Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet et utvalg av spørsmål vi opplever at mange lurer på.

 

 • Alle medlemsbedrifter i Regnskap Norge har anledning til å delta i denne ordningen. Alle medlemsbedrifter plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, men trenger ikke å være tilsluttet denne kollektive avtalen. Egen forsikring kan også benyttes, men må da dokumenteres.

 • Alle medlemsbedrifter plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, men trenger ikke å være tilsluttet denne kollektive avtalen. Egen forsikring kan også benyttes, men må da dokumenteres. Det må framkomme at forsikringen gjelder yrkesutøvelse som regnskapsfører, og at forsikringen dekker feil som regnskapsførere kan bli økonomisk ansvarlig for ovenfor kunden. Det er ikke nok å få tilsendt faktura, eller kun forsikringsbeviset, vi bør få tilsendt forsikringsvilkårene.

 • Dersom virksomheten har tegnet profesjonsansvarsforsikring i den kollektive avtalen til Regnskap Norge, kan det også tegnes kriminalitetsforsikring (underslagsforsikring). Unntaket er for EPF og AS uten ansatte.

 • Når du melder inn en ny virksomhet i Regnskap Norge er tegning av forsikring en del av innmeldingen. Innmeldingsskjemaet finnes elektronisk på våre nettsider.
  Ønsker du å gå over fra egen avtale til den kollektive avtalen i Regnskap Norge, ta kontakt med oss på e-post medlemssenter@regnskapnorge.no.

 • Når du melder inn en ny virksomhet i Regnskap Norge er tegning av forsikring en del av innmeldingen. Innmeldingsskjemaet finnes elektronisk på våre nettsider. Er virksomheten allerede medlem, tegnes forsikring skriftlig ved å sende en epost til medlemssenter@regnskapnorge.no, oppgi medlems- og organisasjonsnummer, lønnskostnader (totale lønnskostnader for 11 mnd + feriepenger for alle ansatte i bedriften) minus sosiale goder og arbeidsgiveravgift, og hvilken forsikringssum dere ønsker.

 • Som hovedregel dekker forsikringen det tap som regnskapsfører eventuelt påfører kunden på grunn av feil eller mangler i forbindelse med utførelsen av regnskapsføreroppdraget.

 • Forsikringsselskapet erstatter direkte økonomisk tap som oppstår som følge av at ansatt overfor sikrede har gjort seg skyldig i straffbare handlinger i henhold til Straffeloven. Forsikringen dekker direkte økonomisk tap som sikredes kunder påføres ved at sikredes ansatte har gjort seg skyldige i underslag, tyveri, bedrageri eller utroskap, jfr. straffelovens § 324-326, 321-323, 371-374 og 390-391.

  Vikarer og konsulenter er omfattet på lik linje med fast ansatte.
  Forsikringen dekker også direkte økonomisk tap som sikrede påføres av ikke-ansatte personer, herunder datakriminalitet begått av tredjemann, med unntak for:
  - Tap som følge av tyveri av ikke-ansatte
  - Tap som sikredes kunder påføres av ikke-ansatt er ikke dekket, selv om tap påført sikredes kunder er omfattet.

 • Virksomheten må selv gjøre en vurdering med hensyn til størrelsen på kundemassen, hvilke oppgaver regnskapsfører utfører og hvor stor en eventuell skadesak kan bli.

  I tillegg er det særlig grunn til å merke seg at den forsikringssum som er valgt gjelder for forsikringsselskapets samlede utbetalingsplikt for alle erstatningskrav for formueskader som reises mot sikrede i løpet av ett og samme forsikringsår.

 • Forsikringspremien er basert på et fast grunnbeløp pluss en bestemt promille av oppgitte lønnskostnader (totale lønnskostnader for 11 mnd + feriepenger for alle ansatte i bedriften) minus sosiale goder og arbeidsgiveravgift. Promillen bestemmes ut ifra hvilken forsikringssum det tegnes.

