Nå kan ikke ENK og AS uten ansatte leie ut arbeidskraft

Fra og med 1. januar 2024 er det obligatorisk for alle som driver utleie av arbeidskraft å søke Arbeidstilsynet om godkjenning. ENK og AS uten ansatte kan ikke søke.

Del
ENK og AS uten ansatte kan ikke leie ut arbeidskraft. Foto: Getty Images

Enkelpersonforetak og AS uten ansatte vil ikke kunne søke om godkjenning som bemanningsforetak. Det er fordi kjøp av tjenester fra en virksomhet med kun én person (eier) da ikke vil anses som innleie etter arbeidsmiljøloven. Fra regjeringens veileder om innleie av arbeidskraft finner vi følgende:

«Kjøp av tjenester fra en virksomhet som består av kun én person (enkeltpersonforetak eller selskap hvor eieren er eneste ansatt) vil heller ikke anses som innleie etter arbeidsmiljøloven. I forholdet mellom virksomheten som skal ha arbeidet utført, og personen som utfører arbeidet, er det her viktig å være oppmerksom på skillet mellom et arbeidsforhold og et oppdragsforhold. Se definisjonen av arbeidstaker i arbeidsmiljøloven § 1-8.1».

Fra 1. januar 2024 vil bestemmelsen om hvem som er arbeidstaker være slik: «Med arbeidstaker menes i denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Ved avgjørelsen skal det blant annet legges vekt på om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold. Endringen er omtalt i Prop. 14 L (2022–2023).

Hva kan enkeltpersonforetak (ENK) og AS uten ansatte gjøre?

ENK og AS uten ansatte kan fortsatt ta på seg oppdrag for virksomheter, som selvstendig næringsdrivende/entrepriseoppdrag. Dette er ikke omfattet av begrensningene i innleiereglene fra bemanningsforetak. Når en tar på seg selvstendig oppdrag, jobber en for egen regning og risiko i motsetning til å være innleid hvor oppdragsgiver gjerne har ansvaret for resultatet.

Definisjon av selvstendig næringsdrivende finner vi i FtrL §1-10 og i premissene legges det vekt på at det skal drives for egen regning og risiko, det skal være vedvarende virksomhet, og det skal være egnet til å gi en nettoinntekt. Det er en rekke momenter i tillegg som kan vurderes for å kunne avgjøre hvorvidt det er selvstendig næringsvirksomhet (Jfr ftrl §1-10). Se også mer om grensegangen mot arbeidstaker i vår artikkel Arbeidstaker eller oppdragstaker

Hvordan være en profesjonell partner?

For å være på den sikre siden når en tar på seg selvstendige oppdrag, er det viktig å sørge for å ha gode og tydelige avtaler. Husk å sjekk s at du har forsikringene i orden for oppdragene du tar på seg.

  • Ha kontroll på dine egne forsikrings forhold og sjekk at disse dekker oppdraget
  • Vær tydelig på betingelser, rater, hvordan endringer faktureres underveis, etc.
  • Vær tydelige i avtalen på hva som skal leveres og når
  • Ha tydelige punkter om taushetsplikt, eiendomsrett til endelig produkt etc., personvern,
  • Avtal på hvilken måte oppdraget skal avsluttes, samt kriterier for avslutning hvis noe skjer underveis.

Hvordan kan du bistå kunder som er ENK eller AS uten ansatte?

  • Sjekk om de driver med utleie av arbeidskraft
  • Forklar regelendringene og konsekvensene
  • Forklar alternativene som forklart over

Hva er alternativene, hvis du ikke skal ta på deg selvstendige oppdrag?

Et alternativ til å være selvstendig oppdragstaker kan være å enten bli midlertidig ansatt hos oppdragsgiver eller i et bemanningsforetak.

Hvis du ansettes midlertidig hos oppdragsgiver, vil dette være å anse som et ordinært ansettelsesforhold, men av begrenset varighet. Du mister fleksibiliteten som selvstendig oppdragstaker, men din midlertidige arbeidsgiver vil ha ansvar for resultatet av arbeidet. En annen fordel kan også være at du tjener deg opp sosiale rettigheter på lik linje som øvrige ansatte.

Hvis du går til et bemanningsforetak vil dette være å anse som et ordinært fast arbeidsforhold hos bemanningsforetaket, og du leies ut til en oppdragsgiver. Oppdragsgiver leier da inn bemanning og har selv ansvar for resultatet av arbeidet. I denne formen begrenses oppdragene i reglene i aml § 14-12 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie. Mer om innleiebegrensninger finner du her

Maler for avtaler om Rådgivningsoppdrag (konsulentavtaler) og Oppdragsavtaler som dere kan bruke som utgangspunkt finner dere i KS komplett.

Se arbeidstilsynet for søknadsskjema og mer informasjon om dette regelverket.