Forslag til ny revisorlov

Det blir kun én godkjenningstittel for revisorer og mer fleksible etterutdanningskrav.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet la 13. desember 2019 frem proposisjon med forslag om ny revisorlov. Under følger høydepunktene i proposisjonen.

Godkjenningstittel for revisorer

Det blir kun én godkjenningstittel for revisorer, som er statsautorisert revisor. Det innebærer at tittelen «registrert revisor» blir borte.

De som i dag er registrerte revisorer får tittelen statsautorisert revisor fra lovens ikrafttredelse. Alle godkjente revisorer kan være oppdragsansvarlige dersom etterutdanningskravet og krav til skikkethet er oppfylt.

Etterutdanning

Etterutdanningskravet foreslås økt fra dagen 105 timer til 120 timer over tre år. Samtidig foreslås det at kravet til etterutdanning får anvendelse for alle revisorer med godkjenning.

Det foreslås at det innføres mer fleksible etterutdanningskrav, både i forhold til gjennomføringsformer og fordeling på ulike fagområder.

Deponering

Det foreslås videre å innføre en ordning med deponering for de som ikke utøver yrket og ikke ønsker å ta etterutdanning. Det skal være enkelt å få godkjenning tilbake hvis etterutdanningskravet og kravet til skikkethet er på plass.

Revisjonsplikt

Departementet følger opp forslaget fra utvalget om å samordne grensene for revisjonsplikt med det som følger av aksjeloven § 7-6 og forskrift til denne. Det innebærer at for øvrige regnskapspliktige vil terskelverdiene for revisjonsplikt vurderes på samme måte.

Det innføres videre revisjonsplikt for alle foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Det innebærer at for eksempel at regnskapsførerforetak som er organisert i enkeltpersonsforetak, som tidligere ikke har hatt revisjonsplikt på grunn av størrelse, nå får revisjonsplikt.

Alle allmennaksjeselskaper og stiftelser vil, uavhengig av størrelse, fremdeles være revisjonspliktige.

Diverse

Det stilles nye krav om å innføre effektive reaksjonsmuligheter mot revisor. Finanstilsynet gis adgang til å ilegge overtredelsesgebyr, ledelseskarantene og forbud mot å kunne undertegne revisjonsberetninger. Overtredelsesgebyr kan ilegges både revisjonsforetak og revisor personlig. Varsel om tilbakekall vil fortsatt være en sentral reaksjon som kan rettes både mot revisorer og revisjonsselskaper.

Krav til sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring fjernes.

I forhold til forventningene til ny regnskapsførerlov vil vi anta at det vil foreslås tilsvarende mer fleksible regler knyttet til deponering av autorisasjon og til noe økte, men mer fleksible etterutdanningskrav.

Ikrafttredelse er ikke bestemt, men med behandling i vårsesjon vil vi anta en ikrafttredelse senest i andre halvår 2020.