Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomien løser mange klimautfordringer. Regnskapsbransjen har stor betydning for at næringslivet lykkes med en lønnsom omstilling.

I en sirkulær økonomi ivaretar vi materialene vi har til rådighet og som det er brukt store ressurser på å fremstille. Hovedessensen er at vi går fra å produsere, bruke og kaste til å produsere, bruke og deretter reparere, gjenbruke, modifisere eller resirkulere.

Dagens økonomiske modell, den lineære modellen, er basert på produksjon, bruk og kast. Nå vet vi at denne modellen bidrar til klimaforverringer. Modellen har dessuten en utløpsdato. Snart er jorda tom for råvarer og materialer som forbrukssamfunnet vårt er avhengige av. Datamaskinen du leser denne teksten på, er for eksempel laget av materialer som jorda er tom for om bare 10 år.

Den sirkulære økonomien tar vare på materialene og råvarene vi har til rådighet. Målet er å eliminere avfall i sin helhet. Det vi i dag betegner som avfall vil i sirkulærøkonomien betegnes som ressurser.

«Syklus» er et begrep som brukes i forbindelse med sirkulærøkonomi. Istedenfor at datamaskinen din havner på søppeldynga når den har gjort sin nytte (utvinning – produksjon – bruk – avfall), vil den returneres slik at materialene den er laget av kan trekkes ut og gjenbrukes i nye produkter.

Oppgaven vår er å sikre økonomisk vekst og velferd, uten å øke forbruket av ressurser og utslipp av klimagasser. Skal vi komme dit, må ressursene vi bruker forbli i omløp lengst mulig - et produkt må kunne brukes igjen og igjen. Økt levetid på produkter vil både gi nye arbeidsplasser innen service og reparasjoner, og reduksjon i CO2-utslipp.

Regnskapsfører og sirkulæøkonomi

Regnskapsføreren har en nøkkelrolle som næringslivets nærmeste rådgiver når kundene skal omstille sine virksomheter til sirkulære forretningsmodeller.

Omleggingen fra en lineær til en sirkulær modell påvirker regnskapet og bokføringen. Det handler om reelle verdier, og det må skapes lønnsomhet for å lykkes. Det er naturlig at regnskapsbransjen tar bedriftsøkonomrollen i skiftet.

Regnskap Norge ser at omstillingen til en sirkulær økonomi vil føre til nye dokumentasjonskrav og rapporteringsbehov. Regnskapsførerne, som økonomiske rådgivere, håndterer allerede informasjonen gjennom økonomisystemet, og er nærliggende til å strukturere, dokumentere og rapportere miljøinformasjon. Som næringslivets nærmeste rådgivere vil regnskapsbransjen veilede og orientere SMB-markedet i de muligheter og krav som følger av sirkulærøkonomien.

Om sirkulærøkonomi

  • Brundtlandkommisjonens rapport «Vår felles framtid» definerer bærekraftig utvikling som det å dekke behovene våre i dag, uten at det svekker grunnlaget for at de etter oss skal få dekket sine.

    I dag trengs det 1,7 jordkloder for å produsere alt verden forbruker i løpet av ett år. Havet oversvømmes av søppel, og jordens ressurser er i ferd med å tømmes.

    Produkter som pc, mobil, MR-scannere og sparepærer er avhengige av sjeldne jordarter og metaller, og innen 20-30 år vil jorden være tømt for flere av disse. I løpet av de siste 40 årene har årlig utvinning av materialer mer enn tredoblet seg. World Business Council for bærekraftig utvikling forventer at ressursbehovet vil øke fra 50 milliarder tonn i 2014 til 130 milliarder tonn i 2050, etter hvert som befolkningen vokser og andelen middelklasseforbrukere øker.

  • Hovedessensen i omstillingen fra en lineær til en sirkulær økonomi er at vi går fra å produsere, bruke og kaste til å produsere, bruke og deretter reparere, gjenbruke, modifisere eller resirkulere. Slik ivaretar vi materialene det er brukt store ressurser på å fremstille, og bruker dem på nytt i flere sykluser. Den sirkulære økonomien løser ikke alle klimautfordringene, men veldig mange!