Ny leverandør på profesjonsansvar-, og kriminalitetsforsikring

Regnskap Norge har inngått avtale med ny leverandør av kollektiv forsikring innen profesjonsansvar- og kriminalitetsforsikring etter en anbuds-konkurranse. Vår nye leverandør av disse forsikringene er Gjensidige.

Den nye avtalen trer i kraft fra 1. januar 2021.

I tillegg til de to kollektive ordningene tilbys det også individuell cyber- og styreansvarsforsikring til fordelaktige medlemspriser. 

Gjensidige fremstår som den beste leverandøren for våre medlemmer sett pris og kvalitet under ett. De har levert et konkurransedyktig pristilbud og har garantert at deres vilkår for Regnskap Norges medlemmer er minst like omfattende som nåværende vilkår i Tryg både for profesjonsansvar- og kriminalitetsforsikring.

Gjensidige har etablert et eget kundeteam som er dedikert for Regnskap Norge og medlemmene tilsluttet ordningen.

Gjensidige er Norges største forsikringsselskap på næringsliv med bred erfaring fra kollektive forsikringsløsninger både innen profesjonsansvar og øvrige forsikringer.

Hva er nytt?

  • Vi tilbyr profesjonsansvarsforsikring med ny anbefalt forsikringssum på minimum 3 millioner kroner
  • Vi innfører en trappetrinns modell med redusert mulighet for valg av de laveste forsikringssummer for å prise de større selskapene basert på en helhetlig risikovurdering
  • For å kunne tilby konkurransedyktige priser økes egenandelen fra 35.000 kroner til 50.000 kroner for profesjonsansvarsforsikringen med forsikringssum opp til 10 millioner kroner
  • Vi ønsker ytterligere søkelys på å begrense skadeutbetalinger knyttet til CEO svindel og feilutbetalinger ved å innføre utvidede sikkerhetsforskrifter til profesjonsansvarsforsikringen med krav om skjerpet aktsomhet knyttet til betalingsanmodninger på epost
  • Vi tilbyr styreansvarsforsikring med individuell avtale både for eget styre og for eksterne styreverv

Hva innebærer den nye forsikringsordningen for din bedrift?

Flyttingen til ny leverandør innebærer at vi totalt sett fortsatt kan gi deg et fordelaktig forsikringstilbud i et marked med økende premier som følge av økte skadeutbetalinger. Det er avtalt en premieregulerings-modell basert på skadetallene de siste 5 år, med mål om å sikre stabilitet i premieutviklingen, og som gir deg mye bedre forutsigbarhet. Priser for 2021 for profesjonsansvarsforsikring er lagt ut, priser for kriminalitetsforsikringen vil være uendret fra 2020.

Hvilken forsikringssum skal jeg velge?

Dersom du ønsker å endre forsikringssum kan dette gjøres ved å logge inn på bedriftens profil på regnskapnorge.no med ditt brukernummer og passord. Under fanen Forsikring og Årsverk kan du melde inn endringer. 

Med bakgrunn i siste års skadesaker hvor det har vært betydelige utbetalinger er vår anbefaling å ha minimum forsikringssum på 3 millioner kroner. Det finnes flere eksempler på regnskapsførerfirmaer som har fått krav som langt overstiger den forsikringssummen de har valgt, og som risikerer å måtte betale deler av erstatningen av egen lomme. Forsikringssum på 3 millioner kroner er derfor et nytt tilbud fra 1.1.2021.

Etter anbefaling fra forsikringsmegler har vi laget en trappetrinnsmodell hvor forsikringssum på 1 million kroner kun er mulig å tegne for de som har færre enn 6 årsverk. Valg av forsikringssum på 2 millioner kroner gjelder for de som har færre enn 20 årsverk.

De som i dag har over 6 årsverk med 1 million i forsikringssum og over 20 årsverk med 2 millioner i forsikringssum vil bli overført til neste nivå med mindre noe annet avtales.

Hvem administrerer ordningen?

