Satser og regulativer

Her finner du satser og regulativer innenfor statens reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter, gaver og annet.

 

Statens reiseregulativ

Satser for reiser innenlands

Satser for reiser utland

Skattesatser for fri kost og losji, trekkfri kostgodtgjørelse, trekkfri reisegodtgjørelse (hjemreise for pendler) og forskuddssatser for merutgifter til kost ved lange daglige fravær – se under Skatt.

 

BIL
Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Bilsatser - firmabil 

Bilsatser - firmabil som faller utenfor standardreglene 

Bilsatser - firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen 

Bilpriser - listepris som ny

 

Skatt

Fri kost og losji

Forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse

Trekkfri reisegodtgjørelse (hjemreise for pendler)

Alminnelig inntekt - skattesats

Trinnskatt

Trygdeavgift

Personfradrag

Minstefradrag

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Jordbruksfradrag

Fisker- og sjømannsfradrag

Særfradrag for enslige forsørgere

Særfradrag for store sykdomsutgifter 

Avskrivningssatser
Formuesskatt
Trekktabeller
Takseringsregler 2020

Skattefradrag - liste over godkjente organisasjoner/institutt

 

Avgifter

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift - soneinndeling

Merverdiavgift
Særavgifter

 

Renter
Skjermingsrente for aksjer
Skjermingsrente for ekstraskatt på lån fra personlige skattytere til selskap
Rimelige lån i arbeidsforhold (normrentesatsen)
Rentesatser på tilgodebeløp og restskatt
Rente ved endring etter vedtak og egenretting
Forsinkelsesrente (morarente)
Norges Banks styringsrente (foliorenten)

 

Gaver
Gaver i arbeidsforhold
Gaver til kunder og representasjonskostnader

 

Annet
Statens lønnsregulativ
Folketrygdens grunnbeløp (G)
Rettsgebyret (R)
Inkassosatser
Konsumprisindeksen (SSB)
Valutakurser (Norges Bank)