Aksjeoppgaven 2020 (RF-1088) – feilutsendt brev fra skatteetaten

Aksjeoppgave med feilaktig rekalkulerte formuesverdier er sendt ut til mange personlige aksjonærer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Mange personlige aksjonærer i norske aksjeselskaper skal de siste dagene ha mottatt ny aksjeoppgave (RF-1088) fra skatteetaten med korrigert formuesverdi på aksjene. Brevet er sendt ut til aksjonærer i selskap som har innsendt skattemeldingen for 2020.

I brevet opplyser skatteetaten om følgende:

Skatteetaten har mottatt nye opplysninger som avviker fra det som stod i din opprinnelige tilsendte skattemelding. Du må kontrollere tallene i den nye oppgaven (RF-1088R) opp mot din skattemelding, og korrigere aktuelle beløp. I feltene i aksjeoppgaven (110-160) finner du ett eller flere beløp som er endret etter at vi sendte deg skattemeldingen. Logg inn via våre nettsider for å se innholdet.

Jobber med å rette feilen

Regnskap Norge har vært i kontakt med skatteetaten, som på telefon opplyser at de jobber med å rette feilen, og at det vil bli sendt ut ny melding/oppgave til berørte aksjonærer hvor man kommer tilbake til de opprinnelige verdiene.

De rekalkulerte verdiene er feil

For de fleste av de berørte aksjonærene legger vi til grunn at de rekalkulerte verdiene er feil, mens de opprinnelige verdiene var de korrekte. Dette som følge av hovedregelen i skatteloven § 4-12 (2) om at verdien av ikke-børsnoterte aksjer fastsettes til 65 % av selskapets formuesverdi ved inntektsårets begynnelse. Denne tidsforskyvningen ett år tilbake i tid er begrunnet i praktiske hensyn, da selskapene har en senere leveringsfrist for skattemeldingen enn de personlige aksjonærene.

Unntaksregel

I visse tilfeller skal aksjene imidlertid ikke verdsettes med tidsforskyvning. Formuesverdien av aksjene settes da til 65 % av aksjenes andel av formuesverdien i selskapet per 1. januar i skattefastsettingsåret. Denne unntaksregelen følger av skatteloven § 4-13, og gjelder følgende tilfeller;

  • aksjekapitalen er forhøyet eller satt ned ved innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene,
  • aksjekapitalen er forhøyet eller satt ned ved fusjon eller fisjon
  • selskapet har ervervet egne aksjer uten nedskrivning av aksjekapitalen
  • selskapet er strøket fra notering på børs eller fra notering på SMB-listen ved Oslo Børs,
  • selskapet er stiftet i 2020 (ved nystiftelse, omdanning, fusjon, fisjon)
  • selskapet har vært overtakende selskap i forenklet fusjon mellom selskaper med samme eier etter aksjeloven § 13-24
  • selskapet har vært overtakende selskap i en omvendt mor-datterfusjon

Regnskap Norge vil anta at rekalkulerte aksjeoppgaver også kan ha blitt sendt ut til en del aksjonærer i slike selskap, dvs. der aksjene for 2020 skal verdsettes uten tidsforskyvning. For disse vil verdien i oppgaven som man nå eventuelt har mottatt sannsynligvis være den korrekte. Hvorvidt skatteetaten i sin oppfølging greier å skille mellom disse ulike tilfellene vet vi ikke. Selskapene og aksjonærene må derfor ha et bevisst forhold til hva som gjelder for deres tilfelle.