Disiplinærutvalget

Foreningens organ for behandling av disiplinærsaker mot medlemmene er Disiplinærutvalget, med styret i Regnskap Norge som ankeinstans.

Disiplinærutvalgets oppgave er å behandle og gi uttalelser i klagesaker fra kunder, medlemmer og andre parter, vedrørende yrkesutøvelsen og praktisering av foreningens vedtekter, etiketteregler og øvrig regelverk. Utvalget kan også fatte vedtak om irettesettelse eller eksklusjon. Vedtak om eksklusjon krever enstemmighet.

Før uttalelse gis eller vedtak fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg.

Avgjørelser fattet av Disiplinærutvalget kan med en måneds frist innankes for styret i Regnskap Norge.

Disiplinærutvalget består av leder med personlig vararepresentant, to medlemmer og ett varamedlem som alle velges av generalforsamlingen. Som leder og dennes vararepresentant velges personer som ikke er medlem av foreningen.


 Utvalget har følgende medlemmer:

Leder

  • Jan Sørbø 

Øvrige medlemmer

  • Liv Valentinsen, Valid Regnskap, Bærum
  • Torbjørn Johansen, Alta

Varamedlemmer

  • Ole Kristian Nag, jurist, Bergen (for leder)
  • Kristin Lysaker, Mysen

Sekretær for utvalget

  • Administrasjonen i Regnskap Norge

Disiplinærutvalget er nedfelt i Regnskap Norges vedtekter:

§ 4-3. Disiplinærutvalget

(1) Disiplinærutvalget består av leder med personlig vararepresentant, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Leder og dennes vararepresentant velges for 1 år blant personer som ikke er medlemmer i foreningen. Øvrige medlemmer velges blant foreningens medlemmer for 2 år om gangen, dog slik at 1 medlem er på valg hvert år. Sammenhengende funksjonstid for et medlem kan maksimalt være 6 år. Unntatt fra dette er leder. Varamedlem velges for 1 år.

(2) Ingen kan være medlem/varamedlem til styret eller andre faste utvalg og samtidig medlem av Disiplinærutvalget. Disiplinærutvalget skal behandle saker oversendt fra Kvalitetskontrollutvalget, fra styret eller klage på medlemmer fra kunder eller andre som har berettiget interesse.

(3) Klage til Disiplinærutvalget skal være skriftlig og begrunnet.

(4) Disiplinærutvalget skal fatte vedtak om irettesettelse, eksklusjon eller avgi uttalelse om medlemmers fremferd, yrkesutøvelse eller forretningsskikk bl.a. med utgangspunkt i foreningens vedtekter og etisk regelverk, vedtatte bransjestandarder og gjeldende lovkrav. Før vedtak fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg.

(5) Vedtak i utvalget er gyldig når minst 2 medlemmer stemmer for det. Vedtak om eksklusjon krever enstemmighet. Vedtak i Disiplinærsaker kan i spesielle tilfeller offentliggjøres.

(6) Vedtak eller uttalelse avgitt av Disiplinærutvalget kan med en måneds frist fra vedtaket forkynnes ankes inn for styret. Anken har oppsettende virkning.

(7) Generalforsamlingen fastsetter reglement for Disiplinærutvalget.