Lønnskompensasjon til permitterte under koronakrisen - detaljene er nå på plass

Fra dag 3 til 20 har permitterte krav på å få dekket full lønn inntil 6G fra NAV. Lønnskompensasjonen kan innvilges fra og med 20. mars, og permitteringsperioder som starter etter 20. april vil ikke bli refundert.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Som følge av koronasituasjonen har Stortinget tidligere vedtatt midlertidige endringer i regelverket for permitterte arbeidstakere. Endringen innebærer reduksjon av arbeidsgivers lønnsplikt til 2 arbeidsdager for å begrense den økonomiske belastningen på næringslivet. I tillegg forlenges den samlede perioden permitterte får full lønn inntil 6G, fra 15 til 20 dager.

Slik lønnskompensasjon gjelder for permitterte som ikke har fått forskuttert lønn fra arbeidsgiveren sin. Les mer om arbeidsgivers forskuttering nedenfor. Ordningen gjelder fullt ut for arbeidstakere som ble permittert 20. mars 2020 eller senere. De som ble permittert før 20. mars, omfattes av tidligere regelverk til og med 19. mars. Fra 20. mars gjelder det nye, midlertidige regelverket også for dem, slik at NAV betaler for eventuelle gjenstående dager av dag 3-20 i permitteringsperioden.

Det er ikke et vilkår for stønad at den permitterte har rett til dagpenger. Det medfører at også studenter og arbeidstakere over 67 år vil ha rett på denne lønnskompensasjonen. Uansett må mottakere av stønaden søke om dagpenger, dersom arbeidstaker ikke har rett til dagpenger får man avslag på dagpenger, men ikke på lønnskompensasjonsdagene.

Lønnskompensasjon gis for de første 18 ukedagene

Ytelsen utbetales for de første 18 ukedagene etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Perioden omfatter mao 18 kalenderdager, men lørdag og søndag tas ikke med i tellingen.  Ytelsen gis uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt tjenestefri eller fravær.

Permitterte som ikke har fått lønnskompensasjon gjennom arbeidsgivers forskuttering av ytelsen, må søke om å få lønnskompensasjon for dag 3-20. NAV opplyser at de jobber med å lage søknaden og vil gi informasjon om når permitterte kan søke.

18 dager også for delvis permitterte og deltidsansatte

Siden lønnskompensasjonen ikke gis for arbeidsdager men for fem dager per uke, vil perioden med lønnskompensasjon utgjøre 18 kalenderdager også for delvis permitterte. Det samme gjelder arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb.  Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager permittert arbeidstaker får lønnskompensasjon, men hvor høy ytelsen blir per dag.

Beregning av ytelsen

Grunnlaget for beregning av lønnskompensasjonen er gjennomsnittlig månedslønn fra permitterende arbeidsgiver innrapportert i a-ordningen de siste tre månedene før permitteringstidspunktet. For permitterte som har hatt inntekt fra permitterende arbeidsgiver i kortere perioder, viser vi til § 5 i forskrift som regulerer midlertidig lønnskompensasjon til permitterte.

Ved beregning av ytelsen legges 260 arbeidsdager til grunn i året, og dermed 21,67 dager per måned. Dagsatsen utgjør således 4,615 prosent av grunnlag nevnt over. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.

For delvis permitterte skal dagsatsen reduseres forholdsmessig i henhold til permitteringsgrad. I de tilfeller lønnsinntekter fra permitterende arbeidsgiver likevel er høyere enn det den oppgitte permitteringsgraden tilsier, skal ytelsen reduseres tilsvarende. Det vil også gjøres fradrag i ytelsen dersom den permitterte samtidig mottar sykepenger eller omsorgspenger. NAV vil sørge for samordning i slike tilfeller.

Lønnskompensasjonen reduseres på grunnlag av arbeid hos permitterende arbeidsgiver, ut over det som fremgår av permitteringsvarselet og som er lagt til grunn for beregning av størrelsen på kompensasjonen. Reduksjon skjer ikke på grunnlag av arbeid hos andre enn permitterende arbeidsgiver.

Refusjon av forskuttert lønn fra arbeidsgiver

Myndighetene har oppfordret arbeidsgivere som har mulighet til å forskuttere dagpenger i forbindelse med endring av permitteringsregelverket mot refusjon på et senere tidspunkt. Vær oppmerksom på at muligheten for å søke slik refusjon opphører for permitteringsperioder som starter etter 20. april 2020, og at søknad om refusjon må fremmes innen 31. oktober 2020.

NAV opplyser at de utvikler en digital søknad- og utbetalingsfunksjon som vil være klar i månedsskiftet april/mai. Når løsningen er klar vil arbeidsgiverne som har forskuttert lønn få refundert det de har betalt ut, begrenset oppad til 6G. Dersom den ansatte er delvis permittert, f.eks. 50 %, får arbeidsgiver refundert 50 % av lønnsutgiftene. Regnskap Norge vil gi nærmere informasjon om de praktiske sidene av refusjonsordningen så snart den er klar.

Innrapportering, arbeidsgiveravgift, feriepenger mv. av forskuttert lønn

Mange arbeidsgivere fulgte myndighetenes oppfordring om å forskuttere lønn til permitterte. I praksis forskutterte også mange arbeidsgivere når de betalte ut månedslønn medio mars, hvor halve månedslønnen var forskudd på arbeid for resten av mars måned og for samme dager hvor NAV skal betale permitteringslønn.

Forskuttert lønn til ansatte som er permittert oppgis på samme måte som tidligere, for eksempel som fastlønn, timelønn eller annen inntekt. Det er ikke en egen beskrivelse for lønn utbetalt under permittering. Det er fritak for arbeidsgiveravgift av lønnskompensasjon som permitterende arbeidsgiver har forskuttert i form av lønn i stønadsperioden. Fritaket gjelder bare så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalt lønn. Dette innebærer at arbeidsgiveravgiften på forskuttert lønnskompensasjon skal behandles på samme måte som når arbeidsgiver forskutterer sykepenger og andre ytelser fra NAV. Regnskap Norge anbefaler regnskapsfører å ta kontakt med systemleverandøren for oppsett av lønnsart som sørger for korrekt behandling i a-meldingen. Siden refusjon fra NAV er en forutsetning for fritak, skal arbeidsgiver redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for den terminen refusjonen utbetales fra NAV. Reduksjonen tilsvarer beregnet arbeidsgiveravgift i den terminen hvor lønnskompensasjon ble forskuttert.

Refusjon for forskuttert lønnskompensasjon kan regnskapsføres tilsvarende refusjon av sykepenger på egne konto tilpasset ytelsen. Dette innebærer at refusjonen reduserer kostnaden til lønn og arbeidsgiveravgift. Videre bør reduksjonen føres i samme periode som lønnskostnaden og arbeidsgiveravgiften påløper. Dette vil kreve en korreksjon av lønn og arbeidsgiveravgift i måneden hvor beløpet er forskuttert.

Det er kun ytelser for utført arbeidsinnsats som skal inngå i feriepengegrunnlaget. Regnskap Norge antar at forskuttert lønn til permitterte er å anse som en ytelse som utbetales uavhengig av arbeidsinnsats, og av den grunn ikke inngår i feriepengegrunnlaget. Arbeidsgivere som har beregnet feriepenger av forskuttert lønn til permitterte kan ikke forvente å få dette refundert, jf. § 8 i forskrift som regulerer midlertidig lønnskompensasjon til permitterte.

For mer informasjon viser vi til egen pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.