Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr 750 000

Fra og med inntektsåret 2023 innføres det 5 % ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr. 750  000 per ansatt. Dette gjelder også for soner med nullsats, med unntak av Svalbard.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ekstra arbeidsgiveravgift skal beregnes fra den kalendermåned grensen på kr. 750 000 overskrides, og for den delen som overskrider beløpsgrensen. Beregningsgrunnlaget er grunnlaget for arbeidsgiveravgift jf. Folketrygdloven §23-3 med forskrifter. 

Gjelder ikke pensjon 

Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift for arbeidsgivers tilskudd og premiebetaling til kollektiv pensjonsordning jf.  Forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift §2 

Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres på hovedenhet 

Når arbeidstaker har arbeidet for flere registrerte underenheter kan ekstra arbeidsgiveravgift rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert.  

Gjelder per arbeidsgiver

For ansatte som har flere arbeidsgivere vil ansettelsesforholdene måtte ses på hver for seg. Dersom man bevisst deler en stilling for å unngå ekstra arbeidsgiveravgift, f.eks. i et konsern, vil dette kunne resultere i gjennomskjæring fra Skatteetaten.  

Ikke ekstra arbeidsgiveravgift på Svalbard

Ekstra arbeidsgiveravgift skulle opprinnelig gjelde også for Svalbard, men Finansdepatmenetet har den 16. januar 2023 fastsatt en endring som innebærer at bestemmelsen gjelder ikke for Svalbard allikevel. Les mer her.

For deg som kjører lønn: 

  • Informer kundene (/ arbeidsgiver for dere som jobber internt) om regelendringene
  • Sjekk med systemleverandør om dette vil automatisk beregnes i deres lønnssystem og vær bevisst på lønnsartoppsett
  • Kontroller at ekstra arbeidsgiveravgift er med i lønnsavstemmingene.
    Regnskap Norge kommer til å legge ut et nytt avstemmingsskjema for arbeidsgiveravgift som tar hensyn til dette i KS Komplett innen slutten av januar 2023.

For mer informasjon se: 

Forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift   

Prop. 1 LS (2022-2023) pkt. 5.1   

Innst. 4 L (2022-2023) kap. 13 

Regjeringens sider