  I enkeltpersonforetak gjelder ikke kriminalforsikringen for innehaver og familie, da de ikke er dekket av forsikringen.

 • Du finner oversikt over de ulike forsikringssummene på for henholdsvis profesjonsansvar og kriminalitet på våre nettsider. Endring av forsikringssummer, årsverk og lønnskostnader kan gjøres fra bedriftens Min profil (krever pålogging med faglig ansvarlig/daglig leders medlemsnummer/passord). Endringer kan også gjøres ved å sende en epost til medlemssenter@regnskapnorge.no, endring av faglig ansvarlig/daglig leder i bedriften kan også sendes til samme e-postadresse.

 • Egenandelen er kr 50 000 pr skadesak. Merk at forsikringssum 20 millioner har egenandel på kr 100 000. 

  Dersom kravet mot dere er mindre enn egenandelen, tillater vi oss å ikke oversende kravet til forsikringsselskapet før ytterligere tap eventuelt er påvist

 • Egenandelen er på kr 10 000 pr skadetilfelle for forsikringssum opp til 4 millioner. For forsikringssum på 5 millioner kroner er egentandelen kr 25 000 pr skadetilfelle. Merk at forsikringssum 10 millioner har egenandel på kr 50 000. 

  Dersom kravet mot dere er mindre enn egenandelen, tillater vi oss å ikke oversende kravet til forsikringsselskapet før ytterligere tap eventuelt er påvist.

 • Oppstår det en skadesak, skal den uten ugrunnet opphold meldes. Lenke til vårt elektronisk skadeskjema hos Gjensidige ligger på vår forsikringsside.

  En skadesak har en foreldelsesfrist på 1 år, en skadesak må derfor sendes inn senest 1 år etter at skaden er oppdaget. Spørsmål omkring generell dekning for forsikringen kan rettes til fagsupport ved å benytte skjemaet under Min profil

  Spørsmål om et spesifikt skadetilfelle dekkes eller ikke må rettes direkte til Gjensdige. 

 • Varsel om mulig skade meldes til Regnskap Norge på lik linje som ved vanlig skadesak. Ref. forrige punkt.

 • Etter at en skadesak er meldt til Gjensidige via det elektroniske skjemaet på Regnskap Norge sine sider, ref. punktet over, kontrolleres forsikringen av Regnskap Norge før forsikringsselskapet oppretter et saksnummer og så tar kontakt igjen med forsikringstaker.

 • Ja, vikarer dekkes av profesjonsansvarsforsikringen.

 • Forsikringene gjelder kun i Norge. Det er mulig å tegne en tilleggsforsikring for utland, dette gjøres direkte med forsikringsselskapet. Ta kontakt med oss for kontaktinformasjon.

 • Profesjonsansvarsforsikringen dekker ikke tap av data. Den dekker heller ikke rekonstruksjon av bilag. Her kommer cyberforsikringen og næringslivsforsikringer inn i bildet.

 • Et medlemskap i foreningen krever gyldig profesjonsansvarsforsikring. Oppsigelse av forsikringen via den kollektive avtalen har 30 dagers oppsigelsesfrist.

  Dersom bedriften ikke avslutter medlemskapet sitt, men kun ønsker å bytte forsikringsleverandør har avtalen fortsatt 30 dagers oppsigelsesfrist, i tillegg til at dokumentasjon på ny forsikring må sendes inn. Det må framkomme at forsikringen gjelder yrkesutøvelse som regnskapsfører, og at forsikringen dekker feil som regnskapsførere kan bli økonomisk ansvarlig for ovenfor kunden. Det er ikke nok å få tilsendt faktura, eller kun forsikringsbeviset, vi bør få tilsendt forsikringsvilkårene.

  Kriminalitetsforsikringen kan sies opp når som helst, men avsluttes profesjonsansvarsforsikringen avsluttes også kriminalitetsforsikringen. Den har også 30 dagers oppsigelsesfrist.

  Oppsigelse av forsikring sendes skriftlig til medlemssenter@regnskapnorge.no.