Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har oppsummert endringer innenfor sitt ansvarsområde.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nedenfor finner du en oversikt over regelverksendringer som bygger på Finansdepartementets egen oppsummering.

Skatt

Her finner du en oversikt over skattesatsene for 2020

Lovfesting av omgåelsesregelen
Frem til 2020 har det eksistert en ulovfestet gjennomskjæringsregel. Fra 2020 har vi fått en lovfestet såkalt generell omgåelsesregel, som får virkning innenfor både skatteretten og merverdiavgiftsområdet. Utgangspunktet for bestemmelsen er den kan komme i bruk når en eller flere disposisjoner tilsier at hovedformålet var å oppnå en skattefordel og en totalvurdering medfører at dette ikke kan legges til grunn for beskatningen.  

Avskrivninger for kostnader til etablering av fruktfelt og bærfelt
Kostnader til planter og planting ved etablering av fruktfelt og bærfelt skal fra og med inntektsåret 2020 kunne avskrives skattemessig med henholdsvis 10 pst. og 20 pst. årlig.

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing
Det er vedtatt regler for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing, som trer i kraft med virkning fra og med skatteåret 2020. Den nye kommunen kan i en overgangsperiode på tre år øke skattesatsene med inntil 1 promilleenhet på bolig- og fritidseiendom, og 2 promilleenheter på næringseiendom mv. per år.

Kommunen kan også velge å sette ned skattesatsene forut for eller i overgangsperioden for å oppnå like satser. Overgangsperioden skal brukes til å harmonisere eiendomsskatten i den nye kommunen. Utskrivingsalternativ og bunnfradrag må være harmonisert fra det første året i overgangsperioden. Det er egne regler for harmonisering av takstene i den nye kommunen.


Formuesskatt
Det er vedtatt enkelte endringer i formuesskatten. Ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper skal ikke lenger verdsettes basert på aksjekapital og overkurs, men heller følge de samme reglene som andre ikke-børsnoterte aksjer.

Det er også vedtatt endringer knyttet til verdsettelsestidspunktet for ikke-børsnoterte aksjer i selskaper som har vært involvert i visse fusjoner.

I tillegg er det gjort en mindre justering som innebærer at enkelte selskaper som eier næringseiendom, skal medregne eiendommen til 100 prosent av verdien ved beregningen av selskapets formue. Dette gjelder uavhengig av om verdien bygger på utleie- eller omsetningsverdi.

Samtlige av disse endringene får virkning fra og med inntektsåret 2019.

Jordbruksfradrag
Det generelle jordbruksfradraget økes fra 63 500 kroner til 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til 190 400 kroner. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 pst. Dette er en oppfølgning av rammen for jordbruksforhandlingene 2019. Endringen trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Redusert maksimal eiendomsskattesats og redusert eiendomsskattegrunnlag for bolig- og fritidseiendom
Maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom er vedtatt redusert fra syv til fem promille. Videre er det vedtatt innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent ved verdsettelsen av bolig- og fritidseiendom.

Rentebegrensningsreglene
Det er vedtatt enkelte justeringer i rentebegrensningsreglene. Det foreslås blant annet at overtakende selskap i en fusjon ikke kan benytte den balansebaserte unntaksregelen på selskapsnivå.

Endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2019.

Skattefunn
Det er vedtatt endringer i Skattefunn-ordningen som trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Maksimal timesats for egenutført FoU er økt fra 600 til 700 kroner, og satsen gjelder også ved innkjøpt FoU fra nærstående. Fradragsgrunnlaget for både egenutført og innkjøpt FoU er maksimalt 25 mill. kroner per skattepliktig.

Fradragsprosenten er endret til 19 pst. for alle bedrifter, uavhengig av størrelse.

Fradragsretten er begrenset til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og fra andre land Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

Avvikling av kringkastingsavgiften
Kringkastingsavgiften fjernes fra 1. januar 2020.

 

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap
Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap er vedtatt utvidet med virkning fra 1. januar 2020.

Maksimal opsjonsfordel per ansatt dobles fra 500 000 kroner til 1 mill. kroner per ansettelsesforhold. Ordningen utvides også til å omfatte flere selskap, ved at selskapene som kan benytte ordningen fremover kan ha maksimalt 12 ansatte, mot tidligere inntil 10 ansatte.

