Hele Norges økonomisjef

Dere er hjelpere og rådgivere med stor innflytelse. Regnskapsbransjen er en næring som utfører en utrolig viktig jobb for samfunnet og bedriftene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Finansminister Siv Jensen og administrerende direktør Christine Lundberg Larsen under Årsmøtet 2018. Foto: Steffen Walstad

Tittelen over er den samme som tittelen på Regnskap Norges årsmøte i 2018, og ingressen er hentet fra finansminister Siv Jensens tale til dere medlemmer under arrangementet.

Finansministeren sa videre: – Regnskapsbransjen, som alle andre bransjer, kommer til å oppleve en revolusjonerende utvikling fremover. Det betyr jo ikke at faget og menneskene som skal utøve faget kommer til å bli utdatert, men som på alle andre områder kommer man til å måtte jobbe helt annerledes i fremtiden.

Regnskapsfører – en rolle i endring

Utviklingen innen digitalisering og automatisering effektiviserer flere tradisjonelle oppgaver. Det gir bransjen utfordringer og muligheter. Litt ettersom hvordan man ser på det. Noen ser en profesjon på vei ut og blir bekymret, mens andre ser et mulighetsrom hvor dere kan bruke kompetansen dere allerede besitter på en ny måte.

Regnskapsfører som kundens økonomisjef

Både Finansministeren og Finanstilsynet har omtalt regnskapsførerne som «hele Norges økonomisjef». Det er en omtale Regnskap Norge stiller seg helt bak. Regnskapsførere spiller en viktig rolle overfor sine kunder og samfunnet generelt, og sikrer gjennom sitt arbeid et godt grunnlag for beslutninger i kundebedriften og for rett fastsettelse av skatter og avgifter.

Hva legger vi i Regnskap Norge i begrepet «hele Norges økonomisjef»? Hva rollen innebærer er det ikke mulig å avgrense konkret. Det kommer an på kompetansen regnskapsvirksomheten samlet sitter på. En måte å definere dette på er å spørre seg selv; Hva hadde jeg arbeidet med om jeg var ansatt hos kunden? Da ser vi tydeligere at det kan ligge mer til rollen enn det omgivelsene umiddelbart tenker på.

Åpenbart innebærer rollen å påse korrekte regnskaper og rapporter til myndighetene. Men det dreier seg også om å legge til rette for gode og avveide beslutninger hos ledelsen, identifisere risiko i prosjekter, utarbeide budsjetter og kalkyler, frembringe detaljert driftsrapportering, likviditetsstyring, redusere kapitalbinding, hjelpe til med enklere forhandlinger og avtaleinngåelser, følge opp inngåtte avtaler, personaladministrativt arbeid, lønnsomhetsanalyser, kontroll av styringsdata, bistand ved ekstern finansiering og egenkapitaltransaksjoner, bistand ved systemimplementeringer, og være styresekretær med videre. Alt dette ligger nært den kompetansen regnskapsvirksomheter allerede innehar eller kan tilegne seg gjennom videreutdanning eller rekruttering.

Kundenes behov og din kompetanse utgjør leveransen

Hva du tilbyr og leverer vil være resultatet av hva kundene dine etterspør og din kompetanse.

Det er viktig å være tro mot sin rolle som ekstern regnskapsfører. Det vi tenker på da er faglig integritet, å kun forholde seg til det regnskapsvirksomheten har kompetanse på, la kunden ta de endelige beslutningene og være en profesjonell part og støttespiller for kunden.

Vi mener likevel at regnskapsvirksomheten, med sin samlede erfaring og kompetanse, kan ta en tydeligere rolle hos kunden når det gjelder økonomiske problemstillinger i den daglige driften og analyse.

I 2019 skal vi i Regnskap Norge fortsette å jobbe med å synliggjøre verdien regnskapsbransjen utgjør for næringslivet, og bidra til at dere når deres mål og ser mulighetene som ligger i den pågående utviklingen. Vi som bransje er i høyeste grad med på å påvirke og skal gripe mulighetene utviklingen gir oss.

Godt nytt år!

Hilsen
Christine