Dom mot autorisert regnskapsfører

Autorisert regnskapsfører dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for manglende oppfyllelse av bokføringsbestemmelser, medvirkning til skattesvik og drift av regnskapsvirksomhet med grove regelbrudd over tid.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nord-Troms tingrett avsa dom i saken mot den autoriserte regnskapsføreren den 10. oktober 2018.

Den domfelte tilstod de faktiske forhold og erkjente at han var klar over at han misligholdt sine plikter i forhold til en rekke lover han skal forholde seg til som regnskapsfører. I tillegg medvirket han til å utarbeide uriktige regnskaper og oppgaver til offentlige myndigheter, som fremstod utad som tilfredsstillende til tross for at de verken var fullstendige, korrekte eller kontrollerbare, og i tillegg var egnet til å påvirke innberetning og innkreving av skatter og avgifter.

Domfelte regnskapsfører hadde utfordringer knyttet til å motta regnskapsmateriale fra en regnskapskunde. Etter mange purringer ble regnskapet satt opp etter beste evne. Han unnlot å frasi seg oppdraget til tross for at oppdragsgiver hadde vesentlig misligholdt sine plikter. Det var ikke inngått skriftlig oppdragsavtale for denne kunden.

Den domfelte ble fratatt sin autorisasjon som regnskapsfører i forbindelse med siktelsen i straffesaken. Til tross for dette utførte han regnskapsføreroppdrag for et foretak.

Dommen er en tilståelsesdom og tiltalte har fått 25% strafferabatt.

Dommen legger særlig vekt på at handlingene er utført av domfelte som autorisert regnskapsfører, og er brudd på den tillit som følger av hans stilling. Det er også vektlagt omfanget av overtredelsen og omsetningens størrelse samt at domfelte har brukt uriktig og villedende informasjon.

På to punkter finner retten at det foreligger særlig skjerpende omstendigheter og har vurdert at overtredelsen er grov. Dette gjelder følgende forhold:

  1. Regnskapsfører har innsendt uriktig terminoppgave over skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 6. termin 2014. Innberetningen skjedde med grunnlag i utbetalinger funnet på kontoutskrifter, både private og selskapets. Det var ikke registrert noen ansatte på selskapet og det forelå heller ikke skattekort eller lønningsregnskap.
  2. Regnskapsfører har i en periode på over 2 år bokført uriktige og/eller ufullstendige regnskapsopplysninger for et selskap. For eksempel utarbeidet han beregninger for lønn og omsetning uten at det forelå tilstrekkelig dokumentasjon for bokføringene. Regnskapet fremsto utad som tilfredsstillende til tross for at det ikke var fullstendig, korrekt eller kontrollerbart.

Siktede ble domfelt for flere straffbare forhold som det etter rettspraksis reageres strengt på. Ifølge dommen er det den manglende bokføringen som dominerer. De fleste andre lovbrudd står i nær sammenheng med dette.

Forsømmelse av regnskapsførsel i næringslivet ses på som et alvorlig straffbart forhold. Systemet er i stor grad basert på tillit til at næringsdrivende og deres medhjelpere, herunder regnskapsførere, følger næringslovgivning og gir korrekte opplysninger til offentlige myndigheter. Andre brukere av regnskapet, som banker, kunder og leverandører, baserer seg på informasjon fra regnskapet.

Hva kan vi lære av dommen?

Det er essensielt at regnskapsførere har allmennhetens tillit. Tillit til at de ved utøvelsen av sitt virke følger de lover og reglene de er underlagt. Dette innebærer en plikt til å frasi seg oppdraget i de tilfellene hvor oppdragsgiver vesentlig misligholder sine plikter i henhold til oppdragsavtalen slik at regnskapsfører ikke har mulighet til å produsere eller gi grunnlag for avtalt lovbestemt rapportering (regnskapsførerforskriften § 3-1, ledd). Ingen er tjent med at man godtar mangelfull dokumentasjon, selv om det ikke er for egen vinnings skyld.

Dommen fastslår også at autorisasjonsordningen kan bidra til å hindre økonomisk kriminalitet, sikre faglig minstestandard, bidra til å gi myndighetene godt kontrollgrunnlag og øke allmennhetens tillit til regnskapsførerbransjen. Det er viktig at alle tar denne rollen på alvor!