48 forenklingsforslag til Næringsministeren

Regjeringen har satt seg som mål å forenkle for nye 10 mrd. kroner innen utgangen av 2021. Regnskap Norge har overlevert en liste med 48 forenklingsforslag.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Statssekretær Magnus Thue i Næringsdepartementet mottar Regnskap Norges forenklingsforslag av Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge. Til høyre: Hanne Opsahl i Regnskap Norge og Hans-Jørgen Blomseth, som leder forenklingsprosjektet i Regjeringen.

Anledningen for overleveringen var et innspillsmøte i Næringsdepartementet, der Regnskap Norge var invitert sammen med andre sentrale næringslivsorganisasjoner. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var tydelig på at forenklingsarbeidet fortsatt skal ha høyt fokus:

– Selv om vi har nådd målet på 15 milliarder kroner i årlige forenklinger, skal vi fortsette å kutte kostnader for næringslivet. Det nye målet er å forenkle for 10 milliarder kroner frem til og med 2021.

Viktig arbeid

Regnskap Norge er svært glad for at Regjeringen er genuint opptatt av, og setter konkrete mål for, forenklinger for næringslivet. Det private næringslivet er motoren i den norske velferdsmodellen, og det er avgjørende for videre økonomisk vekst at det legges til rette for nyetableringer og at de eksisterende virksomhetene har gode rammebetingelser å drive innenfor. Derfor er forenklingsarbeidet ekstremt viktig. Det er gjennomført mange gode forenklingstiltak de siste årene, men det er fortsatt veldig mye å ta tak i.

10 på topp

Regnskap Norges forenklingsliste inneholder 48 forslag innenfor de områdene vi jobber mest med; regnskap, skatt, avgift. Blant våre 10 på topp forslag har vi særlig lagt vekt på tiltak som berører de mange fremfor de få, og som dermed vil gi størst effekt totalt. Dette inkluderer forslag vedrørende kjøre- og diettgodtgjørelser, merkostnader ved reisevirksomhet og forholdet til de nye reglene om naturalytelser. Dette er et stort og uoversiktlig område, med mange detaljerte og komplekse grenseganger.

Harmonisering

På ti på topp-listen har vi også forslag om økt harmonisering av regelverk innen skatt og mva, der det i dag er flere ulikheter på samme forhold – blant annet definisjonen av næringsbegrepet, behandling av elektronisk kommunikasjon, fri bil m.m. Her er det et stort forenklingspotensiale i å samordne reglene så langt som mulig. Derfor er det også ekstra positivt å registrere at Næringsministeren allerede har tatt forslaget vårt til seg og vil initiere et arbeid på dette.

Oppbevaringstiden for tolldokumentasjon

Oppbevaringstiden for tolldokumentasjon, som fortsatt er 10 år, forringer effekten av den reduserte oppbevaringstiden i bokføringsloven. Som for øvrig regnskapsmateriale bør også denne oppbevaringstiden settes ned til fem år.

Mva-reglene

Et annet forslag vi mener bør prioriteres er å åpne for at næringsdrivende kan registrere seg i mva-registeret fra oppstart. I dag må omsetningen ha nådd 50.000 kroner, noe som i overgangen skaper flere praktiske utfordringer i å håndtere mva-behandlingen på en sikker og forutsigbar måte.

Høyt på listen er også forenklinger i justeringsreglene. Reglene her er kompliserte og formalistiske, med stor risiko for å gjøre feil. Et tiltak kan være å gjøre all utleie av fast eiendom avgiftspliktig. Alternativt kan et mindre inngripende tiltak være å åpne for adgang til å kunne anvende den tidligere tre års regelen i stedet for justeringsreglene.

Se hele Regnskap Norges forenklingsliste.

Netto forenklingsregnskap

Fra Regnskap Norge og andre er det etterlyst at forenklingsregnskapet bør føres netto, slik at man også får med effekten av nytt regelverk som innebærer merbyrder. Det ble bekreftet at det vil bli vist bedre fremover.

Vi understreket samtidig viktigheten av gode konsekvensvurderinger (kost/nytte) når nye regler utredes. Her hører det også hjemme å vurdere eksisterende regler, og ha vilje til å fjerne de som ikke virker. Kravet om føring av personallister er et eksempel. Skattedirektoratets egen evaluering har kommet til at personallistene ikke oppfyller intensjonen. Da bør også regelen ryddes bort.

Forenklingsoptimisme

Regjeringens målsettinger for forenkling lover godt, og dagens innspillsmøte styrker optimismen. Det kom frem mange og gode forenklingsforslag å jobbe videre med for Næringsdepartementet, og mot andre departement og etater. Regnskap Norge stiller seg til rådighet for å diskutere hvert enkelt forenklingsforslag nærmere, og bidra til gode prioriteringer og løsninger i arbeidet fremover.

Vedlegg