Regnskapsforetak beveger seg mot å bli totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester

I Finanstilsynets årsmelding for 2018 går det frem at de ser en klar tendens til at regnskapsforetak utvider tjenestespekteret.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I årsmeldingen blir det fremhevet at regnskapsbransjen berøres sterkt av den teknologiske utviklingen og mulighetene dette åpner både for oppdragsgiverne og for regnskapsforetakene. Finanstilsynet peker på at bransjen domineres av 20–30 større selskaper og grupperinger, og at både revisjonsselskaper og enkelte bankgrupperinger er aktive i dette markedet. Samtidig er det fortsatt relativt mange små enheter i bransjen.

Et klart utviklingstrekk som trekkes frem er at regnskapsførerselskapene beveger seg fra ordinær regnskapsføring, med utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger, til å bli en totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester.

Stedlige tilsyn

Finanstilsynet gjennomførte i 2018 63 stedlige tilsyn. Disse tilsynene ble i stor grad gjennomført hos foretak der det var sterke indikasjoner på at regnskapsvirksomheten ikke drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Finanstilsynet prioriterer i tillegg de store enhetene, og i 2018 var det to av disse som fikk tilsyn. Fra det ene av disse trekkes det frem at Finanstilsynet har avdekket svakheter i håndteringen av IKT-risiko, særlig for utkontraktert virksomhet.

Det var kun 8 personer som fikk tilbakekalt sin autorisasjon i 2018. I tillegg var det 12 selskaper som mistet autorisasjonen. Dette er lave tall sett opp mot flere andre år, men henger sammen med at vedtak om tilbakekall er høyere i de årene hvor det er gjennomført dokumentbaserte tilsyn.

 

2014

2015

2016

2017

2018

Tilbakekall – regnskapsførere

200

10

77

82

8

Tilbakekall – regnskapsførerselskaper

10

16

44

24

12

Suspensjon

2

1

0

4

0

I årsmeldingen fremkommer også kontrollresultatene til Regnskap Norge og Revisorforeningen. Regnskap Norge kontrollerte i 2018 702 autoriserte regnskapsførere fordelt på 256 virksomheter. Se egen sak om resultatene herfra. Tilsvarende tall hos Revisorforeningen var 45 personer fordelt på 14 virksomheter.

Tematilsyn

I årsmeldingen blir det også vist til tematilsynet fra slutten av 2017, som var rettet mot hvordan oppdragsansvarlige ivaretar oppdragsansvaret sitt. Her er det viktig å merke seg at det er avdekket flere omfattende og alvorlige brudd på pliktene som er fastsatt i lovgivningen og God regnskapsføringsskikk. Disse pliktbruddene var særlig synlige i regnskapsforetak som ikke har etablert hensiktsmessige og skriftlige rutiner, eller der brudd på rutinene ikke følges opp i foretaket.

Det pekes også på at etterlevelsen av pliktene etter hvitvaskingsloven er for svak.

I desember 2018 ble det gjennomført tematilsyn rettet mot betalingsoppdrag. Resultatene herfra kommer i 2019, men det fremheves som sentralt at det foreligger rutiner som gir god styring og kontroll av oppdragsområdet.