Stedlig kurs

Ny skatteforvaltningslov - hva betyr den for deg og dine kunder

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • S/A 7
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Skatt 7
    Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Det er vedtatt ny skatteforvaltningslov som samler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en felles uttømmende lov. Den nye loven skal gjelde fra 2017. Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, administrative reaksjoner og søksmål. Slike regler er i dag gitt i mange ulike skatte- og avgiftslover, i ligningsloven og i forvaltningsloven. Det har derfor vært vanskelig å få oversikt og regelverket har vært komplisert. Endringene er ment å styrke skattyternes rettssikkerhet Kurset tar sikte på å gi deltakerne oversikt over hva som er nytt med loven. Deltakerne vil også få kunnskap om endringer som er gjort sammenlignet med tidligere lover og hva som er uendret. Å bli kjent med den nye lovens oppbygning og hvordan den anvendes i praksis på viktige områder som klage på ligning/vedtak, endringsfrister, sanksjoner, opplysningsplikt uriktige/ufullstendige opplysninger vil være sentralt.

Målgruppe

Kurset er velegnet for alle som bistår ved utarbeidelse av ligningspapirer samt annen skatte- og avgiftsmessig rapportering og ikke minst ved bokettersyn og klagebehandling

Kursinnhold

• Bakgrunn for og formål med den nye loven 
• Oversikt over hva som er nytt
• Oversikt over hvilke lover/regler som erstattes av den nye loven 
• Nye begreper som innføres 
• Særlig viktige endringer
 - Ny fastsettingsmodell, skattemelding erstatter selvangivelsesbegrepet 
 - Nye endringsfrister kontra skattemyndighetenes saksbehandlingstid
 - Anledning til å påklage BFU 
 - Konsekvenser av at det gjøres feil – når brukes hva: 
   - Tilleggsskatt 
   - Tvangsmulkt
   - Overtredelsesgebyr
• Eksempler på hvordan man går frem i klagesak på skatt/mva
 - Hvilke bestemmelser er særlig relevante 
 - Hvordan bygge opp en klage
 - Hvordan argumentere i en klage
• Vedtatte endringer
 - Utsatt iverksetting av innkreving av tilleggsskatt og overtredelsesgebyr under klagebehandling 
 - Ny klagenemndsordning 
• Blir skattyters rettssikkerhet styrket med det nye regelverket? 
• Case/oppgaver 

Undervisningsform

Undervisningsformen er i utgangspunktet forelesning. Mange av temaene vil bli illustrert ved bruk av eksempler. Det legges videre opp til en praktisk tilnærming gjennom gruppearbeid/ praktiske «caser».

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
  • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå