Skattefordel knyttet til frigitte skogfondmidler

Det må gis avkall på fritak fra innbetaling til skogfond for å få utnyttet skattefordel knyttet til frigitte midler.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har etter at vi publiserte denne saken første gang fått opplyst at prinsipputtalelsen gjelder svært få og de den gjelder mest sannsynlig er godt kjent med saken. Vi har derfor omarbeidet artikkelen slik at den kun viser til uttalelsen Skattedirektoratet har publisert.

Prinsipputtalelsen lyder slik:

"Avsetning til skogfond etter skogbrukslova § 14 tredje ledd er et vilkår for rett til skattefordel etter skatteloven § 8-2 andre ledd. 

Utbetaling av tidligere avsatte skogfondsmidler​ etter skogbrukslova § 14 tredje ledd, er skattepliktig inntekt i utbetalingsåret, jf. skatteloven § 8-2 første ledd. Når utbetalte skogfondmidler benyttes til formål som er nærmere angitt i § 8-2 andre ledd a, skal kun 15 prosent av utbetalingen tas til inntekt. Presiserende regler for skattefordel ved bruk av skogfond er gitt i Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 8-2-1.

Skattedirektoratet er gjort kjent med at enkelte store skogeiere har fått fritak for innbetaling til skogfondordningen etter skogbrukslova § 14 tredje ledd. Når det ikke er innbetalt midler til skogfond kan skogeierne heller ikke motta utbetaling av skogfondmidler og skatteloven § 8-2 andre ledd får ikke anvendelse. Skogeiere som ikke har avsatt midler til skogfondordningen har derfor ikke rett til den skattefordelen som følger av skatteloven § 8-2 andre ledd.  

Det innebærer at skogeierne må gi avkall på fritaket fra innbetaling til skogfond for å få rett til skattefordelen etter skatteloven § 8-2 ved senere utbetaling.

Skatteloven § 8-2 andre ledd må praktiseres i henhold til ovennevnte fra og med inntektsåret 2019."