NRS 21 – God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt

Den nye standarden utfyller regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Norsk RegnskapsStiftelse har fastsatt NRS 21 God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt. Standarden kan benyttes av regnskapspliktige enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper, hvor ingen av deltakerne er en juridisk person og de oppfyller vilkårene for små selskaper.

Standarden kan benyttes for regnskapsår som avsluttes 31. desember 2018 eller senere.

For inntektsåret 2018 kunne regnskapsavslutningen og bruk av Næringsoppgave 5 basere seg på forslaget i høringsutkastet. Det er i den endelige standarden gjort noen endringer som det er verdt å merke seg: 

Begrensning for bruk av regelverket

Dersom en regnskapspliktig er underlagt tilsyn etter finanstilsynsloven § 1 og samtidig er underlagt særregler om årsregnskapet, kan de ikke benytte reglene om begrenset regnskapsplikt.

I denne kategorien faller ikke regnskapsførere, som derfor vil kunne bruke reglene dersom de er innenfor virkeområdet.

Årsregnskap med sammendratte opplysninger fra næringsoppgaven

Foretak som utarbeider årsregnskap etter reglene om begrenset regnskapsplikt kan velge mellom to ulike oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse.

For de som velger å utarbeide årsregnskap med sammendratte opplysninger fra Næringsoppgave 5, er muligheten til å foreta ytterligere oppdeling av postene fjernet. Det fremkommer av standardens punkt 6.2 hvilke poster årsregnskapet skal inneholde i de tilfellene.

Årsaken til at muligheten for ytterligere oppdeling er fjernet er at det skal tilrettelegges for en fremtidig innsendingsløsning hvor årsregnskapet genereres direkte fra næringsoppgaven.

Andre endringer og presiseringer

Det er presisert at vedtaket om å utarbeide årsregnskap etter reglene om begrenset regnskapsplikt gjelder til beslutningen reverseres samt at årsverk utført av arbeidende deltakere i ansvarlig selskap og innehaver i et enkeltpersonforetak regnes med i antall årsverk.

Det er lagt til et punkt om korrigering av feil i årsregnskapet og ett som regulerer overgang fra reglene om begrenset regnskapsplikt til regnskapslovens ordinære regler.

Punktet om at antall årsverk som er sysselsatt også skulle inkludere innleid personell er fjernet.

Det er i tillegg gjort enkelte språklige justeringer og rettelser av begrepsbruk.

Høringsinnspill som ikke er hensyntatt

Da loven og lovforarbeidene la klare føringer om å vektlegge forenkling samt å bygge på næringsoppgaven har innspill om ytterligere spesifikasjoner og tilleggsopplysninger ut over nivået departementet har angitt i loven og lovforarbeidene ikke blitt tatt til følge. Det samme gjelder endringer som innebærer at det gjøres endringer i Næringsoppgave 5.

 

Nyheten fra Norsk Regnskapsstiftelse samt ny og endringsmarkert standard finner du her.