Ofte stilte spørsmål om medlemskap

Her finner du svaret på ofte stilte spørsmål. • Hovedregelen er at for å bli medlem i Regnskap Norge må du inneha autorisasjon som regnskapsfører. Unntaket er for de som studerer regnskap og økonomi på bachelor- eller masternivå, eller ute i toårig praksis. De kan tegne student- og praksismedlemskap. Vi har også gjort unntak for tidligere medlemmer (dvs. tidligere autoriserte) som har gått av med pensjon. De kan tegne pensjonistmedlemskap ved å ta kontakt med Regnskap Norge.

 • Dersom du er tilknyttet et regnskapsbyrå omfatter medlemskapet både person og byrå. I følge våre vedtekter må minst en autorisert regnskapsfører tegne personlig medlemskap i tillegg til byråets tilknytning. Årsaken er at så lenge du som autorisert regnskapsfører er aktiv i regnskapsyrket og fører regnskap for andre, vil du måtte underlegge deg Regnskap Norge sin kvalitetskontroll. Hvis selskapet ikke er tilknyttet oss, mister vi kontrollfunksjonen og det strider med våre vedtekter og vår avtale med Finanstilsynet.

  Dersom du er autorisert, men ikke tilknyttet et regnskapsbyrå, kan du tegne et personlig medlemskap. Du må i tillegg tegne et personlig serviceabonnement som erstatning for manglende byråtilknytning, men arbeidsgiver må likevel registreres.

 • Det kan du dessverre ikke.
  Så lenge du jobber i et autorisert regnskapsbyrå må både person og byrå ha tilknytning til Regnskap Norge. Årsaken er at så lenge du som autorisert regnskapsfører er aktiv i regnskapsyrket og fører regnskap for andre, vil du måtte underlegge deg Regnskap Norge sin 
  kvalitetskontroll. Hvis selskapet ikke er tilknyttet oss, mister vi kontrollfunksjonen og det strider med våre vedtekter og vår avtale med Finanstilsynet.

 • For å bli medlem i Regnskap Norge må du fylle ut vårt innmeldingsskjema. Dette skjemaet inneholder alle opplysninger vi trenger for å registrere medlemskapet.

  Du mottar deretter en automatisk e-post med ditt medlemsnummer og passord/byrået sitt kundernummer. Denne skal du ta vare på. Etter 1-2 virkedager får du en manuell godkjenning per e-post fra vår medlemsavdeling, og du får da tilgang til all informasjon om medlemsfordeler etc. på regnskapnorge.no.

 • Nei, ved oppnådd autorisasjon må du selv melde deg inn i Regnskap Norge. Benytt vårt elektroniske innmeldingsskjema.

  Har du student-/praksismedlemskap pr i dag, må du søke om personlig medlemskap på nytt.

  • For det første medlem i regnskapsvirksomheten er prisen kr 1 950 per år.
  • For ytterligere medlemmer i samme virksomhet (Medlem nr 2) er prisen kr 760 per år.
  • For medlemmer i annen virksomhet (intern økonomi-/regnskapsavd.) er prisen kr 1 950 per år, i tillegg til en personlig serviceavgift på kr 1 260.
  • Student- og praksismedlemskap er gratis.
  • Pensjonistmedlemskap koster kr 760 per år.

  Her finner du oversikt over priser.

 • Nei, du betaler kun for perioden du er medlem og kontingenten beregnes da fra og med den måneden du melder deg inn og ut kalenderåret.

 • Medlemskontingenten finansierer alle sentrale foreningsinstitusjoner. Dette omfatter etablering, drift og utvikling av møteplasser, nettverk og samtlige utvalg i regi av Regnskap Norge. I tillegg dekker den myndighetspåvirkning og mediearbeid, forskning og bransjeutvikling samt utvikling av verktøy og hjelpemidler på web.

 • Medlemskontingenten er personlig, og dersom den dekkes av arbeidsgiver, lønnsinnberetningspliktig (med skatte- og arbeidsgiveravgiftsplikt). Føringen av denne vil derved gå over lønnssystemet (-kodene). For arbeidsgiver vil dekningen gi fradragsrett som lønnskostnad.

  Kontingent som betales til serviceorganisasjoner som utelukkende fungerer som ledd i medlemmenes virksomhet og som yter medlemmene bistand av teknisk, regnskapsmessig eller lignende art er fullt ut fradragsberettiget etter hovedregelen om fradrag i skatteloven § 6-1. Den serviceavgift (serviceabonnement) som betales til Regnskap Norge AS er med andre ord som et rent fagabonnement å regne, hvilket kan trekkes til fradrag som driftskostnad etter den alminnelige regelen i skatteloven som nevnt over. Det samme gjelder også kontrollavgiften og avgiften til Finanstilsynet.

