Forslag om innføring av én mva-sats

Nå foreligger høringssvar til ekspertutvalgets forslag om fjerning av reduserte merverdiavgiftssatser og nullsats.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ekspertutvalget hadde fått i oppdrag fra Finansdepartementet å vurdere forenklinger i mva-systemet, og avla sin rapport i mai (NOU 2019:11). Utvalget foreslår at dagens system med differensierte merverdiavgiftssatser avvikles, og at det kun benyttes én felles sats.

De områdene utvalget har vurdert er blant annet næringsmidler (15%), persontransport, romutleie, kultur og idrett (12%) og elbiler, strøm i Nord-Norge og enkelte gravferdstjenester (0%).

Utvalgets mandat

Utvalget har fått i mandat å vurdere om dagens merverdiavgiftssystem kan forenkles ved å redusere antall satser. Dette er vurdert opp mot hensyn som begrunner differensierte satser, herunder fordelingshensyn, folkehelse, miljø osv.

Utvalgets mandat har vært avgrenset mot unntak fra merverdiavgiftsplikt (områder utenfor loven) som f.eks unntak for finansielle tjenester, helse- og sosiale tjenester og tjenester knyttet til fast eiendom. Videre har utvalget avgrenset mot fritak (0-satset omsetning) av internasjonal karakter (eksport mv).

Utvalgets konklusjon

Ekspertutvalget konkluderer med at det i størst mulig grad bør innføres én mva-sats med så bredt som mulig avgiftsgrunnlag. Det konkluderes med at andre virkemidler enn merverdiavgift er mer hensiktsmessig for å nå de formål som ligger til grunn for 0- eller lav sats på de enkelte områder.

Om høringssvarene

De fleste høringsinstansene er negative til forslaget. Fra bransjene som berøres er en gjennomgående bekymring at bransjenes varer og tjenester blir dyrere, og at de dermed mister konkurransekraft. Bransjene synes ikke å ha tro på at de vil bli kompensert på andre områder.

Fra flybransjen kommer det for eksempel signaler om at økt mva-sats vil medføre nedleggelse av distriktsruter som i dag så vidt er lønnsomme. Videre er det bekymring for at forslaget vil øke privatbilismen da det kun er kollektivtransport som går opp i pris.

Når det gjelder næringsmidler påpekes det at en økning i mva-sats vil medføre at lavinntektsfamilier vil bruke en større andel av sin disponible inntekt på mat. Videre tas det opp at grensehandelen vil øke og at dette igjen vil ramme norske arbeidsplasser.

Fra både bransjehold og andre aktører som Advokatforeningen og Revisorforeningen settes det spørsmålstegn til hvor store de administrative byrdene er ved at det finnes flere mva-satser. Det trekkes frem at dagens automatiserte systemer i stor grad håndterer differensierte satser automatisk.

Politiske signaler

Det har kommet relativt klare signaler fra politisk hold på at økt merverdiavgift ikke er på dagsorden. Finansminister Siv Jensen har uttalt flere ganger at de ønsker å sette ned skatter og avgifter, og at hun ikke ser for seg å fjerne alle lav- og 0-satser.

Med den motstanden forslaget har møtt vil det være en tung sak for en regjering å fremme et forslag om økning av mva-satser på mange områder. Slike forslag får bransjene til å mobilisere, og også andre aktører 

Regnskap Norges syn

Regnskap Norge har i vårt høringssvar kommentert at det foreligger en viss administrativ byrde for de næringsdrivende at det opereres med flere satser. Videre gir flere satser en økt risiko for både ubevisste og bevisste feilrapporteringer. På generell basis har vi fremhevet at enhver bruk at merverdisystemet for å oppnå politiske mål vil medføre økte administrative byrder og øke risiko for feil rapportering.

Regnskap Norge har imidlertid påpekt at den administrative byrden varierer innenfor de forskjellige områdene. Som eksempel trekker vi frem elbiler. Dette gjelder relativt sett få aktører, få transaksjoner og store beløp pr transaksjon. Avgrensingen av elbiler fra andre biler bør ikke by på store problemer, og Skattedirektoratet har gitt presise retningslinjer for hvilket utstyr som kan følge med en elbil.

Avgrensingen mellom salg av næringsmidler og servering antar vi imidlertid kan by på større administrative byrder. Avgrensingen her gjelder mange aktører, mange transaksjoner og relativt små beløp pr transaksjon.

Regnskap Norge er prinsipielt for forenklinger. Vi har derfor i vårt høringssvar foreslått en rekke andre forenklinger som kan gjøres innenfor mva-systemet som medfører mindre konsekvenser for de næringsdrivende. Les hele vårt høringssvar her.


Regnskap Norge har en rekke merverdiavgiftskurs både på nett og stedlig rundt om i landet. Her finner du et utvalg av disse.