De 10 største aktørene i regnskapsbransjen

Går egentlig utviklingen i retning av færre og større enheter i bransjen? Nå har vi startet arbeidet med å følge konsolideringen mer systematisk.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Helt siden begynnelsen av 2000-tallet har det foregått et betydelig antall oppkjøp og kjededannelser i regnskapsbransjen. Dette har påvirket bransjens struktur og sammensetning, men fremdeles finner vi svært mange små regnskapsbedrifter i markedet. 

Nå har vi for første gang dykket ned i tallene for å finne ut hvor langt konsolideringen egentlig har kommet. For å måle dette må vi tallfeste både totalmarkedet og markedsandelene til hver eneste aktør.

En annen grunnleggende forutsetning er at vi har oversikt over alle konsern og kjedestrukturer, altså de som skal vurderes samlet. Siden det finnes mange ulike organisasjonsmodeller har vi valgt å gruppere på paraplykjedenivå. Dette innebærer at vi summerer alle enheter som seiler under samme flagg, uavhengig av om virksomheten formelt sett er organisert som konsern, allianse eller rene franchisebaserte kjeder.

Omsetningen til de 10 største aktørene i regnskapsbransjen

I sum hadde de 10 største aktørene en omsetning på 4,6 mrd i 2018. Dette tilsier en markedsandel på 28 prosent. De utførte 20 prosent av alle oppdrag, og stod for 25 prosent av bransjens totale EBITDA resultat.

Diagrammet nedenfor viser omsetningen til de 10 aller største aktørene for regnskapsåret 2018. Merk at salgsinntekter er forsøkt isolert til forretningsområdet regnskap.

Kilde: Bransjerapporten 2018 RN. NB! Azets Insights har avvikende regnskapsår.

GRAD AV KONSOLIDERING I REGNSKAPSBRANSJEN

Som nevnt må vi ha oversikt over både totalmarkedet og hver aktør sin markedsandel for å kunne estimere konsolideringsgraden. Disse tallstørrelsene har vi nå beregnet, og kan derfor måle forholdet ganske presist. Til dette benytter vi Gini-koeffisienten. Vanligvis benyttes koeffisienten til å beregne inntekts- eller formuesforskjeller i en befolkning, men den fungerer like godt til å vurdere omsetningsforskjeller mellom virksomheter i en bransje. 

Gini-koeffisienten er i denne analysen skalert til en verdi mellom 0 og 100. Dersom verdien blir 0 indikerer det at alle aktører i regnskapsbransjen har nøyaktig lik omsetning og markedsandel. I så fall har vi et marked med helt perfekt konkurranse der ingen av aktørene er store nok til å kunne påvirke pris eller etterspørsel. Dersom verdien blir 100 indikerer det at kun en aktør sitter på all omsetning i bransjen, altså har vi å gjøre med en enerådende monopolist. 

Gini-koeffisienten for 2018 er 74,9.

Kilde: Bransjerapporten 2018 RN.

Siden dette er første gang vi faktisk måler konsolideringen finnes det ingen historiske tall å sammenligne med. En koeffisient på 74,9 betyr at det er svært høy omsetningsulikhet mellom aktørene i bransjen, altså at det er noen få store regnskapsbedrifter som sitter på betydelige markedsandeler, men forteller ingenting om utviklingen.

Til neste år vil vi derimot kunne fastslå hvilken vei pilen peker. Dersom koeffisienten blir høyere enn 74,9 betyr det at bransjen er mer konsolidert, dersom den blir lavere betyr det at bransjen er mer fragmentert.

Du finner mer informasjon om økonomiske trender og utviklingstrekk i vår bransjerapport (PDF).