SV foreslår drastiske økninger i formues- og inntektsskatten

I sitt alternative budsjett for 2024 foreslår SV 43,34 prosent utbytteskatt, fjerning av aksjerabatten og 1,8 prosent formuesskatt på høye formuer.

Del

SV har lagt frem sitt alternative statsbudsjett 2024 som vil utgjøre grunnlaget for partiets forhandlinger med regjeringen om det endelige 2024-budsjettet.

SV støtter regjeringens forslag om ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over kr 850 000. Den ekstra satsen foreslås imidlertid halvert til 2,5 prosent.

For øvrig inneholder budsjettet i all hovedsak skatteskjerpende forslag, herunder;

Formuesskatt:

 • Satsøkninger i trinn 1 (1,1 prosent) og trinn 2 (1,3 prosent) i formuesskatten
 • Innføre et nytt trinn 3 i formuesskatten på formue over kr 100 mill., med sats 1,8 prosent
 • Fjerne verdsettelsesrabatten for aksjer
 • Fjerne verdsettelsesrabatten for primærbolig med verdi over kr 10 mill.

Inntektsskatt:

 • Øke oppjusteringsfaktoren for utbytte fra 1,72 til 1,97. Utbytteskatten vil dermed i praksis bli 43,34 prosent.
 • Satsøkninger i trinn 3, 4 og 5 i trinnskatten på lønnsinntekter mv.
 • Gjeninnføre fordelsbeskatning av bolig: markedsverdi fratrukket bunnfradrag på kr 12 mill., sats på 2,5 prosent
 • Øke treprosentregelen i fritaksmetoden til 7,5 prosent
 • Fjerne påslaget i skjermingsfradraget
 • Øke grunnrenteskatten på havbruk til 35 prosent og fjerne bunnfradraget i ordningen

Effekter på marginalskatten for lønn og utbytte

Etter Regnskap Norges beregninger vil de foreslåtte økningene blant annet gi følgende endringer i marginalskatten på lønns- og utbytteutdelinger fra selskap til personlig eier (ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over kr 850 000 er ikke hensyntatt i beregningene):

 • Marginalskatt lønn ekskl. arbeidsgiveravgift: 56,8 prosent (2023: 47,4 prosent)
 • Marginalskatt lønn inkl. arbeidsgiveravgift: 62,1 prosent (2023: 53,9 prosent)
 • Marginalskatt utbytte (skatt selskap/eier): 55,81 prosent (2023: 51,52 prosent)