Krav til Etterutdanning og permisjon

For autoriserte regnskapsførere er det krav til etterutdanning. Med foreldrepermisjon, eller annen gyldig permisjon med varighet over seks måneder, vil fristen for etterutdanning bli utsatt.

KRAV TIL ETTERUTDANNING

En autorisert regnskapsfører må ha minst 77 timer etterutdanning i løpet av de foregående 3 år. Her finner du mer informasjon om hva etterutdanningen skal omfatte.

Regnskap Norge er landets største leverandør av kurs innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer. Vårt kurstilbud har et bredt nedslagsfelt, men er likevel spesielt tilrettelagt for å tilfredsstille etterutdanningskravet for autoriserte regnskapsførere.  

Alle personmedlemmer i Regnskap Norge har tilgang til "Min oppdatering"Her kan du planlegge hvor mange kurstimer du må ta hvert år for å opprettholde autorisasjonen. Du finner også oversikt over tidligere perioder og kan registrere kurs fra andre kursleverandører.

Permisjon

Det gis automatisk ett års utsatt frist for etterutdanning der regnskapsfører avvikler foreldrepermisjon eller annen gyldig permisjon i mer enn seks måneder. Regelen skal forstås slik at utsettelsesåret tidfestes til det året der vedkommende først oppnår seks måneder ordinær permisjon innen en tolv måneders periode. Dette innebærer at der permisjonen avvikles med tidskonto over en så lang periode at den ikke utgjør seks måneder i løpet av tolv etterfølgende måneder, gjelder ikke utsettelsesregelen.

Det gis automatisk ett års utsettelse for hver treårsperiode utsettelsesåret er med. Det skal ikke sendes søknad til Finanstilsynet om dispensasjon på dette grunnlag, dvs. at utsettelsesregelen gjelder automatisk. Regnskapsfører må likevel sammen med etterutdanningsdokumentasjonen oppbevare dokumentasjon på når og hvordan permisjonen er avviklet.

Nærmere om utsettelsesregelens virkning

Det første årsskiftet etter at minst seks måneder permisjon er avviklet, inngår ikke i kontrollen av etterutdanningen. Ved neste årsskifte skal etterutdanningskravet være oppfylt ved å se fire kalenderår tilbake i tid. Det vil si at det kan ses bort fra det året der utsettelsen tidfestes. Hvis etterutdanning faktisk er gjennomført i dette året, kan denne regnes med. Dersom det avvikles ytterligere en foreldrepermisjon i den aktuelle etterutdanningsperioden, gir dette et ekstra års utsettelse.

Eksempel

Regnskapsfører er autorisert i år 2010. I utgangspunktet skal vedkommende dokumentere og ha gjennomført 77 timers etterutdanning for de tre foregående kalenderårene ved hvert årsskifte fra og med 1. januar 2014.

Dersom regnskapsfører har vært i foreldrepermisjon fra 1. september 2012 til 1. september 2013, gis det automatisk ett års utsettelse for etterutdanningen. Utsettelsesåret tidfestes til 2013, da dette er året regnskapsfører først oppnår seks måneders permisjon. Dette betyr at regnskapsfører skal dokumentere 77 timers etterutdanning første gang 1. januar 2015. Etterutdanningen må derfor være gjennomført i perioden fra autorisasjonsdato til 31. desember 2014.

For den påfølgende perioden vil utsettelsesåret fremdeles være innen de siste tre årene. Dette betyr at lovbestemt etterutdanning må være gjennomført i perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2015, per dokumentasjonsdato 1. januar 2016.

År 2013 inngår ikke i beregningen ved dokumentasjonsfristen 1. januar 2017. Dette innebærer at etterutdanningssyklusen fortsetter som normalt fra og med denne datoen, det vil si at etterutdanningen siste tre kalenderår skal regnes med.