Nettkurs

Lønnstakere over landegrensene

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 7
  Klokke Klokke ikon

Om kurset

Formålet med kurset er å gi deltakerne en god oversikt over regelverket både når det gjelder utlendinger som arbeider i Norge og norske arbeidstakere i utlandet. Kurset er publisert i 2023.
Del:

Har du oversikt over reglene om skatteplikt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, lønnsrapportering, fast driftssted, skatteavtaler m.m på dette området? Hvilke rapporteringsregler som gjelder, registrering av utenlandske arbeids-/oppdragstakere, om ansatte skal være med i bedriftens otp-ordninger osv? I løpet av dette kurset er målet at du skal få grunnleggende og nødvendig kompetanse for riktig behandling av utenlandsrelaterte arbeidsforhold. 

Målgruppe

Kurset retter seg mot interne og eksterne regnskapsførere og lønnsmedarbeidere som ønsker å være en aktiv rådgiver når det gjelder lønns- og skattemessig behandling av arbeidstakere over landegrensene. Det legges vekt på en praktisk tilnærming til temaene og konkret kunnskap om regelverket på området og rapporteringsrutiner. 

Kurset passer for alle som arbeider med lønn og regnskapsføring og som bistår kunder som jobber med personer eller virksomheter som har arbeids/oppdragsforhold over landegrenser.  

Innhold

Temaer som gjennomgås:

Utenlandske arbeidstakere i Norge

 • Formelle tillatelser og søknader 
 • Rapporteringsplikt på RF1198 og RF1199
 • Skatteplikt for utenlandske arbeidstakere i Norge og konsekvenser av dette
  - Kildeskatt i praksis utenlandske arbeidstakere
  - Grensedragningen mellom entreprise, arbeidsinnleie og arbeidsformidling (nye regler)
 • Fast driftssted
 • Skatteavtaler 
 • Nordisk trekkavtale
 • Forskuddstrekk, lønnsrapportering og arbeidsgiveravgift
 • Solidaransvar for lønn
  - Allmenngjøring av tariffavtaler


Arbeid i utlandet

 • Arbeidstakere bosatt i Norge som arbeider i utlandet
  - Skatteplikt til utlandet
  - Skattenedsettelse etter ett-årsregelen (nye regler 2023)
  - Pliktig og frivillig medlemskap i norsk folketrygd
  - Kjøp av forsikringsordninger som dekker bortfall av norske rettigheter
 • Arbeidstakere bosatt i utlandet som arbeider i utlandet for norsk arbeidsgiver

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Mange av temaene illustreres ved bruk av praktiske eksempler, gjerne fra rettspraksis, og konkrete bokettersyn, uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Kursdokumentasjonen er fyldig og er godt egnet som rådgivningsverktøy for praktikeren.

Pris

Medlem: 3200,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3200,-
Normalpris: 4400,-
* Pris for servering og mva tilkommer

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Kursleder Harald Breivik
 • Portrett av Harald Breivik
  Kursleder:
  Harald Breivik
  Advokat