Altinn flyttes fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Difi

Endringen skjer med virkning fra 1. januar 2020.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremgår det at ambisjonen er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Målet er at digitalisering skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk flest. Sammenslåingen er et virkemiddel for å oppnå dette.

Etableringen av et digitaliseringsdirektorat vil ikke innebære geografisk flytting av kontorsteder. Det nye direktoratet vil samle fellesløsningene i Difi og Altinn under en felles ledelse.

Det nye Digitaliseringsdirektoratet vil ha både staten, kommunene, næringsdrivende og frivillig sektor som målgrupper. Det nye direktoratet blir underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Viktig å utvikle fellestjenester

Regnskap Norge har lenge vært opptatt av at styring av og budsjettmidler til utvikling og drift av IT-relaterte tjenester hos offentlig sektor i større grad samles og fordeles fra ett departement. Dette for å sikre at de viktigste prosjektene prioriteres og at IT-prosjekter kommer mange etater til gode.

Vi har i senere tid sett en tendens til at etater utvikler egne løsninger, fremfor å prioriterevidereutvikling av fellestjenester som flere etater og dermed flere brukere kan nyte godt av. Med den nye organiseringen har vi en forventning om at dette løses mer samordnet fremover. Det bør være en prioritert målsetning, mener vi.

I de snart 16 årene Altinn har eksistert har vi jevnt over opplevd Brønnøysundregistrene og deres Altinn-stab som en brukerorientert og åpen organisasjon. Også dette er det svært viktig å ivareta fremover.

Næringslivssiden må ikke komme i skyggen

For at det nye direktoratet skal lykkes blir det avgjørende at de klarer å ivareta interessene til de mange viktige målgruppene på en god måte. Sett fra næringssiden ser vi en bekymring i at Næringsdepartementet mister ledelsen av Altinn til et departement som tradisjonelt har vært mest kommunalt orientert.  Det blir en viktig ledelsesoppgave å sørge for at målgruppene får den fokus og prioritet som gir de beste effektene.

Kanskje man til og med burde spørre seg om modernisering og digitalisering bør samles i et eget departement over tid?

Samarbeid og dialog

Samarbeid og dialog er en viktig faktor for å få ut gevinstene og møte utfordringene med den nye organiseringen. Et godt samarbeid med både departement og det nye direktoratet vil ha høy prioritet hos Regnskap Norge. Vi skal være en pådriver for at næringslivets interesser ivaretas fremover, både i Altinn og andre relevante offentlige IT-løsninger.