 • Ja, alt du trenger å gjøre er å gi oss beskjed om at arbeidsgiver dekker medlemskapet og oppgi kontaktopplysninger. Dette gjøres via innmeldingsskjemaet. Faktura stiles da direkte til arbeidsgiver.

 • Alle byråer som innehar autorisasjon som regnskapsførerselskap og alle enkeltpersonforetak der innehaver er autorisert regnskapsfører.

  Regnskapsbyråer som ønsker å bli medlem må i tillegg ha profesjonsansvarsforsikring. Regnskap Norge har en kollektiv avtale med Tryg Forsikring på profesjonsansvarsforsikring som medlemsbyråer kan ta del i. Tegning av forsikring gjøres via innmeldingsskjemaet.

 • Selskap som velger å melde seg inn i Regnskap Norge betaler kontroll- og serviceavgift. Dette blir regulert ut ifra årsverk innen regnskapsvirksomhet i byrået. Pristabellen finner du på våre nettsider.

  I tillegg plikter alle medlemsbyråer i Regnskap Norge å ha profesjonsansvarsforsikring. Denne kan tegnes via oss, men man trenger ikke å være tilsluttet denne kollektive avtalen. Egen forsikring kan også benyttes, men må da dokumenteres.

 • Utregningen av et årsverk er ukentlig arbeidstid i antall timer multiplisert med antall arbeidsuker i året. Vi legger til grunn 37,5 timers arbeidsuke og 5 ukers ferie slik at et årsverk utgjør ca 1 750 timer. Merk at eventuelle overtidstimer skal ikke telles med, en og samme person kan derfor aldri utgjøre mer enn 1 årsverk.

 • Den personlige medlemskontingenten er en fast sum uavhengig av stillingsbrøk, men service- og kontrollavgift vil bli redusert siden det er kun faktiske arbeidstimer som ligger til grunn for årsverksberegningen.

 • Serviceavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges faglige og kommersielle tjenestetilbud. Dette omfatter kurs og kunnskapsutvikling, faglig støtte og support, informasjonsformidling, fordelsavtaler, markedsføring, analysearbeid, webutvikling med mer.

  Kontrollavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges kvalitetskontrollordning. Medlemsbyråer skal kontrolleres minimum hvert syvende år.

 • Alle medlemsbedrifter i Regnskap Norge har anledning til å delta i denne ordningen. Alle medlemsbyråer plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, men trenger ikke å være tilsluttet denne kollektive avtalen. Egen forsikring kan også benyttes, men må da dokumenteres.

 • Forsikringen dekker det rettslige erstatningsansvar du kan pådra deg for formueskade, som du som regnskapsfører kan pådra tredjemann (klient). Som regnskapsfører er du forpliktet til å ha denne typen forsikring. 

 • Enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre må være autorisert, dette gjelder også selskaper. Du må derfor søke Finanstilsynet om å oppnå autorisasjon på selskapet. Her finner du mer informasjon og mal for søknad om autorisasjon som regnskapsførerselskap. Merk at Finanstilsynet må ha fattet vedtak om autorisasjon før selskapet meldes inn i Regnskap Norge.

 • Medlemsfordelene i Regnskap Norge er mange. Vi vil fremheve kursrabatten, "Min Oppdatering" en personlig oversikt over ditt etterutdanningskrav, tilgang til en rekke publikasjoner innenfor faget og bransjen og fri fagsupport. Se fullstendig oversikt over medlemsfordeler.

 • Det er 77 timer i løpet av tre år, dette skal minst omfatte:

  • 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket 
  • 21 timer skatterett/avgiftsrett 
  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk 
  • 7 timer rettslære 

  Dette finner du også mer informasjon om her

 • Forutsetningen for å opprettholde autorisasjonen som regnskapsfører er at etterutdanningskravet er oppfylt til enhver tid. Dersom etterutdanningskravet ikke oppfylles, vil det kunne medføre tilbakekall av autorisasjonen.

  Som en av mange medlemsfordeler i Regnskap Norge får du oversikt over hvordan du ligger ann i forhold til kravet gjennom vår oppdateringskalkulator. «Min Oppdatering» viser automatisk alle dine Regnskap Norge-kurs, i tillegg til at du kan legge inn godkjente timer fra andre kurstilbydere. Du får også en oversikt over hvilke kurs du er påmeldt. 

 • Medlemskapet i Regnskap Norge er personlig og løper fra og med den dagen du har meldt deg inn. 

  Utmelding/oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig og kan sendes pr e-post til medlemssenter@regnskapnorge.no

  Oppsigelse av en bedrifts serviceabonnement inkl. forsikring har 30 dagers oppsigelsesfrist. Unntak rundt avvikling pr 1. januar kan forekomme.