Hva er din virksomhets strategi – og hva betyr den i praksis?

Om en felles retning og å sikre eierskap til det vi skal levere gjennom involvering.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Ansatte i Regnskap Norge involveres i strategiprosessen.

I Regnskap Norge har vi denne uken – med alle ansatte – jobbet med å oppdatere strategien vår. I fellesskap har vi landet hva vi skal levere fremover – i tråd med formålet vårt, hva vi er og hvem vi er til for.

En firmatur

Strategien vår er et levende arbeidsverktøy. Noe står seg over tid, men i takt med endringer rundt oss, utvikling i organisasjonen og nye forventninger fra omgivelsene – og særlig medlemmene våre – må vi være tydelige; spisse og navigere hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit. Kall det gjerne en felles reise. Eller en firmatur.

Vår erfaring er at å løfte frem og jobbe med alle ansatte om hva vi skal få til sammen, hva som kreves av den enkelte avdelingen – og den enkelte medarbeideren – er et viktig bidrag til at vi klarer det vi har satt oss av mål. Og at alle kjenner at de blir involvert og oppmuntret til å si meningen sin. Det er viktig for at vi skal klare å gjennomføre og levere på strategien.

Hva er strategi

Strategien og strategiprosessen handler om ambisjonene våre og retningen, om å se helheten og om å prioritere og ta valg. Strategien beskriver også hva vi må gjøre for å realisere målene våre som virksomhet.

Vi kan si at strategien viser organisasjonens langsiktige mål, og tiltakene som trengs for å nå målene. Vi kan ikke sette mål vi ikke har kapasitet eller midler til å gjennomføre. Da klarer vi aldri levere på strategien. Det handler om å sette noe i system og ta høyde for tilgjengelige ressurser.

Regnskap Norges strategi og tiltak er satt opp på en A4-side og gjennomgås med alle i organisasjonen. På den måten skal innholdet være lett tilgjengelig for alle bidragsytere og ressurser; det vil si alle de ansatte i foreningen.

Strategien er hovedplanen vår. Alle de andre planene og tiltakene våre skal levere på denne.

Når bruker vi strategien i hverdagen?

Hvilke kurs skal vi utvikle, og hvem er målgruppene? Hvilke teknologiske investeringer skal vi velge? Hva må de som besvarer medlemshenvendelser kunne for å innfri forventningene til den som kontakter oss? Hvilke arbeidsoppgaver må vi prioritere når ressursene ikke strekker til? Hva skal vi uttale oss om i media?

Svaret på spørsmålene over – og tusen andre – ligger i strategien. De løsningene vi må velge for å nå målene i strategien er de riktige, fordi målene i strategien er det som er viktigst for oss som organisasjon å levere på. Det er de målene vi har forpliktet oss til, og som vi blir evaluert på. I hvilken grad vi lykkes i å nå målene i strategien forteller i hvilken grad vi lykkes med det vi gjør.

Strategiarbeid med mål og mening er flott – hva er utfordringen?

Den største utfordringen for mange virksomheter er å implementere strategien og gjennomføre.

Involvering av de ansatte tidlig i prosessen er med på å bidra til en god forankring. Det er betydelig enklere å ta eierskap til noe du selv har vært med på å utforme, enn å skulle levere på noe du ikke har vært involvert i eller kjenner deg igjen i.

Jo flere som involveres, jo større er sannsynligheten for at det vil være uenighet. Lytt til meningene, selv om de er av en annen oppfatning enn deg. Hva handler innsigelsene om? Handler det om et nyttig perspektiv eller motstand mot endring?

Stol på flertallet og utnytt det kollektive geniet når dere går inn for landing. Selv om du ikke er helt enig.

Vær lojal til beslutningene som tas, og frem det dere er blitt enige om fremfor det dere har vært uenige om.

For at strategien skal fungere som et verktøy må den brukes, men det må trenes på før det kommer naturlig. Vær en god rollemodell og referer til den i alle prosjekter. Sjekk formålet med aktivitetene opp mot målene i strategien. Oppfordre alle ansatte til å gjøre det samme.

Betydningen av å involvere alle

For å utvikle oss som organisasjon må vi ha med alle. Det handler om eierskap og forankring. Om du skal bruke strategien som et verktøy for å få ting til å skje trenger du det. Om strategien ikke leder til handling er den lite verdt.

Involvering gir alle eierskap til beslutningene. Graden av involvering gjør at eierskapet til beslutningene og motivasjonen for å levere på dem øker. Når du som ansatt får være med på å bestemme, bidrar du med din kunnskap og erfaring og er med på å sikre at de beslutningene som tas er gode.

Det er menneskene som utgjør virksomheten. Jo flere av dem du får med på laget – til å dra i samme retning – jo sterkere står du og mer får du utrettet som virksomhet.

6 tips til deg som er involvert i strategiarbeid

  1. Skap en felles forståelse for nå-situasjonen, før dere definerer mål og ambisjoner.
  2. Etabler en tydelig visjon og synliggjør hele veien til målet.
  3. Ekte engasjement krever ekte involvering – inkluder flest mulig i strategiarbeidet.
  4. Støtt opp om engasjement og gi rom for ulike perspektiver.
  5. Skap enighet om at det endelige resultatet er det alle skal levere på.
  6. Gjør strategien tilgjengelig og levende, evaluer underveis og juster hvis nødvendig!