Nye terskelverdier for små foretak

Finansdepartementet har foreslått foreløpige nye terskelverdier for små foretak basert på inflasjonsjusterte terskelverdier fra EU.

Del
Hva kategoriseres som små foretak? Foto: Getty Images

Terskelverdier for små foretak skal etter EUs definisjon ligge innenfor et intervall mellom minimums- og maksimumsverdier. Omregnet til NOK er intervall for balansesum kr 57,5 mill. til kr 86,3 mill. og for salgsinntekter kr 115,0 mill. til kr 172,5 mill., med utgangspunkt i eurokurs fra oktober i år kr 11,50.

Nåværende terskelverdier med balansesum kr 35 mill og salgsinntekter kr 70 mill. ble fastsatt i 2013 til eurokurs 7,85. Inflasjonsjustering og svak kronekurs medfører at terskelverdier for små foretak må økes betydelig.

Finansdepartementet foreslår lave terskelverdier

Finansdepartementet foreslår terskelverdier for små foretak med utgangspunkt i nedre grense i intervallene, avrundet til balansesum kr 60 mill. og salgsinntekter kr 120 mill. Departementet argumentere med at dagens terskelverdier ligger i nedre sjiktet etter gjeldende EU-regler samt at terskelverdier bør settes lavt i lys av store endringer i valutakurser.

Regnskap Norge mener det som prinsipp er naturlig å ta utgangspunkt i øvre grenser for terskelverdier ut fra ønske om forenkling av regelverk og redusert kostnadsbelastning for foretakene. I den grad terskelverdier skal settes ned, bør det argumenteres med kost/nytte vurderinger.

Bør plikt til årsberetning for små foretak gjeninnføres?

Finansdepartementet har også vurdert om det bør gjeninnføres plikt til årsberetning for små foretak. Foreløpig vurderer departementet at det ikke bør innføres plikt til årsberetning for små foretak selv om terskelverdier øker betydelig. Regnskap Norge støtter klart departementets vurdering.

Foreslår nye størrelseskategorier for foretak

Verdipapirlovutvalget har i NOU 2023:15 Bærekraftsrapportering foreslått nye bestemmelser for størrelsekategorier av foretak i regnskapsloven. Finansdepartementet vil ta stilling til endelig utforming av bestemmelser om kategorier av foretak etter størrelse i lys av innspill som har kommet i høringen av Verdipapirlovutvalgets utredning.

Les Regnskap Norges høringssvar til Finansdepartementet her