For deltagerne i ordningen vil skiftet i prinsippet ikke føre til store praktiske endringer. Regnskap Norge vil fortsatt ha det administrative ansvaret for de kollektive forsikringsordningene for medlemmene og dermed være din kontakt, men ved behov kan du så klart kontakte Gjensidige direkte for eventuelle spørsmål knyttet til forsikringene.

Hvor skal skader meldes?

Melding av skade og mulig skade skal som tidligere rettes til Regnskap Norge, som igjen underretter forsikringsselskapet. Videre kommunikasjonen i saken vil deretter foregå direkte mellom medlemsbedriften og forsikringsselskapet.

Forsikringen er som tidligere basert på «skade meldt» prinsippet uavhengig av når en eventuell feil ble gjort. Alle krav som er varslet til dere, eller hvor det skriftlig er varslet at krav vil komme, før 1.1.2021 skal behandles av Tryg. Alle nye krav som meldes til dere fra og med 1.1.2021 skal behandles av Gjensidige.

Hva er egenandelen?

For profesjonsansvarsforsikringen er egenandelen økt fra 35.000 kroner til 50.000 kroner pr skadetilfelle for forsikringssum opp til 10 millioner kroner. For forsikringssummen på 20 millioner kroner er egenandelen uendret på 100.000 kroner pr. skadetilfelle.

For kriminalitetsforsikringen er egenandelen uendret på 10.000 kroner pr. skadetilfelle for forsikringssum opp til 4 millioner kroner. For forsikringssum på 5 millioner kroner er egenandelen økt fra 10.000 kroner til 25.000 kroner pr. skadetilfelle. For forsikringssum på 10 millioner kroner er egenandelen uendret på 50.000 kroner pr. skadetilfelle.

Hva må jeg gjøre?

Regnskap Norge vil flytte alle forsikringstakere innen profesjonsansvar og kriminalitet over i ny ordning. Du trenger derfor ikke å foreta deg noe dersom du fortsatt ønsker å være med i Regnskap Norges nye kollektive forsikringsordning. Fordelen med en kollektiv forsikring, er at du kan ta del i de fordeler som er fremforhandlet for en gruppe (dvs. Regnskap Norges medlemmer), som innebærer bedre avtale enn hva en bedrift på egenhånd normalt kan oppnå (vilkår, betjening, skadebehandling, pris, m.m.). Nytt forsikringsbevis kan lastes ned fra bedriftens profil på regnskapnorge.no på nyåret. Vi gjør oppmerksom på at faktura må være betalt innen forfall for at forsikringen er gyldig.

Dersom du ikke ønsker å fortsette i den kollektive ordningen må du gi oss skriftlig beskjed til medlemssenter@regnskapnorge.no innen 18. januar 2021.

Ettersom det er et krav at alle regnskapsbedrifter tilknyttet Regnskap Norge må ha profesjonsansvarsforsikring, må du derfor sammen med oppsigelsen sende inn nytt forsikringsbevis til Regnskap Norge. Dersom din nye forsikringsleverandør sender oss bekreftelse på flytting av profesjonsansvarsforsikringen trenger du ikke foreta deg noe. Du må også kontakte ny leverandør for å få deres gjeldende betingelser og priser.

Har du spørsmål kan du sende e-post til medlemssenter@regnskapnorge.no


Cyberforsikring

Med cyberforsikring er bedriften sikret IT-bistand og hjelp til å minimalisere skadevirkningene av et datainnbrudd.

Les mer om forsikringen

Styreansvarsforsikring

Alle virksomheter som er organisert med et selvstendig styre kan ha behov for styreansvarsforsikring. Forsikringen kan tegnes både for eget styre og for eksterne styreverv.

Les mer om forsikringen

Ønsker du å tegne, endre eller avslutte forsikring?

Her finner du nødvendig informasjon om hvordan du kan tegne, endre eller avslutte forsikringer via Regnskap Norges kollektive avtale.

Mer informasjon