Tjenesteområdene i regnskapsbransjen med høyest omsetning

Slik fordeler omsetningen seg etter de vanligste tjenestene bransjen leverer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

 

Av bransjens totale inntekter på 16,3 mrd. i 2018 stammer 3 av 4 kroner fra salg av regnskapstjenester inklusive årsoppgjør. Andel av omsetning per tjenesteområde er som angitt i diagrammet nedenfor.

Kilde: RN skjemaundersøkelse 2019. N = 633. Feilmarginer kalkulert med 95% konfidensgrenser.

Nærmere analyser viser at det er siginfikante forskjeller mellom mikrobedriftene (0 - 9 ansatte) og store bedrifter (over 250 ansatte). Store regnskapsbedrifter har for eksempel en høyere andel av inntektene fra salg av programvare og digitiale tjenester. Mikrobedriftene har på sin side høyere omsetning fra salg av regnskapstjenester inkl. årsoppgjør, og mindre fra andre tjenestetyper.

Hvilke tjenestetyper salgsinntektene stammer fra kan imidlertid ikke forklare forskjeller i lønnsomhet. Vi finner ingen årssakssammenheng mellom lønnsomheten til bedriften, målt ved EBITDA margin, og fordelingen av inntekter per tjenesteområde. Dette indikerer at to regnskapsbedrifter kan ha helt like omsetningsandeler per tjenestetype, men oppnå vidt forskjellig lønnsomhet.

Du finner mer informasjon om økonomiske trender og utviklingstrekk i vår bransjerapport (PDF).