Fullt fokus på økonomistyring og rådgivning

Økonomistyring og rådgivning er suverent det tjenesteområdet som medlemsbedriftene vil satse på i tiden fremover ifølge Regnskap Norges medlemsundersøkelse, som ble besvart av 3 100 autoriserte regnskapsførere i november 2017. Området er et naturlig utspring fra regnskapsbedriftenes kjerneleveranse med basis i regnskapet og den innsikten de har i kundens virksomhet.

Av Bjørn Myhrvold, Regnskap Norge
23. april 2018

Satsingen henger godt sammen med mulighetene som medlemmene ser i å tilby kundene flere tjenester utover basisleveransen, og for å styrke sin posisjon som den nærmeste hjelper i bedrifters økonomiske hverdag.

Medlemmene gir også uttrykk for at ny teknologi og stadig bedre løsninger til økt effektivisering kan gi kapasitet til å håndtere flere oppdrag. De ser også potensialet i å gi kundene bedre analyser og rapporteringer, og dermed støtte til å utøve god rådgivning. Teknologimulighetene vil også understøtte dette.

Medlemmene ser det som naturlig å utvikle sin rolle som «controller» og tilrettelegger for effektive arbeidsprosesser med god samhandling mellom seg og kundene. En slik utvikling bidrar også til at medlemmene tar en stadig sterkere posisjon i å være kundens partner innen IT-drift og utvikling.

Medlemmene erkjenner behovet for å styrke kundekontakten og utvikle relasjonene videre, som er avgjørende for å komme i posisjon for å gi kundene utvidede leveranser og merverdi.


Frykter prispress

På spørsmål om de største utfordringene de kommende årene, frykter medlemmene spesielt sterkere prispress på regnskapstjenester. De oppgir også økt grad av automatisering og ny teknologi med roboter og kunstig intelligens, som bidrar til lavere produksjonskostnader og sterkere priskonkurranse.

Som følge av dette må regnskapsbransjen omstille seg mot nye muligheter og ny rolle overfor kundene, som helt klart oppleves som utfordrende. I dette ligger også utfordringen med å utvikle ny kompetanse og tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft for morgendagen.

Økt grad av selvbetjening blir også nevnt som en utfordring fremover, ved at teknologien gir mulighet for nye samarbeidsformer hvor kundene kan utføre flere oppgaver på egen hånd. Teknologien representerer således både utfordringer, men også muligheter til modernisering og nye tjenester.


Tror på profesjonens fremtid

Medlemmene har stor tro på sin egen profesjons fremtid og at man vil være en viktig samarbeidspartner for næringslivet i mange år fremover. De mener at det vil være nok å gjøre med god oppdragstilførsel i markedet. Medlemmene ser allikevel at konkurransen blir sterkere, og at bransjen vil oppleve flere oppkjøp og sammenslåinger i tiden som kommer.

Respondentene tok stilling til en rekke påstander blant annet om kunder og markedsarbeid. De er til dels uenige i påstanden om at deres kunder har liten kjennskap til hvilke tjenester de kan tilby, og at utfordringen med å selge rådgivningstjenester ikke nødvendigvis handler om begrenset innsikt fra kundens side. Det kan være andre eller flere forhold som spiller inn, som begrenset kompetanse om hvordan utvikle rådgivningstjenester, usikkerhet om fremgangsmåte overfor kunden, profesjonsansvaret som kan sette begrensninger, ikke stort nok kundebehov, med mer.

Medlemmene er til dels positive til sine kunders betalingsvillighet for tjenester utover basis regnskapsførsel, men er verken enige eller uenige i om det er enklere å selge inn et nytt oppdrag i stedet for mer til eksisterende kunder. Det er grunn til å tro at den gode tilgangen på nye oppdrag påvirker dette forholdet. Samtidig er det en viss frykt for drastisk inntektsreduksjon på basistjenester, som vil bidra til økt fokus på utvikling av eksisterende kunderelasjoner og mersalg.

 

Hvilke nye tjenester utover basis regnskapsleveranse vil din bedrift satse på i tiden fremover?
Flere svar mulig. Spørsmålet er besvart av medlemmer som arbeider i autorisert regnskapsførerforetak.

 

 

Kilde: Medlemsnytt utgave 1/2018