Finansdepartementet foreslår lovfesting av omgåelsesnormen

Finansdepartementet har lagt frem forslag til lovfesting av skatterettens generelle omgåelsesregel med virkning fra 2020.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den nye regelen inntas i ny § 13-2 i skatteloven. For merverdiavgiftssaker foreslås det en henvisningsregel (til skatteloven § 13-2) i merverdiavgiftsloven § 12-1.

Departementets forslag bygger på Zimmers utredning i NOU 2016:5. Regnskap Norge uttrykte i høringsrunden bekymring for at en lovfesting vil innebære en senket terskel for å anvende omgåelsesregelen. Vi ser at departementet har fulgt opp mange av de kritiske innspillene under høringsrunden.

Resultatet er at den foreslåtte regelen i stor grad bygger på premissene i dagens ulovfestede regel, og dermed kodifiserer gjeldende rett. Dersom regelen blir vedtatt blir det like fullt viktig å følge med på hvordan regelen praktiseres og hvor ofte den tas i bruk av skattemyndighetene i tiden fremover.

Lovfesting av den generelle omgåelsesregelen

Den ulovfestede omgåelsesregelen (gjennomskjæringsregelen) er utviklet gjennom langvarig rettspraksis, administrativ praksis og juridisk teori. Hensikten med regelen har vært å trekke opp grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og ikke-akseptabel skatteomgåelse. Omgåelsesnormen er et supplement til generelle prinsipper for lovtolking mv.

Den lovfestede omgåelsesnormen som nå er foreslått, skal ifølge departementet i hovedsak gi samme resultater som dagens ulovfestede regel. Herunder foreslås det videreført en toleddet struktur, slik at det først kommer et grunnvilkår om skatteformål, og deretter en totalvurdering av ulike momenter.

Endringer fra dagens ulovfestede regel

Det legges likevel opp til visse viktige endringer fra dagens ulovfestede regel:

  1. Eventuell skattebesparelse i andre land skal ikke lenger kunne anses som forretningsmessige virkninger.
  2. Ved vurderingen av formålet med transaksjonen skal skattyters personlige subjektive motiv ikke lenger være avgjørende. Formålet med transaksjonen skal vurderes helt objektivt ut fra en vurdering av hva en rasjonell aktør ville hatt som formål med disposisjonen.
  3. Det skal ikke tale i skattyters favør at en omgåelsesmulighet er nevnt i lovens forarbeider, uten at dette er fulgt opp med spesielle omgåelsesregler.

Kommentar til punkt 1: Dette innebærer en regelskjerpelse for de skattytere dette gjelder. I Hydro Canada-dommen fra 2002 la Høyesterett til grunn at skattebesparelse i utlandet inngikk i det forretningsmessige motivet for den aktuelle transaksjonen. Med regelendringen vil dette ikke kunne legges til grunn heretter.

Kommentar til punkt 2: Forslaget om at det skal gjøres en objektiv vurdering av motivet for transaksjonen er i tråd med forslaget fra Zimmer-utvalget, og også Høyesteretts premisser i Ikea-dommen fra 2016. I tidligere Høyesterettsavgjørelser, blant annet Telenor-dommen fra 2006, har skattyters subjektive motiv (utarbeidede notater mv.) blitt vektlagt i større grad. Fordelen med å vurdere motivet for transaksjonen etter objektive kriterier er blant annet at presumptivt like saker ikke skal kunne behandles ulikt basert på skattyters subjektive motiv i den enkelte sak. Samtidig ser vi ikke helt at det subjektive motivet kan legges helt bort.

Kommentar til punkt 3: Dette tolkningspremisset er en konsekvens av Høyesteretts begrunnelse i ConocoPhillips III-dommen fra 2014. Der aksepterte Høyesterett et fisjonssalg bl.a. fordi den aktuelle tilpasningsmuligheten i saken (aksjesalg under fritaksmetoden) var nevnt i forarbeidene til loven. Generelt fremstår dette premisset noe stridende mot hensynet til klare og forutsigbare regler, og vil kunne bidra til fornyet usikkerhet om hvilke type disposisjoner som vil kunne rammes av omgåelsesregelen. Tiden vil også vise om skattemyndighetene med dette vil fatte fornyet interesse for «fisjon-før-aksjesalg»-tilfellene.

Skatteloven §§ 13-1 og 14-90

Internprisingsregelen i skatteloven § 13-1 foreslås videreført uendret. Den spesielle omgåelsesregelen i skatteloven § 14-90 foreslås videreført med noen justeringer, og flyttet til ny § 13-3. Alle de sentrale omgåelsesreglene vil dermed bli samlet i skattelovens kapittel 13.

Virkningstidspunkt for nye regler

Lovendringene er foreslått å få virkning fra og med inntektsåret 2020.

Les Finansdepartementets pressemelding her og proposisjonen her.