Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars

Den nye ordningen trer i kraft 15. mars og gjelder ut juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den nye lønnsstøtteordningen som forvaltes av Skatteetaten trer i kraft 15. mars og gjelder ut juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai.

Ordningen har likhetstrekk med den forrige, men med høyere støttebeløp per ansatt og større fleksibilitet. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb, og i mange bedrifter kan ordningen bidra til bedre forutsetninger for ny vekst.

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Arbeidsgivere med minst 70 prosent omsetningsfall får inntil 25 000 kroner i måneden per ansatt som tas tilbake fra permittering. Ved omsetningsfall under 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis ned til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.

Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og på minst en av følgende datoer:

  • 15. november 2020
  • 1. desember 2020
  • 15. desember 2020
  • 31. desember 2020
  • 15. januar 2021

Dette bidrar til å sikre at ordningen treffer de som har vært rammet lenge, og reduserer sannsynligheten for tilfeldige utslag.

Støttebeløpet beregnes ut fra den ansattes stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb. For frivillige og ideelle virksomheter er støttebeløpet 15 000 kroner per måned per fulltidsansatt som tas tilbake.
For lærlinger som tas tilbake i jobb gis inntil 15 000 kroner per måned.

Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til:

  • 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april
  • 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni.

Beløpet tilsvarer full støtte til 250 personer i hver av periodene. Virksomheter som inngår i konsern må søke på samme måte som i kompensasjonsordningen, dvs. gi samlet informasjon om søknadene i konsernet til Skatteetaten eller søke som én enhet. 

For å ta høyde for nye lokale nedstengninger kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt. Ansatte kan tas delvis tilbake fra permittering.

For å få støtte må den ansatte være registrert permittert gjennom A-meldingen på en av datoene 15/11, 1/12, 15/12, 31/12, 15/1 og 5/3, og må være registrert som i arbeid på dager det skal mottas støtte for i perioden 15. mars–30. juni. Det er en forutsetning at korrekt A-melding må være levert før det søkes om lønnsstøtte. Det er ikke et krav at den ansatte må være dagpengemottaker.

Søknadsportalen vil være åpen i periodene 3.–31. mai og 1.–30. september, med endelig søknadsfrist 30. september. Bedrifter som søker før 31. mai vil kunne få første utbetaling før sommeren, forutsatt at søknaden ikke må gjennomgå manuell behandling.

Les mer om ordningen og hvem den gjelder for i Finansdepartementets pressemelding av 14. mars