Slik avskriver du biler i regnskapet

Hva er en «fornuftig avskrivingsplan» for biler?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Gjennomsnittlig levetid for norske personbiler før de vrakes er ca. 18 år, for varebiler er tallet ca. 15 år (1). I mange norske regnskaper benyttes 5 års lineære avskrivninger på kjøretøy som «fornuftig avskrivningsplan». Har vi for lave forventninger til våre kunders kjøreferdigheter?

Sammenstillingsprinsippet og prinsippet om beste estimat i regnskapsloven tilsier at kostprisen for kjøretøy skal fordeles over den tiden eiendelen forventes å skape inntekt i virksomheten.

Hva er gjennomsnittlig levetid?

Dersom en nyanskaffet varebil skal benyttes til kjøring inntil den skal vrakes, er utgangspunktet for en beste estimatvurdering gjennomsnittlig levetid for bilen. Kanskje skal bilen benyttes på en måte som gjør at den bare kan forventes å kunne benyttes i 5 år – og ikke de 15 årene som er gjennomsnittlig levetid for bilparken, men det må i tilfelle være et spesifikt forhold som ligger til grunn for denne vurderingen.

Konsekvensen av for høye avskrivninger er urimelig konservative regnskaper som inneholder en forsiktighetstankegang som ikke er forenelig med regnskapsloven, og som medfører for lav egenkapital, og for lave resultat i periodene frem til realisasjon av bilen, hvor det regnskapsføres en kunstig høy salgsgevinst når biler selges med gevinst.

Skattemessige saldoavskrivninger

NRS 8 (god regnskapsskikk for små foretak) punkt 4.3.2 gir anledning til å benytte skattemessige saldoavskrivninger, men bare dersom avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Her er det lett å tenke at bilen taper seg mest de første årene slik at saldoavskrivninger gir en fornuftig periodisering med 20 % for personbiler og 24 % for varebiler (30 % for elektriske varebiler). Utgangspunktet for kostnadsfordelingen i regnskapet er imidlertid ikke verdifallet, men hvor mye inntekter bilen er forventet å være med på å skape slik at sammenstillingen blir fornuftig. Dersom det kjøres like mange kilometer i inntektsgivende arbeide i hele bilens levetid er ikke saldoavskrivninger svaret på en «fornuftig periodisering».

Det er ofte slik at varebilen skal selges før den blir så gammel at vraking er aktuelt, og dette må hensyntas i kostnadsfordelingen. Dersom det er forventet at varebilen skal brukes i virksomheten i 5 år vil det være riktig å legge til grunn 5 års linære avskrivninger. Det som av og til går i glemmeboken er den viktige forventede restverdien. Det skal i slike tilfeller bare avskrives ned til forventet salgsverdi (restverdi) slik at denne må innarbeides i avskrivningsplanen.

(1) NBF.no/tall-og-fakta/nokkeltall-bilbransjen/