver over to dager, også disse lagt til Lily Country Club. Oppstart er 23. September, og fagansvarlig Sebastian Brodtkorb arrangerer et digitalt informasjonsmøte om programmet den 24. april.

Nytt program for bærekraftsrådgivning

I år lanserer Regnskap Norge også et helt nytt sertifiseringsprogram for bærekraftsrådgivning, opprettet for å tilføre deg den kunnskapen og verktøyene du trenger for å bistå kundene dine i bærekraftsspørsmål.

– Her er det en lang rekke krav under oppseiling, som i stor grad vil påvirke regnskapskundenes forretningsmodeller, strategi, risiko og muligheter. Vi legger derfor opp til et program hvor deltakerne får lære både hvordan de kan analysere ulike bærekraftsrapporter og hvordan de selv kan utarbeide en bærekraftsrapport på vegne av egen virksomhet eller sine kunder, sier Duberg.

Som en del av dette siste skal deltakerne lære å utforme bærekraftsrapporter i henhold til Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) og EUs frivillige bærekraftsrapporteringsstandard (VSME ESRS). Det vil nok være en fordel med kjennskap til regnskapsregler og økonomiarbeid, men det stilles ingen formelle krav til deltakerne i dette sertifiseringsprogrammet. Fagansvarlig Sara Wilsgaard kan du treffe på det digitale informasjonsmøtet 26. april!

– Erfaringen fra tidligere programlanseringer er imidlertid at deltakerne fra de første kullene ofte får et kommersielt forsprang i forhold til foretak som ikke satser på spesialisering. Så for dem som er interessert i disse temaene, kan det være lurt å være tidlig ute, slår Duberg fast.

Intro-program for nyansatte

Men ikke alle som jobber i regnskapsbransjen har årelang erfaring og er modne for en faglig spesialisering. Det har Regnskap Norge tatt konsekvensen av og utviklet et annet program som tar sikte på å gi dem som er nye i bransjen en innføring i faget – og et nettverk blant likesinnede.

RN Intro, som vi tidligere har skrevet om her, er ikke ulikt «onboarding»-programmene som flere av de store revisjons- og regnskapsforetakene arrangerer – men her uten at det gjelder for ansatte i ett enkelt foretak.

– Et viktig siktemål med programmet er å bidra til å korte ned perioden før de nyansatte kan regnes som selvgående, og samtidig sikre kvaliteten på arbeidet deres. Programmet vil vesentlig redusere den tiden andre ansatte i foretaket må tas helt eller delvis av kundearbeid for å drive opplæring og oppfølging, sier Duberg.

Hun legger til at for dette programmet arrangeres det et digitalt informasjonsmøte 30. april med fagansvarlig Rakhee Malhotra.