Arbeidsgivers dekning av pendleres besøksreiser med fly innenfor EØS
Det er vedtatt at den øvre beløpsgrensen på 97 000 kroner ikke skal gjelde ved arbeidsgivers dekning av dokumenterte utgifter til besøksreiser med rutegående fly innenfor EØS.

Endringen gis tilbakevirkende kraft, med virkning fra og med 1. januar 2019.


Oppheve skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag mv.
Enkelte former for underholdsbidrag har vært skattepliktige frem til 2019, Det er vedtatt å oppheve skatteplikt og fradragsrett for regelmessig privat understøttelse (underholdsbidrag mv.) med virkning fra 1. januar 2020.

Fastsettelse av forskuddssatser og satser i takseringsforskriften
Satser for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser som har betydning for forskuddsutskrivingen skal fastsettes kun en gang og da i forskuddsutskrivingen før inntektsåret. Endringen gjelder fra inntektsåret 2020.

Endringer i reglene om ektefellebeskatning og skattemessig bosted
Det er vedtatt endringer og justeringer i reglene om ektefellebeskatning og skattemessig bosted med virkning fra og med inntektsåret 2020.

Endringene innebærer blant annet at ektefeller alltid skal skattlegges særskilt for alminnelig inntekt, og at skjæringstidspunktene for ektefellebeskatning og skattemessig bosted flyttes fra 1. november året før inntektsåret og frem til årsskiftet. 

Opplysningsplikt for formidlingsselskap
Regler om at digitale plattformer som formidler utleie av fast eiendom, skal rapportere opplysninger om utleierne til Skatteetaten, trer i kraft 1. januar 2020. Lovhjemmelen for opplysningsplikt i skatteforvaltningsloven er generell, men plikten avgrenses i forskrift til å gjelde formidling av utleie av fast eiendom. Også mer tradisjonelle formidlere av utleie av fast eiendom, som ikke bruker digitale plattformer, skal rapportere til Skatteetaten. Den første rapporteringen skal skje i 2021.

Avgift

Her finner du avgiftssatsene for 2020.

Avvikling av 350-kronersgrensen
Det er vedtatt å avvikle dagens fritak for merverdiavgift, særavgifter og toll ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner.

For restriksjonsbelagte varer, næringsmidler og varer som ilegges særavgifter trer endringene i kraft 1. januar 2020. Avgifter og eventuell toll skal oppkreves gjennom tolldeklarering av varen.

For andre varer tas det sikte på å avvikle 350-kronersgrensen 1. april 2020. Samtidig skal det innføres en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for merverdiavgift for utenlandske tilbydere som leverer varer med verdi under 3 000 kroner til forbrukere i Norge. Restriksjonsbelagte varer, næringsmidler og varer som ilegges særavgifter vil ikke omfattes av den forenklede ordningen.

Særavgiftsfritak ved utdeling på veldedig grunnlag
Det er vedtatt å innføre særavgiftsfritak for varer som gis bort fra produsent/importør til veldedige organisasjoner.

Særavgifter omfattet av fritaket er: Avgiften på alkoholfrie drikkevarer, avgiften på drikkevareemballasje (grunnavgift og miljøavgift), avgiften på sjokolade- og sukkervarer og avgiften på sukker.

Ordningen iverksettes fra 1. desember 2019.

Tilsvarende fritak ble vedtatt for merverdiavgift med virkning fra 1. juli 2016.

Andre særavgifter

I tillegg er det gjort endringer på disse områdene:

  • Veibruksavgift på naturgass
  • CO2-avgift på mineralske produkter brukt i fiske og fangst i nære farvann
  • CO2-avgift på mineralske produkter brukt i kjemisk reduksjon mv.
  • Ny metode for måling av CO2-utslipp ved fastsettelse av engangsavgift for motorvogner
  • Harmonisering av reglene for beregning av engangsavgift ved opphør av fritaksgrunn
  • Avvikling av ordning med avgiftsmessig nedskriving av vektårsavgift

Les mer her.