Søknad om merverdiavgiftskompensasjon må sendes inn innen 1. september

Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift de har hatt ved kjøp av varer og tjenester.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra og med søknadsåret 2019 er det foretatt endringer i ordningen for å gjøre ordningen enklere for organisasjonene, samtidig som endringene skal sikre at midlene går til lag og foreninger med frivillig aktivitet. Endringene skal blant annet bidra til at små organisasjoner samlet sett vil få litt mer midler gjennom ordningen.

Om ordningen

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Det er et krav at mottakerne er registrert i Frivillighetsregisteret, og at de kan vise til frivillig drift.

Bestemmelsene for ordningen er gitt i Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Kompensasjonen kan enten beregnes etter en dokumentert søknadsmodell eller etter en forenklet modell. Regnskapsåret 2018 er grunnlaget for søknaden i 2019. For søkere som bruker forenklet modell er det et krav at søknadsgrunnlaget (driftskostnader) utgjør minst kr 100 000, mens for de som bruker dokumentert modell må søknadsgrunnlaget utgjøre minst kr 7 000, jf. § 4, annet ledd.

For søkere som har mindre enn 5 mill. kroner i totale driftskostnader og som ikke etter regnskapsloven, særlovgivning eller som følge av vedtekter har krav om å benytte registrert eller statsautorisert revisor, kan regnskapet revideres av en valgt revisor. Dersom totale driftskostnader overstiger 5 mill. kroner to år på rad skal siste årsregnskap revideres av registrert eller statsautorisert revisor, se § 12.

Etter § 13 skal kompensasjonssøknaden kontrolleres av revisor som skal avgi en revisorrapport. For organisasjoner som har mindre enn fem millioner kroner i driftskostnader, er det ikke krav om revisorrapport.

Endringer fra søknadsåret 2019

 1. januar 2019 ble det gjort en rekke endringer i forskriften om momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Endringene gjelder blant annet:
 • Alle mottakere, inklusive underledd og aksjeselskap, må være registrert i Frivillighetsregisteret.
 • Redusert minstegrense fra 200 000 kroner til 100 000 kroner i driftskostnader som kommer innenfor ordningen i forenklet modell.
 • Redusert minstegrense fra 14 000 kroner til 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader i dokumentert modell.
 • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader for krav om revisjon av registrert eller statsautorisert revisor.
 • Felles grense på 5 mill. kroner i driftskostnader før det er krav om å gjøre fradrag (gjelder forenklet modell).
 • Krav om revisorrapport på den samlede søknaden fra sentralledd og enkeltstående som søker på vegne av aksjeselskap faller bort dersom disse samlet sett har driftskostnader under 5 mill. kroner.
 • Krav om egenerklæringsskjema som dokumenterer frivillig innsats for aksjeselskaper.

Hvem kan søke om kompensasjon?

Målgruppen for ordningen går fram av § 3 i forskriften. Kort forklart er målgruppen aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, men avgrenset til:

 • demokratiske ikke-økonomiske foreninger
 • tros- og livssynsorganisasjoner
 • stiftelser, der frivillig innsats utgjør en viktig del av stiftelsens virksomhet

Virksomhet som kommer en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler, eller dekker det som normalt er regnet for å være kostnader av privat karakter gir ikke rett til kompensasjon. Det samme gjelder for virksomhet som kommer næringsinteresser eller offentlige oppgaver til gode. Økonomisk virksomhet (aktivitet) og der kompensasjon til denne virksomheten er i strid med EØS-avtalen sine regler om offentlig støtte faller også utenfor ordningen.

En organisasjon som kommer inn under ordningen kan ha virksomhet som gir rett til kompensasjon og virksomhet som ikke gir rett til kompensasjon. Det er søkeren som er ansvarlig for å gjøre en avgrensning av hvilke kostnader som skal være med i søknaden.

Valg av søknadsmodell

Som organisasjon må man velge mellom to modeller for momskompensasjon, en forenklet modell og en dokumentert modell.

I den forenklede modellen beregnes momskompensasjon med utgangspunkt i organisasjonens totale driftskostnader som hentes fra regnskapet for 2018. Fra dette grunnlaget trekkes det fra eventuelle finansposter. I tillegg oppstiller §§ 6 og 7 annet ledd noen avgrensninger som må gjøres for å komme frem til søknadsgrunnlaget. Det beregnes 8 prosent søknadsbeløp av de første 5 mill. kroner i søknadsgrunnlag. Deretter beregnes det 6 prosent søknadsbeløp av søknadsgrunnlag over 5 mill. kroner.

Etter den dokumenterte modellen gis det momskompensasjonen på grunnlag av organisasjonens faktiske merverdiavgiftskostnader. Søknadsbeløpet vil utgjøre det beløpet foreningen har betalt i merverdiavgift, etter at det er gjort fradrag for kostnader som ikke gir til rett kompensasjon, se §§ 6 og 8. Denne modellen krever en oppstilling (transaksjonsliste) over alle regnskapsbilag med spesifisert mva man ønsker å få kompensert.

Søknaden

Søknad om momskompensasjon skal sendes Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 1. september. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen og være registrert på utbetalingstidspunktet.

Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn søknadsfristen til Lotteritilsynet.

Det kan velges mellom to ulike måter å søke på, elektronisk skjema eller papirskjema (PDF). Se Lotteri- og stiftelsestilsynets informasjon om generell ordning for mva-kompensasjon.