Finanstilsynets årsrapport for 2020 har stort fokus på anti-hvitvasking

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I årsrapporten skriver Finanstilsynet at kriminalitetsbekjempelse er ett av delmålene i Finanstilsynets strategi for 2019 - 2022. Det fremste virkemiddelet for å oppnå dette er å føre tilsyn med etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket blant foretak under tilsyn. 

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Finanstilsynets inntrykk er at foretakenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ikke er vesentlig svekket gjennom koronapandemien, men det pekes på at etterlevelsen i mange tilfeller likevel er mangelfull.

Manglende risikoforståelse, utilstrekkelig kapasitet til å følge opp risikoer og svake rutiner for antihvitvaskingsarbeidet er blant forbedringsområdene. 

På samtlige tilsynsområder vises det til kritikkverdige forhold.

For både revisjons- og regnskapsbransjen ble det gjennomført tematilsyn i 2020. 62 foretak ble bedt om å gi opplysninger og for 22 av disse ble det gjennomført såkalt spesialtilsyn. Ved flere av tilsynene ble det avdekket mangler ved virksomhetsinnrettede risikovurderinger og rutiner. 

Det var også svakheter i etterlevelsen av krav til risikoklassifisering av kundene, intern opplæring og foretakenes evne til gjenkjenne mistenkelige forhold med tilknytning til hvitvasking og terrorfinansiering.

Flere av foretakene skal ha mottatt varsel om mulig bruk av overtredelsesgebyr. Nivået på gebyrene er det ikke sagt noe om.

Utviklingstrekk ved regnskapsbransjen

I årsrapporten gir Finanstilsynet en status knyttet til hvert tilsynsområde, herunder utviklingstrekk.

Når det gjelder regnskapsbransjen kommenterer Finanstilsynet at bransjen berøres sterkt av den teknologiske utviklingen og mulighetene dette åpner både for oppdragsgiverne og for regnskapsførerforetakene.

Bransjen er preget av en todeling med 10 til 20 større selskaper og grupperinger og mange svært små virksomheter. Selv om det har vært en gradvis reduksjon av virksomhet i enkeltpersonforetak de siste årene, er det fortsatt relativt mange små enheter. 

Regnskapsførerselskaper eid av banker er i vekst og er aktive i markedet for regnskapsføringstjenester.

Det er også en klar tendens til at regnskapsførerforetakene beveger seg fra ordinær regnskapsføring med utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger til å bli en totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester.

Regnskapsførerforetakenes virksomhet i 2020 var påvirket av koronapandemien direkte og indirekte gjennom kundene.

Tilbakekall og suspensjon av autorisasjon som regnskapsfører

I 2020 ble antallet tilbakekallinger sterkt preget av at det ble gjennomført dokumentbasert tilsyn mot slutten av 2019. 60 regnskapsførere og tre regnskapsførerselskaper fikk tilbakekalt autorisasjonen i forbindelse med dette tilsynet. 

Statistikken over tilbakekallinger reflekterer effekten av det dokumentbaserte tilsynet:

 

2016

2017

2018

2019

2020

Tilbakekall – regnskapsførere

77

82

8

10

87

Tilbakekall – regnskapsførerselskaper

44

24

12

17

20

Suspensjon

0

4

0

0

1

I forbindelse med det dokumentbaserte tilsynet er det for øvrig gjort enkelt å slette sin autorisasjon. Så mange som 450 regnskapsførere og regnskapsførerselskaper valgte å benytte seg av denne muligheten. 

Les rapporten

Regnskap Norges tilbud på hvitvaskingsområdet