Mva-behandling og bokføring av bonus utbetalt via mellomledd

Det aksepteres at bonus utbetalt via mellomledd får avgiftsmessig effekt for kjøper og selger. Mellomleddet skal imidlertid ikke behandle bonusen avgiftsmessig.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dette fremkommer i en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet datert 19. februar 2020.

Mva-håndtering

Et mellomledd kan typisk være en kjedeforening eller medlemsforening. Mellomleddet har ingen direkte rolle i selve transaksjonen, men kan ha fremforhandlet en fordelaktig avtale på vegne av sine medlemmer. Avtale om kjøp og salg inngås mellom kjøperen (medlemmet) og selgeren. Faktura for varer og tjenester sendes fra kjøper til selger på vanlig måte. Bonusen kan typisk være basert på medlemmenes samlede innkjøp og utbetales direkte til mellomleddet, f.eks årlig. Mellomleddet tar gjerne et vederlag for administrasjon av bonusordningen, og utbetaler resten til medlemmene. Bonusen trenger ikke nødvendigvis fordeles til medlemmene basert på innkjøpets størrelse.

Bonusen utbetales gjerne til mellomleddet ved at selger utsteder kreditnota til mellomleddet. Mellomleddet betaler igjen ut bonus til medlemmene ved at det utstedes kreditnotaer til det enkelte medlem.

Skattedirektoratet kommer i uttalelsen frem til at dette er en akseptabel måte å gjøre det på. Det presiseres imidlertid at mellomleddet ikke skal bokføres bonus i sitt avgiftsregnskap. Mellomleddet må imidlertid fakturere særskilt for det beløp mellomleddet eventuelt tar i honorar for å administrere ordningen.

Videre legges det til grunn at selger (leverandør) behandler bonusen som en reduksjon i omsetning, som da også medfører en reduksjon i utgående avgift. For kjøper (medlemmet) vil bonusen komme som en korrigering av tidligere betalt vederlag som medfører en reduksjon i inngående avgift. På den måte blir bonusutbetalingen av både kjøper og selger behandlet som en ordinær betinget rabatt. Det er ikke opplyst i uttalelsen fra SKD, men vi antar da at kreditnotaer må bokføres i den termin de er datert, selv om dette vil kunne medføre at selger reduserer sin utgående avgift i en tidligere termin enn kjøper reduserer sin inngående avgift. Dette vil kunne skje hvis ikke mellomleddet får gjort fordelingen på de enkelte medlemmene og foretatt kreditering i samme termin som selger.

Dokumentasjon

Skattedirektoratet har videre i uttalelsen bekreftet at bokføringsreglene om formidling kan benyttes for bokføring og dokumentasjon av bonusutbetalingene via mellomledd.

Bestemmelsen i bokførings forskriften § 5-2-1 a regulerer hva slags dokumentasjon som må utstedes for at selger skal få bokført sitt salg korrekt. Når bestemmelsen benyttes for bonus via mellomledd betyr det at mellomleddet må oppgi hvilken leverandør det gjelder jf bokføringsforskriftens § 5-1-2 annet ledd. Mellomleddet må videre oppbevare dokumentasjon på hvordan bonusen er fordelt mellom medlemmene. Vi antar også mellomleddet må kunne kreditere bonus fra flere selgere i samme dokument.

Da bonus håndteringen ikke er inntekter og kostnader for mellomleddet skal bonusen ikke føres over resultatregnskapet, men kun over balansen.

Skattedirektoratets uttalelse finner du her.