Stortinget med flere endringer i krisetiltakene

Blant annet gjøres det endringer i kompensasjonsordning 2, kontantstøtten fra NAV til selvstendig næringsdrivende og permitteringsperioden.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Stortinget har en rekke saker til behandling relatert til koronakrisen, og nedenfor finner du en oppsummering av en del sentrale vedtak.

Kompensasjonsordning 2

Det var oppe en rekke forslag til endringer i kompensasjonsordningen som gjelder bedrifter med stort omsetningsfall. Det endte ut med et beskjedent antall endringer, men ett konkret vedtak er fattet.

Kostnader ved tapt varelager som er forårsaket av utgått dato som følge av smittevernrestriksjoner skal inkluderes i kompensasjonsgrunnlaget fra stønadsmåneden mars. Virksomheter som kan dokumentere stort tapt varelager som følge av smittevernrestriksjoner i perioden november til februar, skal kunne søke om kompensasjon for dette. Regjeringen er bedt om å finne ut hvordan dette praktisk skal løses. Endringen er eksempelvis veldig aktuell for serveringsbransjen og forhandlere av blomster mv.

Regjeringen har i tillegg fått fullmakt til å redusere grensen for maksimal støtte per kalendermåned per foretak/konsern med inntil 30 millioner kroner til 50 millioner kroner. Det er dermed sannsynlig at maksimal kompensasjon per tilskuddsperiode reduseres fra 160 mill. kroner til 100 mill. kroner.

Etter gjeldende regelverk utbetales tilskuddsbeløp opp til 60 mill. kroner per tilskuddsperiode i sin helhet. Beregnet tilskuddsbeløp som overstiger dette beløpet avkortes med 50 %, opp til de nevnte 160 millionene. Også her må det forventes endringer. Grensen for full utbetaling ligger an til å bli redusert fra 60 millioner kroner til 40 millioner kroner per tilskuddsperiode (to måneder).

Kontantstøtten til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Den midlertidige loven som kontantstøtteordningen til næringsdrivende og frilansere som NAV administrerer har fått forlenget levetid. Loven skal nå oppheves 1. oktober 2021.

Lønnsplikt ved permittering

Det ble i fjor vedtatt å innføre en ny lønnspliktperiode for permitteringer som varer i over 30 uker. Dette blir sett på som et tiltak for å styrke arbeidsgivers oppmerksomhet om å løpende vurdere nødvendigheten av fortsatt permittering.

Denne andre perioden med lønnsplikt omtales gjerne som arbeidsgiverperiode 2 eller lønnspliktperiode 2. Ordningen skulle opprinnelig tre i kraft fra nyttår, men ble senere endret til 1. mars. Nå utsettes arbeidsgiverperiode 2 (lønnspliktperiode 2) til 1. juni 2021.

I praksis betyr arbeidsgiverperiode 2 at arbeidsgiver må betale lønn i fem dager til arbeidstaker som er permittert per 1. juni 2021, og som ikke har mottatt lønn i 30 uker eller lengre de siste 18 månedene.

Reglene for beregning av arbeidsgiverperiode 2 er enklere enn for arbeidsgiverperiode 1. For periode 2 vil grunnlaget være fem løpende kalenderdager (ikke lørdag og søndag), og det skal ikke hensyntas om den permitterte har utført arbeid, har vært syk eller hatt annet fravær i disse fem dagene.

For mer informasjon om permitteringer og beregning av arbeidsgiverperiode 1 og 2, se NAVs veiviser for permittering.

Permitteringsperioden utvides til 1. oktober 2021

Stortinget har gitt Regjeringen i oppdrag å utvide permitteringsperioden til 1. oktober 2021.

Bedrifter som når maksimal permitteringsperiode i løpet av våren og sommeren vil da få muligheten til å ha arbeidstakerne permitterte fram til 1. oktober. Dette betinger at arbeidsgiver betaler ut lønn i arbeidsgiverperiode 2, jf. over.

Det var opprinnelig en begrensning på en total permitteringsperiode på 52 uker (lønnspliktperiode 1 + 2 og 49 uker permittering uten lønn), men nå kan arbeidstakere være permitterte til 1. oktober 2021 selv om de overstiger en total permitteringsperiode på 52 uker.

I tillegg gjøres blant annet disse grepene:

  • Tre dagers ventetid for å motta dagpenger oppheves til 1. oktober 2021
  • Forhøyet sats på dagpenger, 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G, forlenges til 1. oktober 2021
  • Maksimal periode for mottak av dagpenger forlenges til 1. oktober 2021
  • Kravet til tapt arbeidstid for å motta dagpenger under permittering endres fra minst 50 % til 40 % frem til 1. oktober 2021
  • Ordningen med lavere minsteinntekt for å få dagpenger forlenges til 1. oktober 2021
  • Innføre midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling henholdsvis sommeren 2021 og 2022. Dette vil gjelde for de som ikke har rett til fortsatt å motta dagpenger og samtidig ta ut ferie.
  • Ordningen med inntektssikring for lærlinger forlenges til 1. oktober 2021.

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Stortinget har satt av i alt 1 750 millioner kroner til kommunale tiltak. I første omgang vil det bli utbetalt 1 mrd., som skal fungere som en ventilordning, der virksomheter som ikke ellers mottar støtte gjennom den generelle kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall kan fanges opp.

Kommunene skal gjennom disse midlene kunne kompensere for utgifter som det av ulike grunner ikke kompenseres for gjennom den generelle kompensasjonsordningen. Som eksempel trekkes det frem tapte varelagre i perioden januar – februar 2021 som følge av innstrammingene i smitteverntiltak. I og med at slike tap også tas inn i den ordinære kompensasjonsordningen, går vi ut fra at kommunene må forsøke å begrense dette til blant annet nystartede bedrifter, selskaper som har vært gjennom en fisjon mv.

Det kan også bli aktuelt med en andre utbetaling på 750 millioner kroner. Dette kan gjennomføres i den grad omfattende smitteverntiltak og lokale nedstengninger tilsier det.

Stortingsflertallet presiserer at kommunene får frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som kan støttes, avhengig av den lokale situasjonen. Ordningen skal være administrativ enkel, slik at pengene kommer frem til bedriftene så raskt som mulig.

Bedrifter som er rammet av koronasituasjonen bør følge med på kommunenes hjemmesider for å fange opp hva de lokale tiltakene blir og kriteriene for å bli tildelt støtte.

Les mer om fordeling av midlene i pressemelding fra Kommunaldepartementet.